İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü- İzmir
İşin Adı Kemalpaşa Ayr- Salihli-uşak-devlet Yolu (km:11+500 - 215+000 Arası ) Muhtelif Kesimlerde Bsk Kaplama Onarımı Ve Takviye Tabakası Yapılması İşi
İlan Tarihi 17.05.2019
İhale K.No 2019/231508
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.06.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 24.06.2019
Düzeltilen Maddeler 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak, yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A / I (KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ) veya A / II (TÜNEL İŞLERİ) veya A / V (KARAYOLU İŞLERİ )(Altyapı+Üstyapı) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.” 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A-Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sıra No İş Kalemi / İş Gurubu Yapılan İşlerin Çeşidi Minumum Teklif Oranı% Maksimum Teklif Oranı% Puan Değerleri (50 Puan Üzerinden) (50xA/B) 1 KU-BSK.30/N 4 cm sıkışmış kalınlıkta taş mastik asfalt aşınma tabakası yapılması ve yola taşınması (kırılmış ve elenmiş serttaş ve modifiye bitüm ile )(bitüm idare malı) (TİP-1) ( idare malı bitüm nakliyesi dahil) 43 65 27 2 KU-BSK.35/N Asfalt kazıma makinası ile her cins bitümlü karışım kaplamaların kazılması ve depoya taşınması 8 12 5 3 KU-BSK.12/N-PMB 7 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m2 Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması ve Yola Taşınması(Modifiye bitüm ile) (Bitüm İdare Malı) 7 11 5 4 KU-BSK.12/N-A-MOD.10 10 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m2 Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması ve Yola Taşınması(Modifiye bitüm ile) (Bitüm İdare Malı) ( idare malı bitüm nakliyesi dahil) 5 8 3 5 KU-SY.83/A H1 Sınıfı Otkorkuluk Sistemi Yapılması (H1-W4-A) (Ray İdare Malı Ve Diğer Dikme Ve Uç Parçalarının Malzeme Bedeli Ve Nakliyesi Dahil) 3 5 2 6 KU-SY.82 H1 Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (H1-W4-A) (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 3 4 2 İş Grubu 1 KU-(SY.01,SY.03,SY.08, SY.23,SY.29,SY.41,SY.80, SY.83, SY.84, SY.85) 6 8 3 İş Grubu 2 KU-(BSK.15/N,BSK.16, U.13/N-A, BSK.13/N-PMB, ) 5 7 3 İmalatların Toplam Tutarı ( B )…..: 50 A.2.1. Söz konusu iş kalemleri içinisteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır. A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/231508

1-İdarenin
a) Adresi : Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324935000 - 2324627277
c) Elektronik Posta Adresi : bol02@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
15.000 ton Plentmiks Alttemel ve Plentmiks Temel , 971.428 m2 Binder Tabakası ve 3.411.738 m2 Taşmastik Asfalt Betonu Aşınma Tabakası yapılması ve Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Miktarlar Kadar Diğer işler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İZMİR-MANİSA-UŞAK
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 700 (yedi yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:41 Bornova / İZMİR)
b) Tarihi ve saati : 14.06.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Cinsi Adedi Kapasitesi
Asfalt-Plenti  1 adet Kendi Malı  en az 240 ton/saat Kapasiteli ve toz tutuculu
Finişer 3 adet Kendi Malı En  Az  200 ton/saat   kapasiteli,  elektronik duyargalı 
Kendi Yürür Lastik Tekerlekli Silindir 3 adet (1 adedi Kendi Malı)  Yüklü ağırlığı asgari 20 ton 

 
Demir Bandajlı Silindir 3 adet (1 adedi Kendi Malı)  Bitümlü sıcak karışım için, asgari statik ağırlığı 9 ton

 
Asfalt Kazıma ve Yükleme Makinesi 2 adet (1 adedi Kendi Malı) minimum 2 m genişlikte 

- Aday veya İstekliler kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan , tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

- Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./2. md.) yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./5. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

- Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

- İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.

-Ayrıca yukarıdaki tabloda kendi malı olarak istenen makine ve ekipmanın teknik özelliklerini ve kapasitelerini tereddüte mahal vermeyecek şekilde kanıtlamak üzere tevsik edici gerekli belgelerin; plentler için Sanayi ve Ticaret Odaları'nın yetkililerince imzalanmış kapasite raporu, diğer makine ve ekipmanlar için  ilgisine göre ruhsat, tescil belgesi, yetkili satıcı servisinden onaylı teknik özellikleri gösteren kataloglar, Üretici/Yetkili satıcısından veya Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi ve Ticaret Odaları'nın yetkililerince imzalanmış iş makinesi sicil fişi, projeler vb. belgelerden bir veya birkaçının teklif dosyası kapsamında sunulması zorunludur.4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak, yapım işlerinde  iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan   A / I (KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ) veya  A / V (KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) Grubu İşler benzer iş olarak  kabul edilecektir

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A-Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. 

A.1. Teklif fiyatı puanlaması 

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No İş Kalemi / İş Gurubu Yapılan İşlerin Çeşidi

Minumum

Teklif

Oranı%

Maksimum

Teklif

Oranı%

Puan

Değerleri

(50 Puan Üzerinden)

(50xA/B)

1 KU-BSK.30/N 4 cm sıkışmış kalınlıkta taş mastik asfalt aşınma tabakası yapılması ve yola taşınması (kırılmış ve elenmiş serttaş ve modifiye bitüm ile )(bitüm idare malı)(TİP-1) 43 65 27
2 KU-BSK.12/N-PMB Asfalt kazıma makinası ile her cins bitümlü karışım kaplamaların kazılması  ve depoya taşınması 8 12 5
3 KU-BSK.35/N 7 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m2 Asfalt Betonu Binder  Tabakası Yapılması ve  Yola  Taşınması(Modifiye bitüm ile) (Bitüm İdare Malı) 7 11 5
4 KU-BSK.12/N-A-MOD.10 10 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m2 Asfalt Betonu Binder  Tabakası Yapılması ve  Yola  Taşınması(Modifiye bitüm ile) (Bitüm İdare Malı) ( idare malı bitüm nakliyesi dahil) 5 8 3
5 KU-SY.83/A H1 Sınıfı Otkorkuluk Sistemi Yapılması (Ray İdare Malı Ve Diğer Dikme Ve Uç Parçalarının Malzeme Bedeli Ve Nakliyesi Dahil) 3 5 2
6 KU-SY.82 H1 Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı  (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)   3 4 2
  İş Grubu 1 KU-(SY.01,SY.03,SY.08, SY.23,SY.29,SY.41,SY.80,  SY.83,  SY.84, SY.85) 6 8 3
  İş Grubu 2 KU-(BSK.15/N,BSK.16, U.13/N-A, BSK.13/N-PMB, ) 5 7 3
    İmalatların Toplam Tutarı ( B )…..:     50

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri içinisteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş

kalemi için belirlenen minimum

ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil)

kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. 

A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen

teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için

belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında

(minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda

her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. 

A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. 

A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif

oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır. 

A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş

kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır. 

A.3. Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. 

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı,    ifade eder. 

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak

değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2.400 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:41 Bornova / İZMİR) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:41 Bornova / İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


Sınır Değer Katsayısı N=1,00 uygulaması 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete ile güncellenerek yürürlüğe girmiştir.