İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Artvin İli Ardanuç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Köydes
İşin Adı İçme Suyu Onarım Projesi Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.09.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 19.09.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

İHALE İLANI

Artvin İli Ardanuç İlçesi

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’ndan

Ardanuç İlçesi A.Irmaklar-Aşıklar-Aydın-Ballı-Bulanık-Güleş-Gümüşhane-Kızılcık-Tepedüzü Köyleri İçme Suyu Onarım Projesi Yapım İşi

Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

1. İdarenin:

a) Adresi                                                               : Artvin İli Ardanuç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği-                                                                                                                           Ardanuç/ARTVİN

b) Telefon ve Faks numarası                          : 0466 611 20 06,  Faks: 0 466 611 24 85

c) Elektronik Posta adresi (varsa)                  : koydes_ardanuc@hotmail.com

2. İhale Konusu Yapım İşinin                      :

a) Niteliği, Türü ve miktarı                            :  Ardanuç İlçesi A.Irmaklar-Aşıklar-Aydın-Ballı-Bulanık-Güleş-Gümüşhane-Kızılcık-Tepedüzü Köylerİçme Suyu Onarım Projesi Yapım İşi

                                                                              

                                                                               Yapılacak İşlerin Ayrıntıları Proje ve Metrajlarda Gösterilmiştir.                                

b) Yapılacağı Yer                                           :  Ardanuç İlçesi A.Irmaklar-Aşıklar-Aydın-Ballı-Bulanık-Güleş-Gümüşhane-Kızılcık-Tepedüzü Köyleri

 c) İşe başlama tarihi                                      : Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5(Beş) gün içinde

                                                                                 yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                                   :  Yer Teslimi tarihinden itibaren 105 (Yüzbeş) gündür.

3. İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                : Artvin İli Ardanuç İlçesi

  Kaymakamlık Binası Toplantı Salonu

b) Tarih ve saati                               : 19.09.2019 günü Saat: 10.30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi,

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, 2019 yılında alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, 2019 yılında alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim(Bağ-Kur, SSK) ve vergi borcu olmadığına dair 06/07/2019 tarihinden sonra alınmış belgeler,

4.1.5. İsteklinin;

4.1.5.1- Bağlı bulunduğu Oda, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2019 yılında alınmış olan İhale Durum Belgesi,

4.1.5.2- İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname(Ek Form 1),

4.1.6.  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu (Ek Form 2),

4.1.7. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin belge(Ek Form 3),

4.1.8. İhale dokümanını satış bedelinin Birliğimizin Ziraat Bankası Ardanuç Şubesi nezdindeki TR820001000427124545935014 IBAN nolu hesabına yatırıldığına dair belge,

4.1.9. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.10. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.11. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge,

4.1.12. Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.

4.1.13. İsteklinin kayıtlı adli sicil kaydı olmadığına dair 03/07/2019 tarihinden sonra alınmış belge.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgeleri:

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin EKAP üzerinden düzenlenmiş ve  ilgili kurum tarafından onaylı iş deneyim belgesi,

4.2.2. Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler;

Aşağıdaki sayı ve nitelikteki teknik personelin iş süresince inşaat mahallinde bulunduracağına dair teknik personel taahhütnamesi vermesi gerekir(Ek Form 4).

1 Adet

İnşaat Mühendisi veya İnşaat Teknikeri


4.2.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler;

Aşağıdaki iş makinesi ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: (İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın fatura, demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis. makine teçhizat veya diğer ekipman için; iş süresini kapsayan noter onaylı ruhsat bilgilerini gösteren kira sözleşmesi verilmesi gerekir.)

1 Adet

Ekskavatör veya Kanal Kazıyıcı İş Makinesi

1 Adet

Damperli Kamyon


4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ´de yer alan A/IV Grubu işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.3.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya Mimarlıktır

5. İhale Dokümanı:

5.1. İhale dokümanı Ardanuç Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosunda ücretsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye katılacak olanlar ihale dokümanını satın almak zorundadırlar.

5.2. İhale dokümanı satış bedeli 750,00(Yediyüzelli)TL’ dir.

6. İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı:  Kapalı

7.İhale Dışı Bırakılma Durumları Aşağıda belirtilen durumlardaki yerli istekliler ihale dışı bırakılır.

7.1. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato(iflas eden) ilan eden, işleri askıya alınan,

7.2. İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan,

7.3. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

7.4. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

7.5. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

7.6. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu birlik tarafından ispat edilen,

7.7. İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

7.8. Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

7.9. 8. Maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

8. İhaleye Katılamayacak Olanlar:

8.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde birliğin ihalelerine katılamaz.

    a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.

    b) İlgili mercilerle hileli iflas ettiğine karar verilenler,

    c) Birliğin ihale yetkilisi,

    d) Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

    e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

    f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).

8.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9. Geçici Teminat:

a) Teklif edilen bedelin %3(yüzdeüç)’ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verilecektir. Verilen geçici teminat mektubunun en az 1(Bir) ay süreli olması veya Teklif bedelinin en az %3(Yüzdeüç)’ü tutarında geçici teminat miktarının Birliğimizin TC Ziraat Bankası Ardanuç Şubesi nezdindeki TR820001000427124545935014 IBAN nolu vadesiz hesabına yatırıldığına dair banka dekontunu vereceklerdir. Teklif bedelinin % 3(Yüzdeüç)’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.              

b) İhaleye girecek istekli ortak girişim olması halinde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri gibi, toplam geçici teminat miktarı ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da karşılanabilir.

10. Kesin Teminat:

a) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 (yüzdealtı) oranından az olmamak üzere ihale makamınca belirlenecek oranda kesin teminat alınır.               

b) İhale üzerinde kalan isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri gibi, toplam kesin teminat miktarı ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da karşılanabilir.

11- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati

a) Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

Tekliflerin sunulacağı yer                                 : Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü- Ardanuç/ARTVİN

Son teklif verme tarihi (ihale tarihi)               : 19.09.2019

Son teklif verme saati (ihale saati)                 : 10.30

b) Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere bizzat verilir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

12. Teklif ve Sözleşmenin Türü:

Teklifler, İhale komisyonuna idari şartnamede belirtilen şartlara uygun olarak yazılı şekilde verilecek. Teklif mektubu istenen şartlara uymayan isteklinin teklifi geçersiz sayılacaktır. Teklif Mektubu ile yazılı olarak teklif edilen bedel ihale komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak isteyerek ihaleyi sonuçlandırır. Üzerine ihale kalan istekli ile Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlere ait sözleşme imzalanacaktır.

13. Tekliflerin Geçerlik Süresi:

Tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren 30(Otuz) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

14. İdarenin Serbestliği:

a) Köylere Hizmet Götürme Birliği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen yasak ve cezalara ilişkin hususlara tabi olup, diğer hususlara tabi değildir.

b) İhale Komisyonu, zorunlu hallere münhasır olmak üzere gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

c) İhaleye teklif veren yüklenicilerin geçmiş yıllarda Ardanuç ve diğer ilçelerdeki Birliklerden almış oldukları işleri tamamlama konusundaki performansları ve taahhüdünü yerine getirme konusundaki araştırmalar göz önünde bulundurularak en düşük teklifi verse dahi ihale üzerinde bırakılmayabilir.

15. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilanda yer verilmemiştir.

                                                                                                                                                     12/09/2019

Yeterlilik