İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı Köyü Yolu Heyelan Önleme Projesi İksa Yapımı İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.05.2019 14:30:00
Son Teklif Tarihi 27.05.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

DENİZÇALI KÖYÜ YOLU HEYELAN ÖNLEME PROJESİ KALICI İKSA YAPIM İŞİ
ÇİFTLİKKÖY KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Denizçalı Köyü Yolu Heyelan Önleme Projesi İKSA Yapımı İşi Köylere Hizmet
Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin18 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1-İdarenin
a) Adresi :
b) Telefon ve faks numarası :
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Denizçalı Köyü Yolu Heyelan Önleme Projesi
İKSA Yapımı İşi
b) Yapılacağı yer : Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi Denizçalı Köyü
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten
itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (atmış) takvim
günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çiftlik Mahallesi Atatürk Caddesi Hükümet
Konağı
Köylere Hizmet Götürme Birliği
Başkanlığı Çiftlikköy/YALOVA
b) Tarihi ve saati : 27/05/19 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,
bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest
muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif
edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Üst Yapı(Betonarme Bina İmalatı) ve İksa/istinat imalatları
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Diploması (İş Deneyimi Tutarının Hesaplanmasında Mezuniyet
tarihinden ihale tarihine kadar Her bir yıl için 250.201,? dikkate alınacaktır)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TL (Türk
Lirası) karşılığı Çiftlikköy Kaymakamlığı
Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinden
satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çiftlikköy Kaymakamlığı
Köylere Hizmet
Götürme Birliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu
ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim
günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Yeterlilik