İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İşin Adı Kalorifer Yakıtı Ve Çeşitli Akaryakıt
İlan Tarihi 13.09.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.10.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 9.10.2019 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/417853

1-İdarenin
a) Adresi : KURUPELİT KAMPÜSÜ 55139 ATAKUM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3624576065 - 3624576037
c) Elektronik Posta Adresi : imidb@omu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
160.000 Kg. Kalorifer Yakıtı, 16.000 Lt. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, 157.000 Lt. Motorin, 22.000 Lt. Motorin (Diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Üniversitemiz ve bağlı birimlerin ihtiyaç durumuna göre peyderpey olarak: 1.Kısım-Kalorifer Yakıtı Alımı: Yüklenici tarafından tankerler ile Üniversitemiz ve bağlı birimlerin (ilçelerdeki yerleşkeler dahil) yakıt depolarına teslim edilecektir. 2.Kısım-Çeşitli Akaryakıt Alımı: Taşıtlar için; akaryakıt istasyonu pompasından taşıtların depolarına, İş Makineleri için; Yüklenici tarafından tankerler ile Üniversitemiz ve bağlı birimlerin (ilçelerdeki yerleşkeler dahil) bünyesinde bulunan akaryakıt tanklarına, Jeneratörler için; Yüklenici tarafından tankerler ile Üniversitemiz ve bağlı birimlerin (ilçelerdeki yerleşkeler dahil) bünyesinde bulunan jeneratörlerin depolarına, akaryakıt dolumu şeklinde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : İşe başlama talimatının tebliğinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar Kalorifer Yakıtı ve Çeşitli Akaryakıt (Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, Motorin, Motorin (Diğer)) alımına devam edilecektir. 1.Kısım-Kalorifer Yakıtı Alımı: Üniversitemiz ve bağlı birimlerin (ilçelerdeki yerleşkeler dahil) ihtiyaç durumuna göre, peyderpey olarak, Yüklenici tarafından tankerler ile dolum tesislerinden alınarak Üniversitemiz ve bağlı birimlerin (ilçelerdeki yerleşkeler dahil) yakıt depolarına teslim edilecektir. Bu işlemler, İdarenin gerekli görmesi halinde İdarece görevlendirilecek personeller nezaretinde yürütülebilecektir. Yüklenici, Üniversitemizce ihtiyaç duyulan kalorifer yakıtını, İdarenin sözlü veya yazılı (telefon, faks, e-posta vb.) bildiriminde belirtilen tarihte karşılayacaktır. 2.Kısım-Çeşitli Akaryakıt Alımı: Yükleniciye veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin taşıt tanıma sistemine dahil bayilerine ait istasyonlardan, Üniversitemize ait taşıtlar, iş makineleri ve jeneratörlerin ihtiyaç durumuna göre peyderpey olarak: Taşıtlar için; akaryakıt istasyonu pompasından taşıtların depolarına akaryakıt dolumu şeklinde yapılacaktır. İş Makineleri için; Yüklenici tarafından tankerler ile Üniversitemiz ve bağlı birimlerin (ilçelerdeki yerleşkeler dahil) bünyesinde bulunan akaryakıt tanklarına akaryakıt dolumu şeklinde yapılacak olup teslim esnasında ulusal marker kontrolünün yaptırılması zorunludur. Jeneratörler için; Yüklenici tarafından tankerler ile Üniversitemiz ve bağlı birimlerin (ilçelerdeki yerleşkeler dahil) bünyesinde bulunan jeneratörlerin depolarına akaryakıt dolumu şeklinde yapılacak olup teslim esnasında ulusal marker kontrolünün yaptırılması zorunludur. Yüklenici, Üniversitemizce ihtiyaç duyulan akaryakıtları İdarenin sözlü veya yazılı (telefon, faks, e-posta vb.) bildiriminde belirtilen tarihte karşılayacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 09.10.2019 - 14:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklilerin,
1. Akaryakıt dağıtım firması olması halinde EPDK´dan verilmiş ve en az iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Dağıtıcı Lisansı belgesinin,
2. Akaryakıt bayii firması olması halinde EPDK´dan verilmiş ve en az iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Bayilik Lisansı belgesinin,
aslını veya noter onaylı suretini tekliflerine eklemeleri gerekmektedir.

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.