İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Hakkâri Valiliği Merkez Ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Köydes
İşin Adı Grup Merkez Köylere Parke Taşı Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.06.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 24.06.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

T.C.

HAKKÂRİ VALİLİĞİ

MERKEZ VE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

I. GRUP MERKEZ KÖYLERE PARKE TAŞI YAPIM İŞİ MERKEZ VE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18’İNCİ MADDESİ UYARINCA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. İHALEYE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLER AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.

İhale Kayıt Numarası

2019/07

1-İdarenin

 

a) Adresi

Hükümet Konağı Kat: 2

                                             30000- HAKKÂRİ

b) Telefon numarası

211 51 29

c) Elektronik posta adresi (varsa)

hakkarikoydeskhgb@outlook.com

d)İhale dokümanının görülebileceği

yer

İhale dokümanı http://www.hakkari.gov.tr/ ile Hakkari Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı bürosu adresinde görülebilir.

2-İhale konusu hizmetin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:İhalenin, niteliği türü ve miktarına ilişkin bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

SARITAŞ KÖYÜ

BOYBEYİ KÖYÜ

DOĞANYURT KÖYÜ

IŞIK KÖYÜ

ÇANAKLI KÖYÜ

ÜZÜMCÜ KÖYÜ

c) İşin süresi

Yer tesliminden itibaren  100 (YÜZ) takvimgünüdür.                    

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:Hakkâri Valiliği Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 24.06.2019-10.00’da


4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler : 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Meslek Odası belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge;

 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazete de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin 1.fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ,(f) ve (ğ)  bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7- SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belgeler ihaleden sonra ihale üzerinde kalan istekli tarafından İdaremize verilecektir.

4.1.8-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

 

 

4.1.8.1 Şekil ve içeriği ihale Dokümanı’nda belirtilen İş Deneyim Belgesi, İsteklinin en son 10 yıl içerisindeki yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği veya denetlediği bitirilmiş benzer işleri kapsayacak ve tutarı ihale için teklif edeceğiniz rakamsal değerin % 70’inden az olmayacaktır.

 

Mühendis veya mimarlar da diplomalarını ibraz etmek koşulu ile Kamu İhale Kanunun 62’inci maddesinin   h  bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir ve bu tutar tam olarak dikkate alınır.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine Göre A-XVIII. Grubu işler benzer iş olarak değerlendirilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.

4.1.9. Sözleşme tasarısında belirtilen özelliklerde teknik personel bulundurulacağına dair taahhütname,

4.1.10-Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

5. Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde öngörülen süreye göre tamamının bitirilememesi halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedeli üzerinden ilk 30 gün için günlük %0,3(Binde  üç) 30 gün ve sonrası  her gün  için günlük %0,5(Binde beş) oranında gecikme cezası kesilir.

6. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

9. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek idare gerek görürse açık eksiltme usulü ile ihaleye devam edecektir.

10. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

11. İhale dokümanı Hakkari Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Bürosunda aşağıda belirtilen bedel karşılığı temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

12. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saat’e kadar Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresine bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

13-İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

14. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.Birliğimizin Geçici Teminat bedelini T.C Ziraat Bankası Hakkari Merkez Şubesi nezdinde mevcut 27957201-5038 nolu hesabına yatıracaklardır. Doküman bedelini T.C Ziraat Bankası Hakkari Şubesi nezdinde mevcut 27957201-5002 nolu hesabına yatıracaklardır.

15. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

16-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

17. Hakkâri Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp teklif edilen bedelleri uygun görüp görmemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. Birliklerin ihale yapmama kararı kesindir.

18. Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.

19. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinin (g) bendinde belirtilen gerçek veya tüzel kişiler.

DİĞER HUSUSLAR:

Dosyalar aslı idarece görülmüştür şeklinde verilecektir.

Teklif verecek firmaların ihale dosyaları ihale dokümanının ekinde verilen dizi pusulası halinde olacaktır.

İhale İlanında belirtilmeyen hususlar İdari ve Teknik Şartnamede yazılı hususlar dikkate alınacaktır.

İhale dokümanları CD ortamında verilecektir.

NOT: TEKLİF DOSYALARI SAAT 09:30’a kadar teslim edilecektir. Aksi taktirde teklif dosyası alınmayacaktır.

 

 

S.NO

 

 

İŞİN ADI

İHALENİN

İŞİN SÜRESİ

 

 

DOKÜMAN BEDELİ TL

TARİHİ

SAATİ

 

1

 

I. GRUP MERKEZ KÖYLERE PARKE TAŞI  YAPIM İŞİ

 

24/06/2019

 

11.00

 

100 Gün

 

750


İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


Yeterlilik