İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 5. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Çorum Mecitözü Bayındır Göleti Tamamlama
İlan Tarihi 11.10.2019
İhale K.No 2019/494036
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 7.11.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 7.11.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/494036

1-İdarenin
a) Adresi : Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122197700 - 3122197800
c) Elektronik Posta Adresi : dsi5prjins@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki göletin 810 kotundan itibaren (kret kotu 829 m) gövde dolguları, dipsavak hidromekanik, elektromekanik ve betonarme imalatları ile kalan diğer imalatlar yaptırılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çorum İli Mecitözü İlçesine Bağlı Bayındır Köyü'nün 1 km güneydoğusu
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Turkuaz Salonu M.Kemal Mh.2151/1 A Blk. 06520 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 07.11.2019 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarihli ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde"  yer alan A-VIII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

 

 

 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

İstekleriler aşağıda belirtilen puanlama biçimlerine göre puanlandırılacak ve ihale Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) en yüksek olan istekli üzerine bırakılacaktır.

FDUP=TFP+İŞBTFNP+TDNP+KNP

FDUP              : Fiyat dışı unsur puanlama

TFP                 : Teklif fiyatı puanlaması

İŞBTFNP         : İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanı

TDNP              :Teknik Değer Nitelik Puanı

KNP                :Kalite Nitelik Puanı

TEKLİF FİYATI PUANLAMASI (50 PUAN)-TFP

Geçerli teklif veren istekliler arasında en düşük teklif sahibi istekli 50 Puan alacak olup diğer isteklilere ait teklif puanları,

TFP= TFmin  x 50 / TF

formülü ile hesaplanacaktır. Burada;

TFP     : İsteklinin teklif puanı

TFmin  : Geçerli teklifler içinde arasındaki teklif edilen en düşük teklif fiyatı

TF        : Teklif puanı hesaplanacak isteklinin teklif ettiği fiyat

İŞ KALEMLERİ BAZINDA TEKLİF FİYAT NİTELİK PUANI (İŞBTFNP)(45PUAN) :

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  İŞTFNP 45  puan üzerinden yapılacak olup, puanlamada kullanılacak iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği  fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan  tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın 4 (dört) ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Hesaplamalarda alt sınırda büyük ve eşit; üst sınırdan ise küçük ve eşit olanlar puan alabileceklerdir.


Sıra No
İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Puanlama İçin Esas Üst Sınır

(İsteklinin Bu İmalata Verdiği Teklif / Toplam Teklif)
Puanlama İçin Esas Alt Sınır   (İsteklinin Bu İmalata Verdiği Teklif / Toplam Teklif) Puan
1

ÇBGTİ-03

Ocak Sahalarında Kaya Kazılması Ve Baraj Dolgusuna Konulması (4+Ku)

0.4400 0.3300 5
2 ÇBGTİ-04 Barajlarda Filtre Kum-Çakıl Malzemesi Konulması (Fk-Fç)

0.4600

0.2500

5
3

ÇBGTİ-14

Açıkta, Yeraltında veya Tünel/Galeri İçerisinde Kullanılacak Çelik Kaplama, Redüksiyon, Tranzisyon, Branşman, Dirsek ve Kurb Parçaları, Torisferik Kapaklar, Cebri Boru Yardımcı Ekipmanları ve Cebri Boru İmali ve Yerine Konulması 0.0600

0.0280

5
4 ÇBGTİ-02 Ocak Sahalarında Geçirimsiz Dolgu Malzemesinin Kazılması ve Baraj Dolgusuna Konulması (1)

0.0700

0.0450 5
5 ÇBGTİ-17

Demir Kapı, Kepenk, Merdiven, Korkuluklar ve Basit Demir İşleri

0.0230   5
6 ÇBGTİ-13 Her Türlü Kapağın, Gömülü Elemanlarının, Kaldırma Tijlerinin, Yakalama Kirişlerinin, Izgaraların ve Yardımcı Parçalarının İmali ve Yerine Konulması 0.0141   5
7 ÇBGTİ-01 Açıkta Kazı Yapılması 0.0080   5
8

ÇBGTİ-18

Ocak Taşıyla Taş Tahkimat Yapılması

0.0025

  5
9 ÇBGTİ-10 Yollarda Her Türlü Sandık (Sıyırma), Ariyet ve Yol Kazısı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması 0.0013   5
        TOPLAM 45

 TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANI (TDNP) (3 PUAN)

İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve teklif edeceği bedelinin %100'ü ve  fazlası olan gölet/baraj iş deneyim belgesi üzerinden puanlama yapılacaktır.

*Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesine konu iş hariç.

*Ortak girişimlerde sadece pilot ortak değerlendirilecektir.

* Sunulan iş deneyim belgesine konu işin;  ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde geçici kabulü yapılmış olması gerekmektedir.

Bitirdiği Gölet/Baraj Sayısı

Puan

0 0
1 ve daha fazla için

3


KALİTE NİTELİK PUANI (KNP) (2 Puan)

İsteklinin Kurumumuza karşı yükleniminde bulunan ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği gölet/baraj üzerinden puanlama yapılacaktır.

*Ortak girişimlerde tüm ortaklar değerlendirilecektir.

Fesih edilen veya devir yapılan

Gölet/Baraj Sayısı
Puan
0 2
1 veya daha fazla 0

 

 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü 29 Nolu Oda M.Kemal Mh.2151/1 B Blk.No:29 06520 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandığı üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Tarım ve Orman Bakanlığı) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.