İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Muski- Muğla Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
İşin Adı Mus-w2 Bodrum İlçesi Kanalizasyon Şebekesi Hattı Yapım İşi
İlan Tarihi 15.08.2019
İhale K.No 2019/386136
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.09.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 27.09.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/386136
İşin Adı : Mus-W2 Bodrum İlçesi Kanalizasyon Şebekesi Hattı Yapım İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 Menteşe / Muğla 48000
b) Telefon ve faks numarası : 2524414848 - 2522124880
c) Elektronik posta adresi : info@muski.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.muski.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : KANALİIZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPIM İŞİ
b) Yapılacağı Yer : BODRUM İLÇESİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye Müteakip Yer Teslimi Yapılması İle İşe Başlanacaktır.
ç) İşin süresi : 720 Gün
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU ve KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41 48000 MUĞLA-TÜRKİYE
b) Tarihi ve saati : 27.09.2019 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İHALEYE DAVET

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ-I

 

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

T.C. MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(MUSKİ)

 

“BODRUM İLÇESİ  KANALİIZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPIM İŞİ”

 

SÖZLEŞME No. MUS-W2

 

Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

Proje Adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I

Sözleşme Başlığı: Muğla Atıksu Projesi

Kredi No.: 8677-TR

RFB Referans No.: MUS-W2

 

 

İşbu İhale İlanı, Development Business'in dijital sayısında 29 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan WB417-01/16 referans no’lu Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben yayımlanmaktadır.

 

İller Bankası A.Ş., Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I’nin giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası’ndan finansman temin etmiştir ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümünü Muğla Atıksu Projesi kapsamındaki ödemeler için kullanmayı düşünmektedir.

 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Bodrum İlçesi  Kanalizasyon Şebekesi Hattı Yapım İşi Sözleşme Paketi için uygun isteklileri kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir. İşin süresi 720 gündür. Muğla İli, Bodrum İlçesi sınırları içinde seçilmiş olan yaklaşık 16 km’si parsel bağlantısı, 25 km.’si terfi hattı olmak üzere toplam yaklaşık 159 km atıksu boru hattının temini ve döşenmesini, yaklaşık 2500 adet parsel ve 3500 adet değişik çap ve derinlikte baca imalatı ve debileri 3,23 lt/sn  ile 591 lt/sn arasında değişen 14 adet betonarme ve 6 adet paket olmak üzere toplam 20 adet terfi merkezinin ekipmanlarının temini ve montajı da dahil olmak üzere inşaasını ve işletmeye alınmasını kapsamaktadır.

 

Teklif Sahiplerinin yeterlilik alabilmeleri için sağlamaları gereken kriterlerden bazıları aşağıda verilmektedir:

 

Finansal Kapasite:

Teklif Sahibi, Teklif Sahibinin diğer taahhütleri düşüldükten sonra söz konusu sözleşme için 3.000.000 ABD$ (Üçmilyon ABD doları) olarak tahmin edilen inşaat işlerine ilişkin nakit akışı gerekliliklerini karşılamak için likit varlıklara, hacizsiz maddi duran varlıklara, kredi hatlarına veya başka finansal araçlara erişebildiğini veya bunlara sahip olduğunu (herhangi bir sözleşme avans ödemesinden bağımsız olarak) göstermelidir.

Son 5 (beş) yıla ait Denetimden geçmiş bilançolar, veya Teklif Sahibinin ülkesindeki kanunlarda istenmemesi halinde, İşveren tarafından kabul edilebilecek başka mali tablolar sunulacaktır ve Teklif Sahibinin mevcut mali durumunun sağlam ve geleceğe dönük olarak uzun vadede karlı olduğunu göstermelidir.

Ayrıca, Teklif Sahibinin son 5 yılın en az 3 yılında, toplam aktiflerin toplam pasiflerden çıkarılması sonucu hesaplanan kar değeri pozitif olmalıdır.

Son 5 (beş) yılda (01.01.2014’den son teklif verme tarihine kadar) tamamlanan veya devam eden sözleşmeler için alınan toplam belgelendirilmiş ödemelerin 5 (beş) yıla bölünmesi ile hesaplanan asgari ortalama yıllık inşaat cirosu 12.500.000 ABD$ (Onikimilyonbeşyüzbin Amerikan Doları)  olmalıdır

Deneyim:

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren en az son 7 (yedi) yıl boyunca inşaat sözleşmeleri kapsamında ana yüklenici, OG üyesi, alt yüklenici veya yönetim yüklenicisi olarak deneyim sahibi olmalıdır.

