İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Devlet Hastanesi- Kepez - Antalya
İşin Adı Otoklav, Basınçlı Hava, Isıtma Kazanı, Yangın Ve Gaz Algılama, Güç Kaynağı, Pnömatik Tüp Taşıma Sistemi, Yürüyen Merdiven Ve Hemşire Çağrı Sistemi Bakım Onarım Hizmeti
İlan Tarihi 16.05.2019
İhale K.No 2019/233627
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.05.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 30.05.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/233627

1-İdarenin
a) Adresi : HÜSNÜ KARAKAŞ MAH. GÜNEŞ CAD. 07760 KEPEZ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 0 242 339 11 00 - 2391 - 0 242 339 28 00
c) Elektronik Posta Adresi : kepezdhsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
8 KISIM OTOKLAV, BASINÇLI HAVA, ISITMA KAZANI, YANGIN VE GAZ ALGILAMA, GÜÇ KAYNAĞI, PNÖMATİK TÜP TAŞIMA SİSTEMİ, YÜRÜYEN MERDİVEN VE HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMLERİNİN 338 KEZ BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kepez Devlet Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) aydır


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kepez Devlet Hastanesi 4. Kat İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 30.05.2019 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı : 4.Kat Satın Alma Birimi veya ekap.kik.gov.tr ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 50 TRY (Türk Lirası) (elli Türk Lirası) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kepez Devlet Hastanesi 4. Kat Evrak Kayıt Servisiadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.