İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ergani Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı Ergani İlçe Merkezinde Bulunan Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda Asfalt Betonu Aşınma , Binder Tabakası Ve Tretuvar Yapım İşi
İlan Tarihi 13.09.2019
İhale K.No 2019/440491
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 7.10.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 7.10.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/440491

1-İdarenin
a) Adresi : Saray Mah. 50. yil cad. 03 21950 ERGANİ/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4126115021 - 4126115244
c) Elektronik Posta Adresi : erganibelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
14.520,00 ton Binder ve 9.075,00 ton aşınma tabakası yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ergani ilçesi Şehir Merkezindeki muhtelif cadde ve sokaklar
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 290 (iki yüz doksan) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Saray Mahallesi 50.Yıl Cad. No:3 Ergani / D.Bakır
b) Tarihi ve saati : 07.10.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

Aşağıda verilen makine ve ekipmanın yüklenicinin kendi malı veya noter onaylı kira sözleşmesi olacaktır

Araç ve Ekipman

1 - 10 Adet Damperli Kamyon (En az 12 ton kap., 2010 model ve üstü)

2 - 2 Adet Greyder (Enaz 80 HP gücünde)

3 - 2 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici (950 veya muadili)

4 - 2 Adet Kazıcı Yükleyici

5 - 2 Adet Ekskavatör (Kırıcı ataşmanlı, 2 1/2yd3'lük, 210 Hp güç)

6 - 2 adet Arazöz

7  - 2 adet Elektronik Duyargalı Finişer (En az 300 ton/saat kapasiteli)

8 - 1 adet  Asfalt Distribitörü

9  -1 Adet 140 ton/saat kapasiteli konkasör grubu (ÇED Raporuna Uygun)

10 - 1 Adet 320 ton/saat kapasiteli veyaToplamda En az 240 ton/sa kapasiteli toz tutuculu asfalt plentleri

11 - 2 Adet Demir Bandajlı Silindir 8-12 ton statik kuvvetli

12 - 2 Adet Lastik Tekerlekli Silindir 4-5 ton statik 8-9 ton dinamik kuvvetli

13 - 1 adet en az 2018 model veya üstü kontrollük aracı ( 1 ad Binek)

 

 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

İlan tarihi itibariyle güncel olan YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİN de yer alan

(A-V). Grup: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ergani Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.