İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Devlet Hastanesi - Edirne Sultan 1.murat
İşin Adı Asansörlerin Uygun (yeşil) Etiket Düzeyine Getirilmesi İşi Hizmeti Alımı
İlan Tarihi 03.12.2019
İhale K.No 2019/629104
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.12.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 17.12.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/629104

1-İdarenin
a) Adresi : FATİH MAH.10104 SOK.NO:1 2013 TOKİ KONUTLARI YANI MERKEZ-EDİRNE 22100 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842145510 - 2842123241
c) Elektronik Posta Adresi : edirnedhs4@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 KALEM, 13 ADET ASANSÖRÜN UYGUN (YEŞİL) ETİKET DÜZEYİNE GETİRİLMESİ İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Edirne Sultan I. Murat Devlet Hastanesi Fatih Mah. 10104 Sok. No:1 Toki Konutları Yanı Merkez/EDİRNE
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 60(altmış) gündür


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Edirne Sultan I. Murat Devlet Hastanesi Fatih Mah. 10104. Sok. No:1 Toki Konutları yanı Merkez/EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 17.12.2019 - 11:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İhale konusu işin niteliği göz önünde bulundurularak ihaleye teklif verecek firmalar TSE Hizmet Yeterlililk belgelerini ihale dosyasında sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Sultan I. Murat Devlet Hastanesi Fatih Mah. 10104. Sok. No:1 Toki Konutları yanı Merkez/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Asansörlerde yapılacak tüm çalışmalarda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ilişkin her türlü tedbirlerin alınmasında ve bu önlemlerin alınmaması durumunda meydana gelebilecek insanlı/insansız kazalarda cezai ve hukuki sorumluluk yükleniciye aittir. Asansörlerin yeşil etiket alınması işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek; tekrar kontrol ücreti, ceza, harç vb. ücretleri yüklenici firma karşılayacaktır.