İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İşin Adı Bolu Merkez Ve İlçelerindeki Belirli Okulların Doğalgaz Dönüşüm, Bakım Ve Onarım İşleri
İlan Tarihi 14.06.2019
İhale K.No 2019/271047
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.06.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 28.06.2019
Düzeltilen Maddeler DÜZELTME İLANI BOLU MERKEZ VE İLÇELERİNDEKİ BELİRLİ OKULLARIN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM, BAKIM VE ONARIM İŞLERİ *İlanın 4.1.1.3 maddesi; ‘’ İstekliler işin yapılacağı yerdeki yetkili doğalgaz dağıtım firmasından alınmış güncel vizeli İç Tesisat ve Servis Hatları sertifikasını teklif dosyasında sunmalıdır.’’ şeklinde düzeltilmiştir. * İlanın 4.4.1 maddesi; ‘’Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan C-II Grubu Isıtma Tesisatı İşleri ve Bu İşleri Kapsayan İş deneyim Belgeleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir. ‘’ şeklinde düzeltilmiştir.
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/271047

1-İdarenin
a) Adresi : Aktaş Mah. Şehit Güven Keskin Sok. No:20 14100 BOLU MERKEZ/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 3742801472 - 3742801450
c) Elektronik Posta Adresi : destek14@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
17 ADET OKULUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM VE BAKIM ONARIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İl Mİlli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Şubesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Aktaş Mahallesi Şehit Güven Keskin Sokak No:20 Merkez/BOLU
b) Tarihi ve saati : 28.06.2019 - 11:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

İstekliler ilk ilan tarihi itibariyle geçerli olan EPDK tarafından verilen doğalgaz dönüşüm sistemleri proje ve yapımı ile ilgili işlerde yetkilendirilmiş Proje ve İç Tesisat Yapım Bakım Onarım Yetki Belgesi ve işin yapılacağı yerdeki yetkili doğalgaz firmasından alınmış güncel vizeli "İç Tesisat ve Servis Hatları" sertifikasını teklif dosyasında sunmalıdır.  


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ'de yer alan D-II Grubu Isıtma Tesisatı İşleri ve bu işleri kapsayan iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makina Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.