İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Keban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı -köydes
İşin Adı 2 Adet Sondaj Kuyusu Açma İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.10.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 16.10.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

T.C.

KEBAN KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

İHALE İLANI

 

Keban Göldere ve Topkıran köylerinde içme suyu temin amaçlı 2 adet sondaj kuyusu açma (kuyunun açılması, teçhiz, çakıllama, inkişaf, pompa tecrübesi) işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

 

1 – İdarenin

      a) Adresi                               : Keban İlçesi  Köylere Hizmetlere Götürme Birliği Hükümet Konağı/ KEBAN

      b) Telefon ve Faks numarası        : 0 424 5712023 – 0 424 5712159

     c) Elektronik posta adresi (varsa) : ----

 

2 – İhale Konusu İşin

      a) -  İşin Adı                             :  İçme suyu temin amaçlı sondaj kuyusu açılması işi

  b) - Niteliği Türü ve Miktarı       :  Göldere ve Topkıran Köylerineiçme suyu temin amaçlı 2 adet sondaj kuyusu açma

c) – Süresi                                    :  Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yükleniciye bildirildiğinden itibaren 5 (beş) gün içinde işe başlanacak olup işin süresi 45(KIRKBEŞ) gündür.

 

3 – İhalenin

      Yapılacağı Yer              : Keban İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı.

      Tarihi ve Saati              : 16/10/2019 Çarşamba günü  Saat : 10.00

 

4 – İhaleye Katılabilme Koşulları ve İstenilen Belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.

4.1.1- Tebligat için adres beyanı.

4.1.2- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi

4..1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2- Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3-  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.4 –Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.14.(a)Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerli istekliler adına veya namı hesabına (temsilci, vekil, vasi veya veli olarak) ihalelere katılanlarında yönetmeliğin 12. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi kapsamında olmadığının belgelendirilmesi

4.1.5 –  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b), (c), (ç),(d), (e), (f), (g), (ğ) bentlerinde sayılan belgeler. (Yazılı taahhütname verilmesi halinde ihale üzerinde kalan firmadan sözleşme tarihinde istenecektir.)

4.1.6 -  Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.7- Teklif Edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere Geçici teminat mektubu /Alındı . (Nakit teminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C. Ziraat Bankası Keban Şubesi nezdindeki 356-6787537-5009  nolu hesabına yatırılacaktır.  Alındı belgesinde hangi iş için ve kimin tarafından yatırıldığı belirtilmek zorundadır.)

4.1.8- Mesleki yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.8.1- İş deneyim belgesi. (Tek sözleşmeye ilişkin isteklinin son onbeş yıl içinde kamu veya  özel sektörde sözleşme bedelinin en az %60’ı oranında gerçekleştirdiği  ve idare tarafından kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren  ve teklif edilen bedelin %60’ı oranından az olmamak üzere iş deneyim belgesi.)

         İş ortaklıklarında, Pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının %80’i, diğer ortakların her birinin ise asgari iş deneyim tutarının %20’sini sağlaması gerekir.

4.1.8.2- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler : IV grup (İçme Kullanma suyu ve Kanalizasyon) işleri

4.1.9- Teknik personel taahhütnamesi ve bildirisi. (İsteklinin, İhale konusu işi yerine getirmek için 1 adet jeoloji mühendisini mahallinde devamlı çalıştırması öngörülmüştür)

4.1.10- İş Makinesi Bildirim (yapı araçları) taahhütnamesi

4.1.11- İdari şartnamenin 10. Maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma sebebi sayılan Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge.

5- Alt Yüklenici taahhütnamesi. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

6 -   İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

7 – Tekliflerin değerlendirilmesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

8- İhale dokümanı satın alındığına dair alındı belgesi. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8.1- Bu iş için Doküman bedeli 300,00 (üçyüz) TL. olup, KHGB’ nin T.C. Ziraat Bankası Keban şubesi nezdindeki 6787537-5009 nolu hesabına yatırılacaktır.

9-İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.

10-Konsorsiyumlar ihale başvurusunda bulunamazlar.

11- Yeterlilik ve İhale dökumanı,  Keban  KHGB’de görülebilir ve  300,00 (üçyüz)  TL. bedel karşılığı temin edilebilir.

12– Teklifler 16/10/2019 tarihi ihale saatine kadar Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine elden verilecektir.

14– Posta ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

15- Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir.

16 – İlanda bulunmayan hususlar için; İdari şartname ve diğer ihale dokümanlarına bakılacaktır.   

    İlanen Duyurulur.

Yeterlilik