İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sarıkamış Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği -köydes
İşin Adı Ek İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.09.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 17.09.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

D U Y U R U

SARIKAMIŞ KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

01-Birliğin Adı: T.C. Sarıkamış Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

02-İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı: Sarıkamış İlçesi Çatak Köyü Ek İçme Suyu  İnşaatı  yapım  işi Açık İhale      

03-İşin yapılacağı yer: Sarıkamış İlçesi Çatak Köyü

04-İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren  5  gün  içinde yer   

   teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Yer  teslimi tarihinden  itibaren  75  gündür.

05-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu: Şartnamenin 6/1 maddesine göre İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır

                 İdari ve Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı, Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu (Teklif toplam bedel üzerinden Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu olacaktır), İş Ortaklığı Beyannamesi, Ortaklık Hisse Beyanı, İş Bitirme Belgesi, Mali Durum Belgesi, Banka Referans Mektubu, K.H.G.B İhale Yönetmeliğinin 11 ve 12. Maddelerini kapsayan taahhütname (K.H.G.B İhale Yönetmeliğinin 11. Maddesinin ( c ) bendinde belirtilen SGK prim borcu ve (ç) bendinde belirtilen vergi borcu olmadığına dair belge taahhütname dışında ayrıca sunulacaktır.)  Teknik Personel Taahhütnamesi,  Taahhütname (10. madde), Geçici Teminat Mektubu, Anahtar Teknik Personel Listesi,

06- Şartnamenin 7. Maddesine Göre İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

6.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi (faks  ve  elektronik posta adresi varsa).

b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. (Ayrıntı İdari Şartnamede belirtilmiştir)

c) Teklif veremeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. (Ayrıntı İdari Şartnamede belirtilmiştir)

d) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihindeki ay içerisinde düzenlenmiş belgenin aslı. (Teklifle Birlikte Sunulacaktır)

e) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihindeki ay içerisinde düzenlenmiş belgenin aslı. (Teklifle Birlikte Sunulacaktır)

f) Şartname ile birlikte verilen teklif mektubu. (Okunaklı olacak, silinti kazıntı karalama olmayacak)

g) Şartnamenin 8 nci ve 9 uncu maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. İhale üzerinde kalan istekli daha sonra bu belgelerin aslını veya noterce onaylanmış birer örneğini İdareye teslim edecektir.

h) İhale bedelinin  EN AZ % 3 oranında geçici teminatına yatırıldığına dair dekont yada aynı tutarda teminat mektubu dosyaya eklenir. İhale sonrasında ihalenin üzerinde kaldığı firma dışındakilerin geçici teminatları hemen ödenir

ı) İhale dokümanının  satın alındığına dair belge.(İhale dokümanını satın almayan ve satın aldığını gösteren alındı belgesi olmayan isteklinin  teklif zarfı değerlendirmeye alınmaz.)

i) Teklif edilen bedelin % 10’ undan  az olmamak  üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini  ya  da serbest mevduatını gösterir yerli bankalardan alınacak belgeler

6.2-İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslına uygunluğu  İdarece aslı görülmüştür İbaresi düşülmek suretiyle, onaylanmış örneklerini, teklif mektubunu ve bu şartnamenin 7/6  maddesinde belirtilmiş olan ve asıl  veya  noter onaylı iş deneyim belgesi ile birlikte şartnamenin 13/1. maddesinde belirtildiği şekilde en geç ihale saatine kadar İdareye ibraz edeceklerdir.

6.3-İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen anahtar teknik personeli iş yerinde bulunduracaktır.

                1.  İnşaat Mühendisi     veya   inşaat  teknikeri             1  Kişi

Teknik personelin işbaşında bulundurulmadığı her gün için 100 (Yüz) TL Teknik personel bulundurmama cezası kesilecektir.

               

6.4-İşin projesi, ihale sonucuna göre ihaleyi alacak olan firmaya  fotokopisi  verilecektir.

6.6- İş Deneyim veya İş Bitirme Belgesi: İsteklinin Son on yıl içinde, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 50 (yüzde  elli) oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili teklif edilen bedelin en az % 50 oranında deneyimini gösteren iş bitirme belgelerinin noter onaylı sureti veya asıllarını vermek zorundadır. Ait olduğu yıldan günümüze kadar da  TEFE  oranında  endekslenecektir.(İnşaat Mühendisi veya  Mimar  diploması  iş bitirmeye denk kabul edilecektir.)

                Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: İçme suyu  inşaatı (depo, kaptaj yapımı, ) kanalizasyon işleri, terfili sulama tesisleri işleridir. Bunlar dışındaki iş deneyim ve iş bitirme belgeleri dikkate alınmayacaktır.

07-İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı: İhale dokümanı; Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosunda görülebilir. İhale dokümanı bedeli 500,00.- (Beşyüz) TL’ dir. İhale dökümanı bedeli Halk Bankası Sarıkamış şubesi nezdinde ki Sarıkamış Köylere Hizmet Götürme Birliğinin TR0600012009481000005000078 nolu hesabına işin ismi belirtilmek suretiyle yatırılıp, söz konusu dekontun birliğimize verilmesinin akabinde dosya cd ortamında verilecektir.

08-İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: İhale Kaymakamlık  Makam  Odasında, 17/09/2019  Salı  günü saat:10.00’da yapılacaktır.

09-Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: Teklifler 17/09/2019 tarihi saat 10.00’a kadar Sarıkamış Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.

10-İhale dokümanında belirtilmeyen hususlarda ilanda yer verilmemiştir.

11- İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmemiştir.

12- İhale, yeterlilik kriterlerini taşıyan yerli isteklilere açıktır.

13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İş ortaklığı ihaleye teklif verebilir.

14- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

15- Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

16- Birliğimiz, ihale kanunlarına tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğine tabidir.

Yeterlilik