İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gölbaşı Köylere Hizmet Götürme Birliği -köydes
İşin Adı İçme Suyu İlave Şebekesi Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.09.2019 13:30:00
Son Teklif Tarihi 19.09.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

GÖLBAŞI  KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

 

İşin Adı:

-“Gedikli Köyü İçme Suyu İlave Şebekesi  Yapım işi.Açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. Ancak, Birlik 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, 5355 Sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği kapsamında olup, idare ihale aşamasında 2. yazılı teklif alıp almamakta ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                            : Gölbaşı Kaymakamlığı Gölbaşı/ Adıyaman

b) Telefon ve faks numarası               : 0416 781 60 95 – Faks: 0 416 781 60 62

c) Elektronik posta adresi                               :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: www.golbasi.gov.tr  

 

2 - İhale Konusu Yapım İşinin:

a) Niteliği, türü ve miktarı                  : Mahal Listesinde ayrı ayrı belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yerler                            : “Gölbaşı Gedikli Köyü”

c) İşe başlama tarihi                            : Sözleşmenin imzalandıktan sonra Kontrolce uygun görülen tarihte  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                       : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan)  takvim günüdür.      

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                :Gölbaşı Köylere Hizmet Götürme Birliği Hizmet Binası

  Encümen Toplantı Salonu.

b) İhale Tarihi ve saati                                    : 19.09.2019 -14.00

c) Son teklif verme Tarih ve saati       : 19.09.2019  - 13.30

 

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeliği’nin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri ile aynı Yönetmeliğin 12. maddesinin 1 fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Teklif mektubu, idareye teslim edilen ihale dosya içerisinde ayrı bir zarfa konulacaktır şekli şartnamede ayrıca belirtilmiştir).

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamayacağına dair beyanname.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.9. Ortaklık ve hissedarı olduğu şirket, O yok ise olmadığına dair beyanname.

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.1.11. İşin süresi içerisinde tamamlanmaması halinde, geciken her gün için 200,00 (İkiyüz) Türk Lirası cezai müeyyide uygulanacaktır. .

4.2. Türkiye’nin mevzuat hükümleri uyarınca ihale ilan tarihi sürecinde veya 1 ay içinde kesinleşmiş Sosyal Güvenlik ve Vergi prim borcu olmadığına dair belge,

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri:

İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2. Benzer İş: 11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplarında değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin A- IV. Grup: Altyapı İşleri (İçme Kullanma Suyu ve Kanalizasyon işleri kabul edilecektir.

4.3.3. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliğidir.

4.3.4. Katılımcılarının Diplomalarını ibraz etmeleri zorunludur.

5. İhale Dokümanının Görülmesi ve Satın Alınması:

5.1. İhale dokümanı, Adıyaman Gölbaşı Köylere Hizmet Götürme Birliği T.C. Ziraat Bankası Adıyaman Gölbaşı Şubesindeki İBAN NO: TR130001000643294317065054 nolu hesabına 200 (İkiyüz) Türk Lirası yatırılarak Banka dekontu ibraz edilmek şartıyla, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinden alınabilir.

6. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif bedel üzerinden vereceklerdir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer Hususlar:
-Köy içi yer altı tesislerinde (İçme suyu, sulama kanalları, Elektrik, Telefon hatları vb.) işlerde meydana gelebilecek arıza ve tahribatlardan yüklenici firma sorumludur. Meydana gelen arıza ve tahribatları gidermek zorundadır. Bu işlerden dolayı idareden herhangi bir bedel talep edemez.

 

 

Abdullah DEMİRDAĞ

Çelikhan Kaymakamı

Kaymakam V.

Yeterlilik