İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Yozgat İli Sorgun İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı Kanalizasyon Şebekesi, Fosseptik İnşaatı Ve Doğal Arıtma Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.05.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 23.05.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

Kanalizasyon Şebekesi, Fosseptik İnşaatı ve Doğal Arıtma Yapım İşi

İl Özel İdaresinin 2019 Yılı Yatırım Programında (KÖY-DES) projesinde bulunan Birliğimiz üyesi Külhüyük köyü Kanalizasyon Şebekesi, Fosseptik İnşaatı ve Doğal Arıtma Yapım İşi; Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'nin 18 inci maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 1. İdarenin; a ) Adresi :Yeşilöz Mah. Hük Cad. Hükümet Binası Kat :2 66700 SORGUN b )Telefon - Faks Numarası :0354 415 1010/121 0354 415 21 38 < )Elektronik Posta Adresi (varsa): sorgunkhgb66(0hotmail.com

2; İhaleKonusu; a)lşin Adı : Kanalizasyon Şebekesi, Fosseptik İnşaatı ve Doğal Arıtma Yapım İşi

 1. Niteliği, Türü ve Miktarı S.NO | KÖYÜN ADI MALIN/İŞİN CİNSİ MİKTARI TUTARI

Kanalizasyon Şebekesi, Fosseptik

İnşaatı ve Doğal Arıtma Yapım İşi | Adet

1- | Külhüyük Köyü

 1. İşin Yapım Yeri(leri) :Sorgun Külhüyük Köyünde yapılacaktır.
 2. Teslim Tarihi: Yüklenicinin sözleşmeyi imzalamasını müteakip, iş yeri teslimi ile işe başlanılacak olup, yapım işinin süresi 60 (Atmış) İş günündür.

o İhalenin;

a ) Yapılacağı Yer: Yeşilöz Mah. Hük Cad. Hükümet Binası Kat :2 Kaymakamlık Toplantı Salonu 66700 SORGUN

b ) Tarihi - Saati: 23/05/2019 Perşembe Günü saat 11:00

 1. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

! göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e ) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu. ç ) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

d ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e ) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a) ve (b) maddelerde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

 1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

 1. İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve alınması:

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve CD ortamında 500,00.-TL(BeşyüzTL) bedel karşılığı Yeşilöz Mah. Hük Cad. Hükümet Binası Kat :2 Kaymakamlık Toplantı Salonu 66700 SORGUN

adresinden temin edilebilir. İhale teklif vereceklerin ihale dokümanını almaları zorundadır.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeşilöz Mah. Hük Cad. Hükümet Binası Kat :? Kaymakamlık (oplantı Salonu 66700 SORGUN adresine elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 2. İstekliler tekliflerini, İş kısımları - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin 963*ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
 5. Sorgun Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 6. Teklif kapsamında sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu ekler. taşımaları gereken kriterler ve değerlendirilmeleri ile ilgili diğer hususlar İdari Şartnamede yer almaktadır.

Yeterlilik