İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gaziantep Su Ve Kanalizasyon İdaresi (gaski) Genel Müdürlüğü
İşin Adı Şehitkamil Bölgesi Kanalizasyon Hatlarının Bakım, Onarım Ve Temizlik Yapım İşi
İlan Tarihi 03.12.2019
İhale K.No 2019/613974
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.12.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 24.12.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/613974

1-İdarenin
a) Adresi : İncilipınar Mah. Kıbrıs Caddesi Eruslu İş merkezi 27000 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422111300 - 3422318833
c) Elektronik Posta Adresi : ihaleler@gaski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
195.000 m kombine araç ile boru hatlarının temizlenmesi, 11.500 m pvc boru ,2.000 m koruge boru, 20.500 m Entg. Con. Buh. Kür. boru döşenmesi işleri, 10.000m knal görüntüleme işi ve muayene bacası yapılması işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Genel Müdürlüğümüzün Sorumluluk Sahası, Şehitkamil İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 720 (yedi yüz yirmi) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : GASKİ Genel Müdürlüğü/Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı/İncilipınar Mah. Kıbrıs Cd Eruslu İş Merkezi No:1/A Şehitkamil/GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati : 24.12.2019 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğnde yeralan A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümüdür.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

İfade eder. 

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İş Kalemlerine verilen puanlama: (40)

