İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü
İşin Adı Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü, Çnhrp 2019 Yılı Orköy Çalışma Programı Kapsamında Yaptırılacak Plastik Örtülü Sera (4 Ünite) Ve Damlama Sulama Sistemi Kurulum (4 Ünite) İşi (malzeme, Ekipman, Nakliye Ve Montaj Dahil)
İlan Tarihi 13.06.2019
İhale K.No 2019/271039
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.06.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 24.06.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2019/271039

1-İdarenin
a) Adı : ERZURUM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ERZURUM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Erzurum Orman İşletme Müd.TERMINAL MAHALLESI KOMBINA CADDESI P.K.: 25050 YAKUTİYE/ERZURUM
c) Telefon ve faks numarası : 4422343138 - 4422341072
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü, ÇNHRP 2019 Yılı ORKÖY Çalışma Programı Kapsamında Yaptırılacak Plastik Örtülü Sera (4 Ünite) ve Damlama Sulama Sistemi Kurulum (4 Ünite) İşi (Malzeme, Ekipman, Nakliye ve Montaj Dahil)
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Erzurum İli Tortum İlçesi Bağbaşı Mahallesinde ÇNHRP 2019 Yılı ORKÖY Çalışma Programı Kapsamında Yaptırılacak Plastik Örtülü Sera ve Damlama Sulama Sistemi Kurulumu (4 Ünite) Yapım İşi (Malzeme, Ekipman, Nakliye ve Montaj Dahil)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Erzurum İli Tortum İlçesi Bağbaşı Mahallesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.06.2019 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü H. Mehmet SIRMA Toplantı Salonu, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Kombina Caddesi P.K.: 25050 Yakutiye/ERZURUM

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

''11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'' gereği aşağıdaki iş grupları benzer iş olarak değerlendirilecektir.

Benzer İş Tebliği (A) Üstyapı İşleri

III. Grup:Boru ve İletim Hattı İşleri,
IV. Grup: İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri,
IX. Grup: Su Yapıları
XX.Grup: Tarımsal Altyapı İşleri,

BIII.Grup: Bina İşleri

 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi veya İnşaat Yüksek Mühendisi, Makine Mühendisi veya Makine Yüksek Mühendisi,Ziraat Mühendisi veya Ziraat Yüksek Mühendisi5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.