İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Msb Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İş Başkanlığı Msb Ant Başkanlığı Batı Bölge 1.işletme Müdürlüğü
İşin Adı 5312 Sayılı Kanun Kapsamında Kıyı Tesisi Deniz Kirliliğine Karşı(petrol Ve Diğer Zararlı Madde Kirliliği) Acil Müdahale Yapılması Ve Bu Konuda Tatbikatların Gerçekleştirilmesi
İlan Tarihi 11.10.2019
İhale K.No 2019/502935
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.10.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 21.10.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/502935

1-İdarenin
a) Adresi : 38.Cadde Akdeniz Bulvari Sarisu mah. 122 sok No:7 07070 Döner Gazino altı KONYAALTI/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2422592255 - 2422592755
c) Elektronik Posta Adresi : antalya.isletme@ant.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
12 ay süre ile İşletme Müdürlüğümüz kıyı tesisi için deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil müdahale yapılması ve bu konuda tatbikatların gerçekleştirilmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : T.C.MSB.ANT.Bşk. Batı Bölge Antalya İşletme Müdürlüğü TF-6 Tank Çiftliği Deniz Terminali Kıyı Tesisi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C. MSB ANT Bşk.Batı Bölge Antalya İşletme Müdürlüğü Akdeniz Bulvarı Döner Gazino altı 38.Cad.Sarısu Mah. 122 sok. No:7 ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 21.10.2019 - 10:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

*İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış"Deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlara müdahale yetki belgesi" ni teklif zarfı içinde idareye sunacaklardır.

* Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Balanlığından alınmış 2010/4 sayılı genelge kapsamında"Petrol ve diğer zararlı maddelerin sebep olduğu deniz kirliliğine müdahaleye ilişkin  tatbikat programı hazırlama yetki belgesi" ni teklif zarfı içinde idareye sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. MSB ANT Bşk.Batı Bölge Antalya İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.