İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Adaklı Kaymakamlığı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Köydes
İşin Adı Köy İçi Yolların Eksik Kalan Bölümlerinin Parke Taşı Döşeme Ve Tamamlama İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.10.2019 09:30:00
Son Teklif Tarihi 16.10.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

                                                                                            ADAKLI KAYMAKAMLIĞI

                                                                         İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

                                                                                                        İHALE İLANI

                Adaklı İlçesi Karaçubuk (550 m2),Mercan(500 M2 ) ve Kaynakdüzü (400 M2) Köy İçi Yolların Eksik Kalan Bölümlerinin Parke Taşı Döşeme ve Tamamlama İşi  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 nci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.                                                                                                                                       

a) BİRLİĞİN ADI: Adaklı  İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) İHALENİN ADI, NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI:

Adaklı İlçesi Karaçubuk (550 m2),Mercan(500 M2 ) ve Kaynakdüzü (400 M2) Köy İçi Yolların Eksik Kalan Bölümlerinin Parke Taşı Döşeme ve Tamamlama İşi

          1)Adaklı İlçesi Mercan Köyü Cami etrafı Kilitli Parke Taşı Yapım İşi:65,50 m3 çakıl temin edilerek, makine ile serme sulama ve sıkıştırma yapılması, 655 m2 yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması,200 Mt. 75x30x15 boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi, 50 Mt. 30x10xserbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi,65,50 m3 kırılmamış ve elenmemiş çakıllı malzeme  ile temel malzeme, 0,1 ton normal çimento nakli,65,50 m3 kum nakli,65,50 m3 çimento nakli, 0,25 m3 ince sıva ve derz kumu nakli, 55,02 m3 parke, kaba yonu taşı nakli,14,175 m3 beton bordür nakli,35,70 m3 stabilize malzeme nakli, 65,50 m3 makine ile serme-sulama ve sıkıştırma yapılması,
        2) Adaklı İlçesi Kaynakdüzü Köyü Cami etrafı Kilitli Parke Taşı Yapım İşi: 36 Mt. 300 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları(8 Sn), 18 m3 makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması, 43,175 m3 çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması, 431,75 m2 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme yapılması, 85 mt. 75x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordur döşenmesi, 20 mt. 30x10x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi, 0.042 ton normal çimento nakli, 43,175 m3 kum nakli, 43,175 m3 çakıl nakli, 0,105 m3 ince sıva ve derz kumu nakli, 36,267 m3 parke, kaba yonu taşı nakli, 28,8 ton kazı ve moloz nakli, 6,024 m3 beton bordür nakli

3) Adaklı İlçesi Karaçubuk Köyü Kuran Kursu etrafı Kilitli Parke Taşı Yapım İşi: 34,75 m3 çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması, 347,50 m2 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme yapılması, 20 mt. 75x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordur döşenmesi, 20 mt. 30x10x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi, 1 ad. parsel bacası pfabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi, 0,016 ton normal çimento nakli, 34,75 m3 kum nakli, 34,75 m3 çakıl nakli, 0,04 m3 ince sıva ve derz kumu nakli, 29,19 m3 parke kaba yonu taşı nakli, 1,418 m3 beton bordur nakli

                c) İŞİN YAPILACAĞI YER: Mercan,Karaçubuk ve Kaynakdüzü Köyleri

     ç) İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ :

      Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 3(Üç) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren bitirilme süresi 35(Otuzbeş)  takvim günüdür.

d) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

  1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından , ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde,ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğinin odaya  kayıtlı olduğunu gösterir belge,

.

    2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

       a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

         b) Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu belirtir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

   3. Şekli ve İçeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

   4.   Şekli ve İçeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

   5.  İhale konusu işin bir kısmı veya tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

   6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin,tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge, 

            7. Mesleki ve teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterleri;

             a) İş Bitirme Belgesi. İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin, %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,  İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini, istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.

      b) Yüklenici bu işte çalıştırılmak üzere; 1 Adet ekskavatör , 1 Adet kamyon ve işin gerektirdiği diğer araç ve gereci bulundurmayı taahhüt edecektir.

      c) Yüklenici iş süresi boyunca iş başında 1 inşaat mühendisi  bulundurmayı taahhüt edecektir.

      8. Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri ;

      a) Bu ihalede benzer iş olarak her türlü yol yapım işleri kabul edilecektir.

      b) Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri ; İnşaat Mühendisliği ve mimarlık bölümleridir.                                      

     9. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

a)- İlgili mevzuat gereğince kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair  alınmış belge.

b- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair  alınmış belge. 

          4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar. Ayrıca 4734 sayılı Kamu ihale kanunun 11/g fıkrası kapsamında olanlar ihaleye giremezler.

          Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

   10. İstekliler tekliflerini Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 28. Maddesinin 1,2,3 ve 4’ücü fıkralarındaki açıklama hükümlerine göre vereceklerdir. İhale komisyonunca ; verilen tekliflerin uygun olmaması halinde, İhale Yönetmeliğinin 38. Maddesinin 2. Fıkrası ve 39. Maddesinin  1 veya  2. Fıkrası hükümlerine göre yeni teklifler isteneceğinden firma yetkilisinin şahsen veya vekâleten ihale salonunda firma kaşesi ile birlikte bulunması gerekmektedir.

      11. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

      12. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

      e ) İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ YER VE HANGİ BEDELLE ALINACAĞI :

            İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00 (Bin ) Türk Lirası karşılığı aynı adresten

Doküman  Satın alındı belgesi düzenlenerek  makbuz mukabilinde  satın alınacaktır.   Doküman bedeli birliğin Ziraat

 Bankası Adaklı Şubesindeki TR87 0001 0013 8925 3811 2950 02 nolu vadesiz hesabına yatırılabilecektir.

          

             f) İHALENİN SAATİ, YERİ VE TARİHİ;


İhale Tarihi :16.10.2019 Çarşamba günü  Saat: 09.30’da

Yeri             : Kaymakamlık Toplantı Salonu Hükümet Konağı 2.Kat Adaklı-BİNGÖL

     g) TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE  SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:

Teklifler 16.10.2019 Çarşamba günü , saat:  09:00’a  kadar Adaklı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik bürosuna

 (Hükümet Konağı Kat:1 Adaklı-BİNGÖL) teslim edilecektir.

h) YATIRILACAK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

 İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Banka teminatı şeklinde verilen teminatların süresi en az 90  takvim günü olmalıdır. Teminat mektubu verilecekse mektubun banka teyidiyle birlikte verilmesi gerekir.  Teyidi olmayan banka teminat mektubu kabul edilmeyecektir. Geçici Teminatın nakit olması halinde Adaklı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Ziraat Bankası Adaklı Şubesi nezdinde bulunan TR87 0001 0013 8925 3811 2950 02 nolu vadesiz hesabına yatırılabilecektir.


Yeterlilik