İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Msb Diyarbakır İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı
İşin Adı Diyarbakır Ted Blg Bşk Lığında Bul 1986-ısm-bet-048, 2016-ısm-bet-081 Alb Nolu 2 Adet Teshin Mrk Ve 1973-frn-bet-057 Alb Nolu 1 Ad Ekmek Frn Nın Doğalgaza Dön, 1875-krg-kar-043 Albüm Nolu Kh Bin Dış Cep Bul Elk Hat Bina İç Taş İlişkin Hiz Pro Yap
İlan Tarihi 11.10.2019
İhale K.No 2019/495667
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 31.10.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 31.10.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/495667

1-İdarenin
a) Adı : MSB DİYARBAKIR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : KOOPERATİFLER MAH.KIŞLA CAD.NO:14 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4122237616 - 4122248261
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : DİYARBAKIR TED BLG BŞK LIĞINDA BUL 1986-ISM-BET-048, 2016-ISM-BET-081 ALB NOLU 2 ADET TESHİN MRK VE 1973-FRN-BET-057 ALB NOLU 1 AD EKMEK FRN NIN DOĞALGAZA DÖN, 1875-KRG-KAR-043 ALBÜM NOLU KH BİN DIŞ CEP BUL ELK HAT BİNA İÇ TAŞ İLİŞKİN HİZ PRO YAP
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Plankote, 1/50 Röleve Proje (Mevcut Kazan Dairesi), 1/50 Röleve Proje (Karargah Binası), Uygulama Projesi 1/50 Detay Projeleri, 3 Takım Orijinal Proje-CD, Metraj, Keşif, Zemin Etüdü, Teknik Şartname
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DİYARBAKIR
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 150(yüz elli) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.10.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MSB DİYARBAKIR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI İHALE SALONU

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Doğalgaz Avan Uygulama veya Kesin Projesi Hazırlamış Olmak. Benzer işlere ilişkin sunulan iş deneyim belgeleri benzer iş dışında işleri de kapsıyor ise; benzer iş tutarının tespiti amacıyla iş deneyim belgesinin alındığı idareden benzer iş kaleminin parasal tutarını gösteren belge alınarak ihale komisyonu tarafından istenmesi durumunda ihale komisyonunca verilen süre içerisinde ihale komisyonuna sunmak üzere gerekli tedbirler ihale öncesinde alınacaktır.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.