İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı T.c Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(tcdd) Adana 6. Bölge Satın Alma Ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü
İşin Adı Belemedik - Hacıkırı İstasyonları Arası Km287+600de Petradük Tadilatının Yapılması
İlan Tarihi 14.06.2019
İhale K.No 2019/270505
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 1.07.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 1.07.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/270505

1-İdarenin
a) Adresi : Kurtulus Mahallesi Atatürk Caddesi 01120 Seyhan SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3224536914 - 3224575807
c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
186 metreküp Ocak Taşı ile Kuru Moloz Taş İnşaat (nakliye dahil) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Belemedik - Hacıkırı İstasyonları arası
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat:1 Seyhan / ADANA
b) Tarihi ve saati : 01.07.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan (A) I.GRUP : KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ veya  (A) VI.GRUP : DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) benzer iş olarak değerlendirilecektir.    

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Bknz. : Teknik Şartnameler ve Projeler Klasörü

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinde yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı sahibi 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TFP: Teklif fiyat puanı

TFmin: Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP)

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BELEMEDİK - HACIKIRI İSTASYONLARI ARASI KM287+600DE PETREDÜK TADİLATININ YAPILMASI İŞİ

POZ NO İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI MİN.TEKLİF ORANI MAK.TEKLİF ORANI PUAN
İNŞ1 Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti 0,46 0,85 1
İNŞ2

Ø =300 mm anma çaplı Koruge drenaj boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8)

0,32 0,60 1
İNŞ3 Yüksek Dayanımlı Öngerme Çeliği Temini ve  yerlerine konulması, gerilmesi, gevşetilmesi ve kesilmesi işçiliği (0,6 inç halat) (Tip 270K)(Nakliye Dahil) 11,92 22,13 3
İNŞ4 Ocak taşından (0.005-0.100 ton kategorideki)taş Dolgu yapılması (Nakliye Dahil) 1,61 3 3
İNŞ5 Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)(Nakliye Dahil) 1,03 1,92 2
İNŞ6

Köprülerin öngerilmeli (önçekim-artçekim) boyuna ve enine kirişlerinde her dozda demirli beton (c 45/55 hazır beton harcı)(Nakliye Dahil)

6,62 12,29 2
İNŞ7 Kırılmamış ve Elenmemiş Çakıllı (Tüvenan) Malzeme ile Alttemel ve Temel Malzemesi Temini (Nakliye Dahil) 0,43 0,79 2
İNŞ8 Hendeklerin Betonla Kaplanması (Orta Refüj ve Yarma Hendeği) (C 20/25 Hazır Beton Harcı ile) (Nakliye Dahil) 0,16 0,29 1
İNŞ9 Her türlü inşaatta ( Kirişli ve kutu menfezler, köprüler ve betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda ve suda her dozda demirli beton ( C30/37 Hazır beton harcı ile) (Nakliye Dahil) 11,11 20,64 5
İNŞ10

Prefabrik Kirişlerin Yerlerine Konulması (Nakliye Dahil)

1,07 1,98 1
İNŞ11 Ocak Taşı ile Kuru Moloz Taş İnşaat (Nakliye Dahil) 4,13 7,67 4
İNŞ12 Patlayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılması (Nakliye Dahil) 0,20 0,37 1
İNŞ13 Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması (Nakliye Dahil) 0,55 1,03 1
İNŞ14

Betonarme İçin Ø 8 - Ø 12 mm'lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Dahil)

9,85 18,29 5
İNŞ15

Betonarme İçin Ø 14 - Ø 32 mm'lik Kalın Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Dahil)

8,82 16,38 5
İNŞ16 Katran Badana 0,32 0,59 1
İNŞ17

Moloz ve Çaplanmış Moloz Taş İnşaat Yüzlerine Gömme Oluklu Derz Yapılması

1,68 3,12 1
İNŞ18 Prefabrik Karayolu Menfezi - (1.50x1.50m) (Nakliye Dahil) 5,97 11,08 4
İNŞ19 Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) (Nakliye Dahil) 3,03 5,63 5
İNŞ20 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) (Nakliye Dahil) 0,51 0,95 1
İNŞ21 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) 0,22 0,41 1

                                                                                                                                50,00

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alınamayacaktır.

A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam Puan (TP)

Toplam puan (TP), Teklif Fiyat Puanı (TFP), Kalite Ve Teknik Değer Nitelik Puanı (KTP) TP = TFP + KTP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

Not: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat:1 Seyhan / ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Sınır değer katsayısı, 03.05.2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazetede; "TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak yapım işleri ihalelerinde (N) sınır değer katsayısı altyapı işlerinde 1,00 olarak belirlenmiştir." hükmüne istinaden belirlenmiştir. Kesin Teminat Mektubu Süresiz olarak alınacaktır