İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu)
İşin Adı İzmir İli 3. Kısım Bornova, Bayraklı İlçelerinde Izgara Kolu İle Bina Kolu Bağlantılarının Bakım, Onarım İnşaatı
İlan Tarihi 14.06.2019
İhale K.No 2019/263019
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 3.07.2019 15:00:00
Son Teklif Tarihi 3.07.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/263019

1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322932000 - 2322932398
c) Elektronik Posta Adresi : izsuihale@izsu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Ø160- Ø150 mm. L=4500 mt. PVC boru temini ve döşenmesi, Ø200 mm. L=4000 mt. PVC boru temini ve döşenmesi, 200 adet idare malı yağmursuyu ızgara kapağının yerine konulması işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İzmir İli 3. Kısım Bornova, Bayraklı İlçeleri.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Kat:3 35250 Konak İZMİR
b) Tarihi ve saati : 03.07.2019 - 15:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait ''Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nin'' eki, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinin ''(A) Altyapı İşleri'' başlığı altında yer alan "AIV Grup: İçme - Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri'' başlığı altındaki işler benzer işlerdir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
 • FİYAT DIŞI UNSURLAR
 • A. DEĞERLENDİRME “TEKLİF FİYATI PUANLAMASI” İLE “KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI” OLMAK ÜZERE İKİ KISIMDA YAPILACAKTIR.
 •  A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP)
 • Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında, en düşük teklif fiyatı sunan istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
 • TFP= (TFmin x 50) /TFformülü ile hesaplanacaktır.
 • Bu formülde;
 • TFP: Teklif fiyat puanı,
 • TFmin: Geçerli teklifler içindeki teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
 • TF: İsteklinin teklif fiyatı,
 • İfade eder.
 • A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP)
 • A.2.1 Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır.
 • A.2.2 Her bir iş kalemi için isteklilerce teklif edilen teklif tutarının, toplam teklif tutarına oranının; her bir iş kalemi için İdarece belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için tespit edilen ve puanlama tablosunda belirtilen puanlar verilecektir.
 • A.2.3 İş gurupları için ise o iş gurubunda yer alan her bir iş gurubu için verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına oranının her bir iş gurubu için İdarece belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için tespit edilen ve puanlama tablosunda belirtilen puanlar verilecektir.
 • A.2.4 Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. Her bir iş kalemi/iş gurubu için minimum ve maksimum teklif oranı tespit edilirken virgülden sonra üç basamak alınacaktır.
 • A.2.5 İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş gurupları için puan alamayacaklardır.
 • A.2.6 Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş gurubu için verilen puanların toplamıdır.
 • A.3 Toplam Puan ( TP = TFP + KTP )
 • Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
 • B. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF
 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
 • NOT: (Toplam Puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.)

PUANLAMA TABLOSU

SIRA NO POZ NO/İŞ KALEMİ NO MİNİMUM TEKLİF DEĞERİ % MAKSİMUM TEKLİF DEĞERİ% PUAN

1            1.001                    23,023                  34,534                    14,389

2             1.002                    16,976                  25,464                    10,610

3             1.003                    0,489                    0,733                      0,305

4             1.004                    1,942                    2,912                      1,214

5             1.005                    5,916                    8,874                      3,697

6             1.006                    3,146                    4,719                      1,966

7             1.007                    2,331                    3,497                      1,457

8             1.008                    2,374                    3,561                      1,484

9             1.009                    0,811                    1,217                      0,507

10            1.010                    2,153                    3,229                      1,345

11            1.011                    0,913                    1,369                      0,571

12            1.012                    8,350                    12,525                    5,219

13            1.013                    11,465                  17,198                    7,166

14            1.014                    0,112                    0,167                      0,070


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şb. Md. Cumhuriyet Bulvarı No:16 Zemin Kat 35250 Konak İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım işleri benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Altyapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince,aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1"olarak belirlenmiştir.