İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı T. C Beşiri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği -köydes
İşin Adı Yapım İşleri 1 Adet 300 Metre Sondaj Kuyusu Açılması
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.09.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 17.09.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

T.C
BEŞİRİ KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği


BEŞİRİ İLÇESİ YAKACIK KÖYÜ 300 METRE SU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI İŞİ yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin
a) Adresi : HÜKÜMET KONAĞI 2 KAT BEŞİRİ
b) Telefon ve faks numarası : 311 20 01 - 311 21 00
c) Elektronik posta adresi (varsa) : besirikhgb72@gmail.com

2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği türü ve miktarı : Yapım işleri 1 Adet 300 Metre Sondaj Kuyusu Açılması
b) Yapılacağı yer : Yakacık Köyü
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer : BEŞİRİ KAYMAKAMLIĞI
b) Tarihi ve saati : 17.09.2019 - 14:00
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
d ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
f ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
g ) SGK borcu yoktur
ğ ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
h ) Ticaret sicil gazetesi
ı ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
i ) Vergi borcu yoktur belgesi
j ) Yer gördü tutanağı

Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler :
Bu madde boş geçilmiştir...

Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler :
k ) İş Deneyim Belgesi
İsteklinin içinde, ilk teklif edeceği bedelin en az %50 i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur. İş Bitirme Belgesinde yıllar üzerinden hesap güncellemesi yapılmayacaktır.
İhaleye girecek olan mühendis ve mimarların, üniversitelerin Jeoloji Mühendisi bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.
l ) İsteklinin Organizasyon Yapısı :
İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik personeli iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. Aşağıda özellikleri belirtilen teknik personelin istekli tarafından imzalanmış listesi de sunulacaktır. Teknik personel taahhütnamesi sözleşme esnasında NOTER onaylı olacaktır. Şantiye şefinin iş başında bulunmadığı her gün için 300 TL/gün şantiye şefi bulundurmama cezası verilecektir.

Adet

Pozisyon

Mesleki Ünvan

Mesleki Özellik

1

Şantiye Şefi

Jeoloji Mühendisi

En az 2 yıl deneyim
m ) Makine, Araç ve Techizat Listesi :
İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için işin süresi boyunca aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen makine, araç ve techizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir.Aşağıda özellikleri belirtilen makine, araç ve techizatın istekli tarafından imzalanmış listesi de sunulacaktır. Aracın idareye tahsis edilmediği ve İş başında bulunmayan araçlar için her gün için 300 TL/gün ceza verilecektir.

Adet

Cins

1

Kamyon (Sondaj Makinesi)

1

Kontrol Aracı (İş Süresince İdarede Kalacaktır.)
5 - Bu ihalede benzer iş olarak ; IV. GRUP İÇME KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ (SONDAJ KUYUSU KAZI İŞİ)

6 - İhale; Birlik İhale Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

9 - İhale dokümanına BEŞİRİ KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği’den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dökümanı 500,00 TL TL karşılığı verilmektedir.

10 - İstekliler tekliflerini,iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11 - Teklifler; 17.09.2019 tarih ve saat 14:00’e kadar BEŞİRİ KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.

16 - Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

17- Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.

Sinan AŞCI
Kaymakam

Birlik Başkanı


Yeterlilik