Poz No Poz Tanımı/Tarifi Minimum Oran Maksimum Oran  NP

GASKİ.0001

YÜKLENİCİ MALI KILAVUZ ARACI İLE ARIZAYA MÜDAHALE EDİLMESİ 0,228051 0,308540 10,6
GASKİ.0002 YÜKLENİCİ MALI KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI İLE Ø300 MM BORU HATTININ TEMİZLENMESİ 0,142532 0,192837 6,6
GASKİ.0003 YÜKLENİCİ MALI KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI İLE Ø400 MM BORU HATTININ TEMİZLENMESİ 0,020905 0,028283 1
GASKİ.0004 YÜKLENİCİ MALI KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI İLE Ø600 MM BORU HATTININ TEMİZLENMESİ 0,035633 0,048209 1,6
GASKİ.0005 0-38 MM ÇAPINDA YÜKLENİCİ MALI KIRMATAŞ TEMİNİ, NAKLİ, SERİLMESİ VE SIKIŞTIRILMASI 0,095781 0,129587 4,4
GASKİ.0006 HAFRİYAT YAPILMASI 0,071537 0,096785 3,4
GASKİ.0007 ENKAZ NAKLİ VE DEPOLAMA BEDELİ 0,061826 0,083646 2,9
GASKİ.0008 KAZI MALZEMESINDEN MAKINA ILE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI 0,014239 0,019264 0,7
GASKİ.0009 MİL KUM İLE DOLGU YAPILMASI 0,005265 0,007123 0,2
GASKİ.0010 YÜKLENİCİ MALI Ø 100 MM PVC BORU VE EK PARÇA BEDELİ 0,005549 0,007508 0,3
GASKİ.0011 YÜKLENİCİ MALI Ø 100 MM PVC BORU VE EK PARÇA NAKLİ VE DÖŞENMESİ 0,004371 0,005914 0,2
GASKİ.0012 YÜKLENİCİ MALI Ø 125 MM PVC BORU VE EK PARÇA BEDELİ 0,004028 0,005450 0,2
GASKİ.0013 YÜKLENİCİ MALI Ø 125 MM PVC BORU VE EK PARÇA NAKLİ VE DÖŞENMESİ 0,003458 0,004678 0,2
GASKİ.0014 YÜKLENİCİ MALI Ø 150 MM PVC BORU VE EK PARÇA BEDELİ 0,004974 0,006730 0,2
GASKİ.0015 YÜKLENİCİ MALI Ø 150 MM PVC BORU VE EK PARÇA NAKLİ VE DÖŞENMESİ 0,004222 0,005712 0,2
GASKİ.0016 YÜKLENİCİ MALI Ø 200 MM PVC BORU VE EK PARÇA BEDELİ 0,001021 0,001381 0,1
GASKİ.0017 YÜKLENİCİ MALI Ø 200 MM PVC BORU VE EK PARÇA NAKLİ VE DÖŞENMESİ 0,000962 0,001301 0,1
GASKİ.0018 YÜKLENİCİ MALI Ø 200 MM ÇAPINDA SN 8 KORUGE BORU VE BAĞLANTI PARÇALARI (MANŞON VE CONTA) TEMİNİ 0,002688 0,003637 0,1
GASKİ.0019 YÜKLENİCİ MALI Ø200 MM ÇAPINDA SN 8 KORUGE BORU VE BAĞLANTI PARÇALARININ NAKLİ VE DÖŞENMESİ 0,001062 0,001437 0,1
GASKİ.0020 YÜKLENİCİ MALI Ø 300 MM ÇAPINDA SN 8 KORUGE BORU VE BAĞLANTI PARÇALARI (MANŞON VE CONTA) TEMİNİ 0,003150 0,004262 0,1
GASKİ.0021 YÜKLENİCİ MALI Ø300 MM ÇAPINDA SN 8 KORUGE BORU VE BAĞLANTI PARÇALARININ NAKLİ VE DÖŞENMESİ 0,000722 0,000976 0,1
GASKİ.0022 YÜKLENİCİ MALI Ø 400 MM ÇAPINDA SN 8 KORUGE BORU VE BAĞLANTI PARÇALARI (MANŞON VE CONTA) TEMİNİ 0,002461 0,003330 0,1
GASKİ.0023 YÜKLENİCİ MALI Ø400 MM ÇAPINDA SN 8 KORUGE BORU VE BAĞLANTI PARÇALARININ NAKLİ VE DÖŞENMESİ 0,000442 0,000598 0,1
GASKİ.0024 YÜKLENİCİ MALI Ø 600 MM ÇAPINDA SN 8 KORUGE BORU VE BAĞLANTI PARÇALARI (MANŞON VE CONTA) TEMİNİ 0,004790 0,006480 0,2
GASKİ.0025 YÜKLENİCİ MALI Ø600 MM ÇAPINDA SN 8 KORUGE BORU VE BAĞLANTI PARÇALARININ NAKLİ VE DÖŞENMESİ 0,000607 0,000821 0,1
GASKİ.0026 İDARE MALI Ø 200 MM ÇAPINDA ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ BETON BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) 0,003637 0,004921 0,2
GASKİ.0027 İDARE MALI Ø 300 MM ÇAPINDA ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ BETON BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) 0,046836 0,063366 2,2
GASKİ.0028 İDARE MALI Ø 400 MM ÇAPINDA ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ BETON BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) 0,011552 0,015629 0,5
GASKİ.0029 İDARE MALI Ø 600 MM ÇAPINDA ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ BETON BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) 0,006994 0,009462 0,3
GASKİ.0030 YÜKLENİCİ MALI SFERO BACA KAPAĞI TEMİNİ, NAKLİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ 0,029029 0,039275 1,4
GASKİ.0031 YÜKLENİCİ MALI BETON KAPAK TEMİNİ, NAKLİ VE YERİNE KONULMASI 0,000931 0,001259 0,1
GASKİ.0032 BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ TEMİNİ, NAKLİ VE YERİNE KONULMASI (H=0,35 M YÜKSEKLİĞİNDE, 1.00 M İÇ ÇAPINDA) 0,001821 0,002463 0,1
GASKİ.0033 BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ TEMİNİ, NAKLİ VE YERİNE KONULMASI (H=0,60 M YÜKSEKLİĞİNDE, 1.00 M İÇ ÇAPINDA) 0,003371 0,004561 0,2
GASKİ.0034 BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI TEMİNİ, NAKLİ VE YERİNE KONULMASI (H=0,65 M YÜKSEKLİĞİNDE, 1.00 M İÇ ÇAPINDA) 0,006999 0,009469 0,3
GASKİ.0035 BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACASI ÇERÇEVE MONTAJ ELEMANI TEMİNİ, NAKLİ VE YERİNE KONULMASI 0,006893 0,009326 0,3
GASKİ.0036 BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACASI BOYUN BİLEZİĞİ ELEMANI TEMİNİ, NAKLİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ 0,006482 0,008770 0,3
GASKİ.0037 BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI TEMİNİ, NAKLİ VE YERİNE KONULMASI 0,001855 0,002509 0,1
GASKİ.0038 KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI İLE KANALİZASYON HATLARININ GÖRÜNTÜSÜNÜN ALINMASI 0,0033269 0,004500 0,2

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dâhil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (NP) , her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Değerlendirme puanlaması (DP)

Değerlendirme puanı (DP),teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının

(DP=TP+NP) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.

Not 1: Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır.

Not 2 : NP Puanlama hesabında alt ve üst oranlar, virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır. 6.haneden sonraki rakamlar  dikkate alınmayacak olup;  aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde;

Örnek; 0,1256341 sayısı 0,125634 olarak,

Örnek; 0,1256346 sayısı 0,125635 olarak,

A.4. Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.5. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GASKİ Genel Müdürlüğü/Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı/İncilipınar Mah. Kıbrıs Cd Eruslu İş Merkezi No:1/A Şehitkamil/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.