İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Babadağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı Babadağ İlçesi 1671 Parselde Kayıtlı Evin Restorasyonu
İlan Tarihi 12.09.2019
İhale K.No 2019/436478
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 7.10.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 7.10.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/436478
İşin Adı : Babadağ İlçesi 1671 Parselde Kayıtlı Evin Restorasyonu
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : GAZİ MAHALLESİ ÇARŞI MEYDANI 1 20480
b) Telefon ve faks numarası : 2584812006 - 2584812038
c) Elektronik posta adresi : nevzat.1@hotmail.com
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: babadagbelediyesi@hotmail.com
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet restorasyon işi
b) Yapılacağı Yer : Denizli ili, Babadağ İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1671 parsel
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş(5) gün içinde Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimim yapılarak işe başlanır.
ç) İşin süresi : İşin süresi yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 365 (üçyüzatmışbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Babadağ Belediyesi Encümen Salonu Gazi Mah. Çarşı Meydanı No:1 Babadağ DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 07.10.2019 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)        Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.    

      b)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

  1-Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre  Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

  2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

      c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

           1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

  2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

      d) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

      e) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                  

      f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.      

f) 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı Kanunun Yapım  İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

      h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

      i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

      j) Bu şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

      k) Bu şartnamenin 8 nci veya 36.4 üncü maddelerinde istenmesi halinde, “yerli istekli” olunduğuna ilişkin;

  Yerli istekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir.

Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar.

Tüzel kişi isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kuruldukları;

a) Şirketlerde; şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge,

b) Derneklerde; mülki amirlikçe verilen alındı belgesi,

c) Vakıflarda; Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair merkezi sicil kaydının örneği veya yayımlandığı Resmi Gazete,

d) Kooperatiflerde; ilgili bakanlıkça düzenlenen belge,

e) Diğer tüzel kişiliklerde; ilgili mercilerden alınacak belge,

ile tevsik edilir.

Ortak girişim olarak ihaleye katılan isteklilerde bu şartlar, ortak girişimi oluşturan ortakların her biri için ayrı ayrı aranır.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihaleler ile yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacağı belirtilen ihalelerde, adaylardan veya isteklilerden yerli istekli olunduğuna ilişkin yukarıda sayılan belgelerin idarelerce istenilmesi zorunludur.

 

      l) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

     m) Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde; Teklifi aşırı düşük teklif değerine eşit veya düşük teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.    

      n) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.

      o) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

     

Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (b), (c), (d), (k) ve (o) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.

           

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmemektedir.

4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1- a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

e) Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannamenin (standart form KİK027.3/Y )

f) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütnamenin (Standart Form KİK 027.2/Y),

istenilmesi zorunludur.

Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi istenir.

İş ortaklıklarında iş ortaklığı beyannamesi (standart form KİK028.0/Y) ile birlikte iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ilgisine göre (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur.

Ayrıca, ihale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce verilmesine ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarında ortaklardan her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur.

 

4.3.2 İstekliden, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70' i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %80 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir.

 

4.3.3 İstekli, aşağıda nitelik ve sayısı belirtilen teknik personeli ihale konusu işte çalıştıracağını taahhüt edecektir.

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye

Mimar

10 Yıl Tecrübe

1

Şantiye

İnşaat Mühendisi

10 Yıl Tecrübe

1

Şantiye

Makine Mühendisi

5 Yıl Tecrübe

1

Şantiye

Elektrik Mühendisi

5 Yıl Tecrübe

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak 27961 sayılı ve 11.06.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine uygun, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan BI grubu işler benzer iş grubu olarak kabul edilecektir.

Sunulan iş deneyim belgelerine ek olarak ilgili işin “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca” tescilli olduğuna dair belgenin de sunulması gerekmektedir.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500,00 (beşyüz Türk Lirası) TL karşılığı Gazi Mah. Çarşı Meydanı No:1  Babadağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Babadağ/DENİZLİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını 04/10/2019 tarihi mesai bitimine kadar satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Gazi Mah. Çarşı Meydanı No:1  Babadağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Babadağ/DENİZLİ  adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayıp Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği uygulanacaktır.

15-Teklifi aşırı düşük teklif değerine eşit veya düşük teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,00