İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı T.c Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(tcdd) 2. Bölge Satınalma Servis Müdürlüğü
İşin Adı Ulukışla - Boğazköprü Hattı Km:55+185’ De Üstgeçit Yapılması
İlan Tarihi 03.12.2019
İhale K.No 2019/617651
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.01.2020 10:30:00
Son Teklif Tarihi 8.01.2020
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/617651

1-İdarenin
a) Adresi : Anadolu Bulvarı üzeri Behiçbey YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122111449 - 3122111225
c) Elektronik Posta Adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
546,24 Ton, Betonarme İçin Ø 14 - Ø 32 mm'lik Kalın Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye dahil) ve Diğer İşler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ULUKIŞLA - BOĞAZKÖPRÜ HATTI KM:55+185 (NİĞDE)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 350 (üç yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BÜROSU BEHİÇBEY/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 26.12.2019 - 10:30


Yeterlilik 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan A/I veya A/V veya A/VI Grubu İşler yapmış olmak

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Tekliflerin değerlendirilmesi

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Değerlendirme; “fiyat puanlaması” ile “kalite ve teknik nitelik puanlaması” (fiyat dışı unsur puanlaması) olmak üzere iki bölümde yapılacaktır.

Teklif fiyatı puanlaması;

Teklif Puanı=Fiyat Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

*FİYAT PUANI: Fiyat Puanı= [(Geçerli en düşük toplam teklif fiyatı)/(İsteklinin Toplam Teklif Fiyatı)] X 60

*FİYAT DIŞI UNSUR PUANI: Fiyat dışı unsur puanı 40 (Kırk) tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait Fiyat dışı unsur puanlamasına konu iş kalemleri Tablo’ da verilmiştir.

1- Fiyat Puanı (FP) (60 (Altmış) Puan)

Geçerli teklif veren İstekliler için fiyat puanlaması 60  tam puan üzerinden yapılacaktır.

Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatına sahip istekli 60 tam puan alacak olup, diğer isteklilere ait fiyat puanı; FPist = (TFmin / TFist) x  60 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FPist değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde; FPist: İsteklinin fiyat puanını, TFmin: Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatını, TFist: İsteklinin teklif fiyatını ifade eder.

2- Kalite ve Teknik Nitelik Puanı  (KTNP) (40 PUAN) (Fiyat Dışı Unsur Puanı)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite ve teknik nitelik (fiyat dışı unsur) puanlaması toplamda 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak hususlar aşağıda belirtilmektedir.

2.1- Sınırlandırılmış Teklif Bedeli Puanı Değerlendirmesi

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan sınırlandırılmış teklif bedeli puanlaması, belirlenen iş kalemleri için toplam 40 puan üzerinden yapılacaktır.

Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için, isteklinin teklif ettiği toplam bedelin isteklinin teklifinin genel toplam bedeline oranı hesaplanacak ve oran İdarece belirlenmiş ALT SINIR ile ÜST SINIR değerlerine eşit veya bu değerler arasında kalıyorsa tabloda belirtilen tam puan verilecektir. Söz konusu iş kalemleri için tespit edilen oranlar, tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığının dışındaysa o iş kalemi için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir. Ayrıca iş grubu içerisinde yer alan iş kalemleri için tespit edilen oranlardan herhangi biri dahi tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığının dışındaysa, o iş kalemini içeren iş grubu için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir.

Hesap sonucu bulunan değer, o iş kalemine ait alt ve üst sınırlar için virgülden sonra kullanılan basamak sayısına kadar yuvarlanacaktır. (Örnek: Alt sınırı 0,002 ve üst sınırı 0,004 olan bir iş kalemi için hesap sonucu bulunan değer 0,0023456789 olsun; alt ve üst sınırda virgülden sonra 3 basamak olduğundan, bu değer 0,002’ ye yuvarlanacaktır.)

