İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Uşak İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Köydes
İşin Adı Park Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.08.2019 17:00:00
Son Teklif Tarihi 20.08.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

2019 Yılı İl Özel İdare Tahsisli Merkez Yoncalı Köyü Şehit Mehmet Çetin Parkı Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

a) Birliğin adı ve adresi

: Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği – Ünalan Mah. Atatürk Bulvarı No:102 UŞAK (İl Özel İdare Genel Sekreterliği A Blok 1. Kat)

b) telefon ve faks numarası

: 0 276 227 39 28- 0 276 223 80 14

2-İhale konusu İşin

a) niteliği, türü ve miktarı

: Park Yapım İşi

b) İşin Yapılacağı yer

: Merkez Yoncalı Köyü

c)İşe başlama ve işi bitirme tarihi

:Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 10(on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

:

a) yapılacağı yer

: İl Özel İdare İş Merkezi İl Encümeni Toplantı Salonu UŞAK (Fatih Cad. Durak Mah. No:2 Kat:5 UŞAK)

b) tarihi ve saati

20/08/2019-Salı günü  

Saa17:00’de


4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya meslek odası belgesi.(İhale tarihinin içerisinde bulunduğu yıla ait olacaktır.)

c) Teklif veremeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

     1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

     2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden bir ay öncesine kadar düzenlenmiş belgenin aslı.

e) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden bir ay öncesine kadar düzenlenmiş, belgenin aslı.

f) Şartname ile birlikte örneği verilen teklif mektubu.

g) Şartnamede belirlenen geçici teminat.

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

ı) Ortak girişim olması halinde,  (b), (c), (i) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

i) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinde sayılan a), b), c), d), e), g) ve ı)  durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. İhale üzerinde kalan istekli daha sonra bu belgelerin aslını veya noterce onaylanmış birer örneğini İdareye teslim edecektir. Ancak istekliler mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ile vergi borcu olmadığına dair belgeleri teklifleri kapsamında sunacaktır.

j) İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler.

4.2- İstekliler ihaleye ilişkin olarak istenilen belgelerin aslına uygunluğunu ihale saatinden önce İdarenin yetkili personeli tarafından “İdarece aslı görülmüştür.” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen örneklerini, teklif mektubunu, işin şartnamesinde belirtilen teknik personel bildirimi (İnşaat Mühendisi/Mimar) ile işin şartnamesinde belirtilen iş deneyim belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ile birlikte işin şartnamesinin 18 nci maddesinde belirtildiği şekilde en geç ihale saatine kadar İdareye ibraz edeceklerdir.

4.3-İş Deneyim Belgesi: Son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kamuya taahhüt edilen, kabul işleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere ihale konusu işe benzer iş olarak  B bina işleri 3. grubuna ilişkin iş deneyimini gösteren, tek sözleşmeye ait iş deneyim belgesi. İş deneyim belgelerinin noter onaylı sureti veya asılları görevli personele tasdik ettirilmek zorundadır.

4.5-Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: B bina işleri 3.gruba ilişkin iş deneyimini gösteren belge ile İnşaat Mühendisi veya Mimarlık diplomaları da benzer iş olarak kabul edilecektir.

   5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5.1- İhale konusu işin tamamı ya da bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.

5.2- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

6- İhale Dokümanları ve Açıklamalar: İhale dökümanı Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği sekreterliği odasında görülebilir ve 200,00 (İkiyüz) TL, bedelle Ziraat Bankası Uşak Şubesindeki TR95 0001 0002 5636 3813 1250 02 nolu hesaba yatırılacaktır. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye katılamazlar.

7-Teklifler 20.08.2019 tarih ve saat 11:00’ye kadar alındı belgesi karşılığı Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir.

8- Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9-“İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.”

10- İhale dokümanını satın aldığına dair belge,

11- İsteklilerin teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere işinde adını belirtmek kaydıyla geçici teminat vereceklerdir. Teminatlar Banka teminatı veya Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesinde bulunan TR95 0001 0002 5636  3813 1250 02 nolu vadesiz hesaba yatırılacak Makbuzla, banka teminatını veya makbuzu ihale dokümanları ile birlikte vereceklerdir.

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.

13- Bu iş için avans verilmeyecektir.

14- Yüklenicinin hakedişi bu Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Teknik Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak 15 (Onbeş) gün içinde ödeme yapılır. Hak ediş mal teslimi ve muayene ve kabul işlemlerinden sonra 15 gün içinde tahakkuk’a bağlanarak İl Özel İdaresi Ödeneğinin Birlik hesabına aktarması halinde 30 gün içinde ödeme yapılır.

15- Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerin tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

16- İdare 28.04.2007 tarih 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğine tabiidir. İhale aşamasında bu yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

17- Teklifler KDV hariç olarak verilecektir.

     İlan Olunur.

                                                                                                                                      

                                                                                                                                             Ömer KALAYLI

                                                                                     Vali Yardımcısı

                                                                                     Birlik Başkanı

Yeterlilik