İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ordu Orman İşletme Müdürlüğü
İşin Adı Ordu Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Gölköy Orman İşletme Şefliğinin Toplu Koruma Ekip Binası (idare Hizmet Binası) Çevresine Betonarme Perde Duvar Yapım İşi
İlan Tarihi 14.06.2019
İhale K.No 2019/271579
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.06.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 24.06.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/271579

1-İdarenin
a) Adresi : Ordu Orman İşletme Müdürlüğü Eskipazar Mahallesi Fidanlık Caddesi No: 9 52200 Altınordu/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : +90 452 237 02 26 (Santral) - +90 452 237 02 25 (Muhasebe Servisi)
c) Elektronik Posta Adresi : mehmetalideniz@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Gölköy Orman İşletme Şefliğinin Toplu Koruma Ekip Binası (İdare Hizmet Binası) çevresine "İnşaat İmalatları" kısmında olmak üzere toplam 4 adet iş kaleminden oluşan Betonarme Perde Duvar İnşaatı imalatlarının ve işlerinin yapılmasıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ordu Orman İşletme Müdürlüğünün Ordu İli, Gölköy İlçesi, Kuşluvan Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesinde bulunan Gölköy Orman İşletme Şefliğinin sorumluluğu dâhilindeki Toplu Koruma Ekip Binasının (İdare Hizmet Binasının) bulunduğu g39-d-08-a-2-c" no.lu pafta, "285" no.lu ada, "18, 96 ve 97" no.lu parsellerde yapılacaktır.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ordu Orman İşletme Müdürlüğü (Müdür Yardımcısı Odası veya Toplantı Salonu) Eskipazar Mah. Fidanlık Cad. No: 9 Altınordu - ORDU
b) Tarihi ve saati : 24.06.2019 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İhale konusu işler veya işlerin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikte olan ve de ilgili tebliğin Ek-1'inde yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki “(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ" ana başlığı altındaki; "I. ve II. ile III. GRUP: BİNA İŞLERİ" ihale konusu işlere (Betonarme Perde Duvar Yapım İşlerine) benzer iş olarak kabul edilecektir. İsteyenler iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin İdari Şartnamesinin 46.5 inci maddesinde belirtilen belgeleri de teklifleri kapsamında sunacaklardır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan İnşaat Mühendislerinin geçerli diplomaları veya mezuniyet belgeleri ihale konusu işlere denk benzer iş olarak dikkate alınacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ordu Orman İşletme Müdürlüğü (İhale Servisi) Eskipazar Mah. Fidanlık Cad. No: 9 Kat: 2 Altınordu - ORDU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.