İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü
İşin Adı Erzincan İlinde 106 Adet Birimde (köy - Mahalle) Tescile Esas Ölçüm Ve Haritalama Kadastro İşleri Danışmanlık Hizmeti (orman Kadastro Çalışmaları)
İlan Tarihi 13.06.2019
İhale K.No 2019/265042
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 5.07.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 5.07.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2019/265042

1-İdarenin
a) Adı : ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ERZURUM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Erzurum Orman Bölge Müd.TERMINAL MAHALLESI KOMBINA CADDESI 90 25050 YAKUTİYE/ERZURUM
c) Telefon ve faks numarası : 4422343138 - 4422341072
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Erzincan İlinde 106 Adet Birimde (Köy - Mahalle) Tescile Esas Ölçüm ve Haritalama Kadastro İşleri Danışmanlık Hizmeti (Orman Kadastro Çalışmaları)
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Erzincan İlinde 106 adet birimde (köy-mahalle) tescile esas ölçü ve haritalama kadastro işleri danışmanlık hizmeti ( Orman Kadastro Çalışmaları)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Erzincan İlinde 106 adet birimde ( köy-mahalle)
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 160(yüz altmış) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.07.2019 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü H.Mehmet SIRMA Toplantı Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale konusu danışmanlık hizmet alımı, 29/06/2006 tarihli ve 5531 sayılı (Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği) hakkında kanuna göre yapıldığından ; aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin ; ihale konusu işin yerine getirilmesi için ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat, vb.) belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı kanunun 4. ve 5. maddelerindeki Orman Mühendisliği konularına ait işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış Serbest Ormancılık, Büro veya Serbest Ormancılık Şirketi Tescil Belgesi, oda tarafından düzenlenmiş 2019 yılı onaylı ruhsat, 5531 sayılı kanuna ait mesleki faaliyet ihale yetkinlik belgesi veya Harita- Kadastro Mühendislik Hizmetlerini yapmaya yetkili olduğuna dair Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından düzenlenmiş ve 2019 yılı vizesi yapılmış büro tescil belgesi, ihaleye katılma belgesi ve tescil yenileme kartı


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bu işte tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen; 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılan tesis kadastrosu, 3402 sayılı Kanunun Ek madde 4 kapsamında 2/B kadastrosu, 3402 sayılı Kanunun 22-a maddesi kapsamında yapılan uygulamalar, 2859 sayılı kanun kapsamında yapılan yenileme İşleri, Kamulaştırma haritası yapımı, 3194 sayılı kanunun 18. Maddesi kapsamında yapılan imar uygukaması, Köy yerleşim ve köy yerleşik alanları haritası yapımı, Ormancılık faaliyetlerindeki Haritalama iş ve işlemleri, amenajman planï yapımı ve haritaları, yol şebeke planı yapımı ve haritaları, etüt proje ve etüt proje harita yapımı işlerine ait işler benzer işolarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.