İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstanbul Su Kanal İdaresi İski Genel Müdürlüğü
İşin Adı Avrupa Bölgesi Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
İlan Tarihi 14.06.2019
İhale K.No 2019/257757
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.07.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 17.07.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/257757

1-İdarenin
a) Adresi : GÜZELTEPE MAHALLESİ ALİBEY CADDESİ NO:25 34060 NURTEPE EYÜPSULTAN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123011540 - 2123016061
c) Elektronik Posta Adresi : yapimihale@iski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Toplam 260 (ikiyüzaltmış) kalemden oluşan Avrupa Bölgesi Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi kapsamında
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İSKİ Genel Müdürlüğü Sorumluluk Sahası Avrupa Bölgesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 36(otuz altı) aydır


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İSKİ Genel Müdürlüğü A Blok Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:25 5.Kat (5-02 Nolu Oda) Eyüpsultan/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 17.07.2019 - 14:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden,taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Atıksu arıtma tesisi yapım ve işletilmesi işleri birlikte veya ayrı ayrı. (İş Yönetme Belgeleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir).5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme isteklinin “teklif tutarı” ile “kalite ve maliyet yapılarının uyumu” üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır.
A.1. Teklif tutarı puanlaması
Teklif puanları; TP = (TTmin x 40) / TT formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TTmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif tutarı,
TT: İsteklinin teklif tutarı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlaması
Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların isteklilerin toplam teklif tutarına oranı aşağıda belirtilen oranlar içinde kaldığında (bu oranlar dahil) her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir, aksi halde puan verilmeyecektir.

AVRUPA BÖLGESİ PUAN TABLOSU

SIRA NO

ÜNİTE ADI GRUP PUAN ORAN ARALIĞI
1 AVP.1-ATK.01.ÖA.İŞL.01 4,50 3,91 4,11
2 AVP.1-ATK.01.ÖA.İŞL.02
3 AVP.1-ATK.01.ÖA.İŞL.03
4 AVP.1-KÇ.01.ÖA.İŞL.04 5,00 4,26 4,46
5 AVP.2-AMB.01.ÖA.İŞL.05
6 AVP.2-BÇ.01.ÖA.İŞL.06
7 AVP.2-SLV.01.ÖA.İŞL.07
8 AVP.2-SLM.01.ÖA.İŞL.08
9 AVP.2-ÇNT.01.ÖA.İŞL.09
10 AVP.1-ATK.02.BA.İŞL.01 2,50 5,02 5,22
11 AVP.2-AMB.02.BA.İŞL.05 2,50 3,66 3,86
12 AVP.2-BÇ.02.BA.İŞL.06 3,00 3,88 4,08
13 AVP.2-SLV.02.BA.İŞL.07
14 AVP.2-SLM.02.BA.İŞL.08
15 AVP.2-ÇNT.02.BA.İŞL.09
16 AVP.1-ATK.03.KÜ.ÜRT.01 3,50 14,57 14,77
17 AVP.2-AMB.03.KÜ.ÜRT.05 3,50 5,46 5,66
18 AVP.2-BÇ.03.ÇÜ.ÜRT.06 4,00 2,86 3,06
19 AVP.2-SLV.03.ÇÜ.ÜRT.07
20 AVP.2-SLM.03.ÇÜ.ÜRT.08
21 AVP.2-ÇNT.03.ÇÜ.ÜRT.09
22 AVP.1-ATK.04.G.İŞL.01 3,00 5,19 5,39
23 AVP.1-YKP.04.G.İŞL.02 2,00 5,65 5,85
24 AVP.1-BLT.04.G.İŞL.03 2,00 4,12 4,32
25 AVP.2-KÇ.04.G.İŞL.04 6,00 5,32 5,52
26 AVP.2-AMB.04.G.İŞL.05
27 AVP.2-BÇ.04.G.İŞL.06
28 AVP.2-SLV.04.G.İŞL.07 3,00 1,93 2,13
29 AVP.2-SLM.04.G.İŞL.08
30 AVP.2-ÇNT.04.G.İŞL.09
31 AVP.1-BLT.05.GTM.İŞL.03 6,00 3,02 3,22
32 AVP.1-YKP.05.GTM.İŞL.02
33 AVP.2-BÇ.05.GTM.İŞL.06
34 AVP.2-SLV-ÇNT-SLM.05.GTM.İŞL.07.8.9
35 AVP.2-06.MAAT.İŞL.2000 5,50 1,91 2,11
36 AVP.2-06.MAAT.İŞL.1000
37 AVP.2-06.MAAT.İŞL.500
38 AVP.2-06.MAAT.İŞL.250
39 AVP.1-06.ZKR.İŞL.4000
40 AVP.2-06.GMŞ.İŞL.3300
41 AVP.2-06.SLV.CZ.İŞL.6000
42 AVP.1-ATK.07.LAB.İŞL.01 2,50 1,77 1,97
43 AVP.2-AMB.07.LAB.İŞL.05
44 AVP.2-BÇ.07.LAB.İŞL.06
45 AVP-BKM.03 TÜRBİN OVER HAUL (35000 SAAT) BAKIMININ YAPTIRILMASI 1,50 1,55 1,75
 

 

60,00    

Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanı (MP), her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. 
A.3. Değerlendirme puanlaması
Değerlendirme puanı (DP), teklif fiyat puanı ile kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanının (DP= TP+MP) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirilme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSKİ Genel Müdürlüğü A Blok Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:25 5.Kat (5-02 Nolu Oda) Eyüpsultan/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.