İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Artvin İli Yusufeli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı İçme Suyu İnşaatı
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.06.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 20.06.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

İHALE İLANI

Artvin ili Yusufeli İlçesi
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından
(Açık İhale Usulü İhale ilanı)   

                                                                  

1) İdarenin Adı ve Adresi

Yusufeli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği -YUSUFELİ

2) İdarenin Telefon veya faks no

Tele:0 466 811 39 77  Cep: 0 536 265 55 63

3) İhale konusu yapım işinin Adı :

ZEYTİNCİK KÖYÜ MERKEZ VE DART MAHALLESİ  İÇME SUYU İNŞAATI

a)Niteliği ve türü

 Yapım İşi

b)Yapılacağı yer

ZEYTİNCİK KÖYÜ-YUSUFELİ

c)İşe Başlama Tarihi

İhale onayının yükleniciye tebliğinden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde Sözleşme imzalanıp,  takip eden 3(üç) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Belirtilen süre içerisinde sözleşme imzalanmaması durumunda yükleniciye ait teklif geçersiz sayılır.

d)İşin Süresi           

Yer Tesliminden itibaren 120 takvim günüdür.

4.İhalenin Yapılacağı yer      

Kaymakamlık Toplantı Salonu

5.İhalenin Tarih ve Saati      

20/06/2019  15:00        

6.Şekli                    

Açık İhale Usulüyle yapılacaktır. (İhaleye katılacak olan istekliler tekliflerini son teklif verme saatinden önce tekliflerini idare yetkilisine teslim edeceklerdir. Teklifler komisyon huzurunda açıldıktan sonra en düşük teklifi veren kişinin teklifi komisyon tarafından uygun görülmezse veya tekliflerin bir veya birkaçının aynı olması durumunda hazırda bulunan isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınarak ihale sonuçlandırılır.)

7.İmalat Miktarları

S NO

 POZ NO                               İŞİN ADI                                           

BİRİMİ

MİKTARI

1

14.012/2 El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)

240,000

2

14.013/2 El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde dar derin kazı yapılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,40

360,000

3

14.015/2 El veya kompsörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak kayada dar derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı c

240,000

4

14.016/2 El veya kompsörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada dar derin kazı yapılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ de

240,000

5

14.017/2 El veya kompsörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada dar derin kazı yapılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)

120,000

6

36.021101 Dış Çapı  40 mm, PE100 BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞLARININ ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE EKLENMESİ (PN 10 ATÜ) (Manşonlu)

Adet

10,000

7

36.021102 Dış Çapı  50 mm, PE100 BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞLARININ ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE EKLENMESİ (PN 10 ATÜ) (Manşonlu)

Adet

10,000

8

36.021103 Dış Çapı  63 mm, PE100 BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞLARININ ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE EKLENMESİ (PN 10 ATÜ) (Manşonlu)

Adet

6,000

9

36.021131 Dış çapı 40 mm PE100 BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞLARININ ELEKTROFÜZYONKAYNAĞI İLE EKLENMESİ ( PN 12,5 - 16 ATÜ ) ( BORU VE ÖZEL PARÇA BEDELİ HARİÇ )

Adet

4,000

10

36.021161 Dış çapı 40 mm PE100 BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞLARININ ELEKTROFÜZYONKAYNAĞI İLE EKLENMESİ ( PN 20 İLE 25 ATÜ VE ÜZERİ )( BORU VE ÖZEL PARÇA BEDELİ HARİÇ )

Adet

7,000

11

36.08901 Dış Çapı  40 mm, HER ÇEŞİT PE100 BORULARIN DÖŞENMESİ [BORU, ÖZEL PARÇA,TAŞIMA VE BAŞ BAĞLAMA BEDELLERİ HARİÇ]

m

2.000,000

12

36.08902Dış Çapı  50 mm, HER ÇEŞİT PE100 BORULARIN DÖŞENMESİ [BORU, ÖZEL PARÇA,TAŞIMA VE BAŞ BAĞLAMA BEDELLERİ HARİÇ]

m

950,000

13

36.08903 Dış Çapı  63 mm, HER ÇEŞİT PE100 BORULARIN DÖŞENMESİ [BORU, ÖZEL PARÇA,TAŞIMA VE BAŞ BAĞLAMA BEDELLERİ HARİÇ]

m

550,000

14

Özel/01.501 El İle Gömlekleme Yapılması

m3

435,000

15

Özel/Ø40-10atü  40 mm SDR 17 PN 10 PE 100 Boru

m

1.000,000

16

NY.F.33 Boru Nakli

Ton

0,280

17

Özel/Ø40-16atü  40 mm SDR 11 PN 16 PE 100 Boru

m

350,000

18

NY.F.33 Boru Nakli

Ton

0,147

19

Özel/Ø40-20Atü  40 mm SDR 11 PN 20 PE 100 Boru

m

450,000

20

NY.F.33 Boru Nakli

Ton

0,225

21

Özel/Ø40-25Atü  40mm SDR7,4 PN25 PE100Boru

m

200,000

22

NY.F.33 Boru Nakli

Ton

0,120

23

Özel/Ø50-10atü  50 mm SDR 17 PN 10 PE 100 Boru

m

950,000

24

NY.F.33 Boru Nakli

Ton

0,428

25

Özel/Ø63-10atü  63 mm SDR 17 PN 10 PE 100 Boru

m

550,000

26

NY.F.33 Boru Nakli

Ton

0,391

27

Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı)