PUANLAMA TABLOSU
POZ NO İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI MİKTAR BİRİM İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ALT SINIR(%) İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ÜST SINIR(%) PUAN

D143

Toprakarme için geri dolgu temini, serimi ve sıkıştırması(Nakliye Dahil) 

23.524,56  m³  4,70%  5,60%  2
KGM/14.213/AN 

Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile) (Nakliye dahil) 

3.397,80  m³ 

1,10% 

1,50%  2
KGM/16.073/H/AN 

Köprülerde veya Heyelanlı Bölgelerde Ø 120 cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması (C 25/30 Hazır Beton Harcı ile) (Nakliye dahil) 

2.331,00 

9,50%  11,50% 

2

KGM/16.133/K-HR 

Köprülerde kuruda veya suda her dozda demirli beton ( C 30/37 Hazır beton harcı ile) 

2.132,03 

m³ 

5,90% 

7,20% 

2

KGM/16.137/K-H/AN

 Köprülerin Öngerilmeli (Önçekim-Artçekim) Boyuna ve Enine Kirişlerinde Her Dozda Demirli Beton (C 45/55 Hazır Beton Harcı ile) 

778,79 

m³ 

2,90%  3,80%  2
KGM/2204/AN 

Dolgu altlarındaki her cins zayıf (bitkisel toprak vs.) ve oynak (batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılması (Nakliye dahil) 

5.250,00 

m³ 

0,20%  0,40% 

2

KGM/23.002/K-6 

Boyuna ve Enine Önçekim, Öngerme Çeliğinin (Tel, Demet, Çubuk) Yerlerine Konulması, Gerilmesi, Gevşetilmesi ve Kesilmesi İşçiliği 

48,93  Ton 

3,01% 

3,80% 

2

KGM/6000/AN 

Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış Malzeme ile Alttemel Yapılması ve yola nakli(Nakliye dahil) 

2.536,69 

m³ 

0,75%  1,05% 

2

KGM/6100/3/AN 

Plent-Miks Temel Yapılması ve yola nakli (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Nakliye dahil) 

5.580,25 

Ton 

1,20% 

1,87% 

2

KGM/6220/AN 

Bitümlü Sıcak Temel Yapılması ve yola nakli (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Malzeme ile) (Tip-A)(Bitüm bedeli dahil) (Nakliye dahil) 

3.901,92 

Ton 

3,99% 

4,84% 

2

KGM/6320/AN

Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması ve yola nakli (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile)(Bitüm bedeli dahil) (Nakliye dahil)

2.483,50  Ton  3,50% 

4,50% 

2

KGM/6410/AN 

Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması ve yola nakli (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Tip-1)(Bitüm bedeli dahil) (Nakliye dahil) 

1.616,43 

Ton 

2,50%  3,20%  2
TCDD ÖZEL -1 

MİNİMUM H2-W4 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI VE MONTAJI (Malzeme Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil)(Nakliye Dahil) 

1.500,00 

1,37% 

1,99% 

2

TCDD ÖZEL -2 

Toprakarme için 40x4 mm Galvanizli Çelik Şerit Temini ve yerine montajı (Nakliye dahil) 

25.418,00  1,50%  2,30%  2
32.1-087

 1kV, 3x185/95s mm² NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo) 

2.500,00  4,10%  5,34% 

2

34.1

 Yalnız Beton Kablo Kanalı Yapılması 

3.000,00  2,88%  3,48% 

2

22.5.1.03-005 

36kV, 400kVA Beton Köşk (Trafo dâhil) Tip 1C (2 Yük Ayırıcısı+1 Sigortalı Yük Ayırıcısı+Trafo+AG Panosu) (Hava Yalıtımlı) 

1,00 

Adet 

 

0,35% 

0,74%  2
KGM/3792/2/AN

 Yüksek Dayanımlı Öngerme Çeliği Temini (0,6 inç halat) (Tip 270K) (Nakliye dahil) 

56,27  Ton  1,00%  1,64%  2
TCDD ÖZEL -3 

Toprakarme için 50x4 mm Galvanizli Çelik Şerit  Temini ve yerine montajı (Nakliye dahil) 

6.408,00  0,51%  0,80%  2
TCDD ÖZEL -4 

Toprakarme için 50x5 mm Galvanizli Çelik Şerit  Temini ve yerine montajı (Nakliye dahil) 

6.744,00  0,50%  1,07%  1
KGM/23.176/K/AN

Profilli Demirden Korkuluk Yapılması ve Yerine Konulması (Malzeme Dâhil) (Boyama Hariç) (Nakliye dahil) 

50,00  Ton  1,75%  2,41%  1

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x ETP) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ETP: En yüksek Teklif Puanı ifade eder. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği durumlarda fiyatların eşit olması halinde teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BÜROSU BEHİÇBEY/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


03.05.2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazeteye göre T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği' nin 45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.