1 Ocak 2012 ile tekliflerin verildiği tarih arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi, yönetim yüklenicisi veya alt yüklenici  olarak asgari 2 adet aşağıda açıklanan benzer sözleşmeyi tatmin edici şekilde ve büyük  ölçüde   tamamlamış olmak gerekir:

(i) En fazla 2 sözleşme kapsamında 19.000.000USD;

veya 

(ii) en fazla 3 sözleşme kapsamında 21.000.000USD Sözleşme tamamlamış olmalıdır

 

Sözleşmelerin benzerliği aşağıdakilere dayalı olarak belirlenecektir:

Atıksu, yağmursuyu ve içmesuyu şebeke inşaatı sözleşmeleri (Sulama İnşaat Sözleşmeleri hariçtir) benzer iş olarak kabul edilecektir. Sözleşme kapsamında terfi merkezi, arıtma tesisi vb üst yapıların inşaatının da bulunması durumunda, sözleşmenin parasal olarak şebeke işi tutarı yukarıda belirtilen kriterler için minimum 5.000.000USD (dahil) olması durumunda şebeke inşaatı olarak benzer kabul edilecektir..

 

1 Ocak 2012 ile son başvuru tarihi arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak büyük ölçüde tamamlanan yukarıda belirtilen ve diğer sözleşmeler için, aşağıdaki kilit faaliyetlerde asgari inşaat deneyimi başarılı bir şekilde sağlanmalıdır:

 

Aşağıdaki kalemlerin herhangi birinde veya kombinasyonunda tek bir sözleşmede en az 120 km boru hattı inşaası   

a) Atıksu (kanalizasyon) hatları için anma çapı 200 mm ile 1000 mm (dahil) arasında, (Parsel bağlantıları metrajları dahil değildir.)

b) Yağmursuyu şebekesi veya kolektör için anma çapı 200 mm ile 1000 mm (dahil) arasında.

c) İçmesuyu şebekesi ve kolektör için anma çapı 200 mm ile 1000 mm (dahil) arasında

 

İhale, Dünya Bankası’nın Ocak 2011 (Temmuz 2014 Revizyonu)  tarihli IPF Borçluları için  Satın Alma Düzenlemelerinde (“Satın Alma Düzenlemeleri”) belirtilen şekilde Teklife Çağrı duyurusu yapılarak ulusal rekabete açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilecektir ve Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.

 

İlgilenen istekliler, MUSKİ Genel Müdürlüğü, Sn. Cem Yaşar, cem.yasar@muski.gov.tr e-posta adresinden daha fazla  bilgi alabilir ve aşağıda belirtilen adreste mesai saatleri içerisinde ihale dokümanını inceleyebilir.

 

İlgilenen istekliler aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, basılı Türkçe İhale Dokümanını (Çizimler PDF ve AutoCAD® formatında ile Bölüm 7.2’e ait ekler, Bölüm 7.4 PDF formatında ve Cilt 6 içerisindeki boş metraj cetveli Excel® formatında DVD içerisinde verilecektir. Boş metraj cetveli hariç diğer dokümanlar ayrıca basılı olarak verilmeyecektir) yediyüz (700) TL (KDV Dahil) karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MUSKİ) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası IBAN No: TR03 0001 0002 0168 2665 1050 01 hesabına, Sözleşme No. MUS-W2 referans numarası yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. İhale Dokümanları banka alındı makbuzu gönderilir ve kargo masrafları ödemesi istekli tarafından kabul edilirse, İhale Dokümanları istekliye kargo ile gönderilebilir. Kargo ile gönderilmesi durumunda oluşabilecek gecikmelerden MUSKİ sorumlu olmayacaktır.

 

Tekliflerin en geç 27.09.2019 saat 10.00 ‘a kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler 27.09.2019 saat 10.15 ‘de aşağıda belirtilen adreste, Teklif sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır.

 

Tüm tekliflerin beraberinde İdare’nin kabul edeceği bir banka tarafından düzenlenmiş 2.000.000,00 TL- (İkimilyon TürkLirası) veya eşdeğeri bir miktarda Geçici Teminatın sunulması gerekmektedir. Tüm teklifler teklif açılış tarihinden itibaren en az 91 gün süre ile geçerli olmalıdır.

 

İhale dokümanlarına ilişkin, aşağıda belirtilen adreste 05.09.2019 günü saat 14:00’da bir açıklama toplantısı düzenlenecektir.

 

Yukarıda atıfta bulunulan adres aşağıda verilmiştir:

 

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU ve KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41

48000 MUĞLA-TÜRKİYE

Telefon: 0.252. 441 48 48 Dahili: 4301 (Sekreterlik)

Faks: 0.252. 212 48 80

e.posta: cem.yasar@muski.gov.tr