İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Köydes
İşin Adı Kilitli Parke Taşı Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.09.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 17.09.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

İHALE İLANI

2019 Yılı KÖYDES İl Özel İdaresi Programı kapsamında yer alan Tut İlçesi Muhtelif Köyler Köy İçi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi, İçişleri Bakanlığı’nın 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

a) Adı                                                  

b) Adresi

: Tut İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

: Tut İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği; Tut/Adıyaman

c) Telefon ve faks numarası

:   0 416 4412233

d) Elektronik posta adresi(varsa)

:

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü, miktarı

: Tut İlçesi Muhtelif Köyler Köy İçi Kilitli Parke Taşı(Nakliye ve İşçiliği) Yapım İşi

b) Yapılacağı yer

: Köselli Köyü 1.000m2 Yaylımlı Köyü 3.000m2,Boyundere 1.000m2 Meryemuşağı 1500m2, Öğütlü 1.000m2 Yeşilyurt Köyü 500m2 ve Kaşlıca Köyüne 1.000m2  

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

: İhale, Tut Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

b) Tarihi ve saati

: 17.09.2019 – Saat 14.00 da.


4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi.

4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ve Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.3.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. İhale dokümanında yer alan idari şartnamenin 10’uncu maddesini (a),(b),(c),(d),(e),(g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.1.6- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.7-İhale Konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz ve kısmi teklif verilemez.

4.1.8-İhale Dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.9.Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.10-Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.

4.1.11-İhale tarihi itibariyle geriye dönük 30 (otuz) Takvim günü içerisinde alınmış Sigorta Borcu olmadığını belirtir SGKyazısı.

4.1.12- İhale tarihi itibariyle geriye dönük 30 (otuz) Takvim günü içerisinde alınmış Vergi Borcu olmadığını belirtir Vergi Dairesi yazısı.

4.1.13- İhale tarihi itibariyle geriye dönük 30 (Otuz) Takvim günü içerisinde alınmış İcralı olmadığına dair icra yazısı.

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- İş deneyim belgeleri ; İstekliden, son on yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70' i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi vermesi istenecektir.

                        

4.2.2-Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.  

 1 adet en az 15 ton kapasiteli damperli kamyon,1 Adet lastik tekerlekli yükleyici ,1 adet binek aracı iş için gerekli makine parkı kendi malı olabileceği gibi, taahhütle de temin edilebilir.

4.3-İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu  ve diplomaları    

 4.3.1-İSTENEN TEKNİK PERSONEL                                                        MİKTARI

        1- İnşaat Mühendisi veya Mimar                                                                   1 Adet

4.4.2- Bu ihalede benzer iş olarak; İnşaat Mühendisi, Alt yapı, Onarım işleri veya benzeri iş bitirme belgesi kabul edilecektir.                                        

5-ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6-İhale dokümanı Tut İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu /Tut adresinde görülebilir ve 500,00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Teklifler ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı yere   verilecektir      

8-İstekliler tekliflerini, açık ihale usulüne göre her kalem için ayrı, ayrı fiyat verilerek miktarları ile çarpılıp, toplamları alınarak teklif hazırlanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. Eksik verilen teklifler geçersiz olacaktır.

9-İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 30 takvim günü olacaktır.

11-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12- İş yapılacak yeri gördüklerini belirten idareden alınmış iş yeri görme belgesi.

13.Söz konusu işin ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale kanunu ile 4734 sayılı kamu ihale kanununa Tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.

14. İhale Komisyonu teklifleri yeterli görmediği takdirde açık eksiltme suretiyle ihaleye devam edebilir.

15.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan Edilmesi Gereken Tarih: 11/09/2019 den 17/09/2019 ‘yekadar

İLAN OLUNUR 

İDARE YETKİLİSİ
 
Yunus KIZILGÜNEŞ
Tut Kaymakamı
Birlik Başkanı 

Yeterlilik