50,000

28

Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı)

75,000

29

Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (Derin kazı)

50,000

30

Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı)

50,000

31

Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte çok sert kaya kazılması (Derin kazı)

25,000

32

Kaptaj

Adet

1,000

33

 Maslak

Adet

2,000

34

Tevzi Maslağı

Adet

1,000

35

Su Alma Yeri Betonu-10m.

m

10,000

36

20 m3 Depo

Adet

1,000


                            

8. Geçici Teminat

Teklif Edilen bedelin en az %3’ ü


Madde 9- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi(2019 yılına ait) ile 
İhale Durum veya Men Cezası Belgesi (son teklif verme tarihinden bir önceki ay içinde düzenlenmiş)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

ç) Ticaret Sicil Gazetesi (Güncel)

d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden bir önceki ay içinde düzenlenmiş belge.
e) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden bir önceki ay içinde düzenlenmiş belge.
f) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi.(Madde 17)
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge (Banka Dekontu).

m) Adli Sicil Kaydı Belgesi

i)Yukarıda belirtilen işe/işlere ait benzer iş deneyim belgesi(ihale konusu iş için iş deneyimi sayılacak işler: 11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yapım işlerinde benzer iş gruplarında (A) Altyapı İşleri :  III. ve IV .  grup  işler (su isale hatları,içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri) işleri  İsteklinin son on yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel sektörde Sözleşme Bedelinin en az %70 i oranında gerçekleştirdiği veya %50 si oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya ilanda belirtilen benzer işlerle ilgili deneyimin gösteren ve teklif edilen bedelin % 60(Altmış) oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi.                                                                           

j)İhale konusu iş için teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında Geçici teminat                                                                                 

k) Makine parkı durumu (1 Adet Vibratör, 1 Adet Betoniyer, 1 Adet Kamyon, 1 Adet Hilti, 1 Adet Kanal Kazıyıcı -Yükleyici, 1 Adet elektrofüzyon kaynak makinesi veya alın kaynak makinesi,  1 Adet Jeneratör, 3 Tonluk Su Tankı) Şartname ekinde verilen Makine parkı durumu listesine; iş  bu  ilanında belirtilen araç ve iş makinesi yazılacak ve belgeleri konulacak gereksiz belgeler konulmayacaktır. Taahhüt olmayıp, kendi malı veya kiralık olacaktır.   (Kiralıksa Noter tasdikli sözleşme eklenecektir. iş makinelerine kiralık gösteren kişi aynı iş makinelerini kendi ihaleye katılacaksa başkasına kiralık gösteremez aksi takdirde teklifi geçersiz sayılır.)            

 l) Aşağıda belirtilen durumlarda olması halinde teklifinin geçersiz sayılmasını ve ihale almışsa sözleşmesinin fesih edilmesini ve geçici ve kesin teminatının idare tarafından gelir kayıt edilmesine dair yazılı taahhütname

                a. İflas, tasfiye, konkordato ilan etmesi veya bu nedenlerden dolayı mahkeme halinde olması,

                c. Beş yıl içinde mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymesi,

                d. İş ve Meslek ahlakına aykırı faaliyetten men edilmiş olması,

                e. Bağlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olması,

                f. Yanıltıcı belge veya sahte belge vermesi,

                g. İşin yapılacağı yerin görüldüğü ve ileride herhangi bir hak talep etmeyeceği,

             h.İdareden Herhangi bir araç veya iş makinesi talep etmeyeceği,

ı) İhale Konusu işin tamamını veya bir kısmını alt yüklenicilere yaptırmayacağını

J) Yerli İstekli olduğunu,

İhaleye katılamayacak olanlar

             Madde 10 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde birliğin ihalelerine katılamaz.

             a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.

             b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

             c) Birliğin ihale yetkilisi.

             ç) Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

             d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

             e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).

             (2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.                                                                 

         (3)Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale yasasına tabi olmayıp, 28.04.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği Yönetmeliği doğrultusunda işlemler yürütülecektir.

Madde 11- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati

Madde 11.1-Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

Tekliflerin sunulacağı yer ve yetkili

Kaymakamlık Toplantı Salonu -Birlik Müdürü

Son teklif verme tarihi

20.06.2019 

Son teklif verme saati

11:00 (belirtilen saatten sonra gelen                       teklifler teslim alınmaz)            

İhale Dokümanı Satış Bedeli

400,00 TL

İhale Dokümanının satın alınacağı yer

Birlik Müdürlüğü


11.2-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere bizzat verilir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11.3-Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. İtilaf halinde Kaymakamlık Sekreterliğinin odasındaki duvar saati geçerlidir.)
Madde 12- Kesin Teminat
12.1
-İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 (yüzde altı) oranında en az 2 yıl süreli kesin teminat alınır.
Madde 13- Sözleşmenin Türü
Üzerine ihale kalan istekli ile Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlere ait sözleşme imzalanacaktır.
Madde 14- Tekliflerin Geçerlilik Süresi
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 30(Otuz) takvim günü olmalıdır.  Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 11/06/2019        


Yeterlilik