İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü
İşin Adı Bursa İli İnegöl İlçesi Yeniceköy Göleti Etrafı Kıyı Düzenleme Ve Yapım İşi
İlan Tarihi 16.08.2019
İhale K.No 2019/382236
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 2.09.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 2.09.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/382236

1-İdarenin
a) Adresi : Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mahallesi Ankarayolu Cad. No:1 TR- 16240 OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2244441600 - 2247161206
c) Elektronik Posta Adresi : ihale.sbmd@bursa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Bursa İli İnegöl İlçesi Yeniceköy Göleti Etrafı Kıyısında bulunan piknik alanına ilişkin 67 kalem inşaat,elektrik, tesisatı,mekanik tesisatı ve peyzaj işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bursa İli İnegöl İlçesi Yeniceköy Göleti
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 250 (iki yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Toplantı Salonu Zafer Mah. Ankarayolu Cad. Bodrum 1.Kat No:1 TR-16240 Osmangazi / BURSA
b) Tarihi ve saati : 02.09.2019 - 11:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan A/XVIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

-Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

            Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ve “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması ( TP: 60 PUAN)

Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP= (TFminx60)/TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP       : Teklif puanı

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF       : İsteklinin teklif fiyatını ifade eder.

 

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP: 40 PUAN)

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

S.No İş Kalemi/İş Grubu Teklif Oranı Min. Teklif Oranı Maks. İdari Şartnamede Belirlenen İş Kalemi Puanı
1 PEY05 %15,19 %28,22 4,00
2 E.007 %6,41 %11,91 3,00
3 İNŞ020 %6,25 %9,37 3,00
4 İNŞ009 %4,36 %6,54 2,00
5 İNŞ006 %2,69 %4,03 2,00
6 İNŞ011 %2,65 %3,97 2,00
7 İNŞ014 %2,27 %4,22 1,00
8 İNŞ007 %2,29 %3,43 1,00
9 PEY06 %2,23 %3,35 1,00
10 E.027 %2,22 %3,34 1,00
11 PEY07 %2,21 %3,31 1,00
12 E.030 %2,06 %3,08 1,00
13 PEY010 %2,03 %3,05 1,00
14 E.024 %1,67 %3,11 1,00
15 İNŞ016 %1,67 %3,10 1,00
16 PEY04 %1,46 %2,71 1,00
17 İNŞ008 %1,43 %2,65 1,00
18 E.023 %1,10 %2,03 1,00
19 MEK002 %0,96 %1,78 1,00
20 E.003 %0,95 %1,76 1,00
21 İNŞ015 %0,85 %1,58 1,00
22 İNŞ010 %0,82 %1,52 1,00
23 PEY08 %0,80 %1,48 1,00
24 İNŞ005 %0,78 %1,45 1,00
25 İNŞ004 %0,74 %1,38 1,00
26 E.025 %0,69 %1,28 1,00
27 E.004 %0,60 %1,12 1,00
28 PEY011 %0,59 %1,10 1,00
29 İNŞ003 %0,52 %0,96 1,00
30 E.002 %0,51 %0,95 1,00

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranlar aralığında (minimum ve maksimum oranlar dâhil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıda tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılacaktır. Teklif oranları virgülden sonra iki hane olacak şekilde hesaplanacaktır.(Örneğin %0,00).

A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.

A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için yukarıda verilen puanların toplamıdır.

 

 

A.3. Toplam puan: TTP =TP+KTP

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

Bu formülde;

TTP: İsteklinin toplam puanını

TP: Teklif puanı

KTP: Kalite ve teknik değer nitelik puanını ifade eder.

 

A.4.Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.

Not: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli hesaplanırken yuvarlama yapılacak ve isteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli virgülden sonra iki hane olacak şekilde hesaplanacaktır                                    

 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Şb. Md. Zafer Mah. Ankarayolu Cad. Bodrum 1.Kat No:1 TR-16240 Osmangazi / BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.