İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Keskin İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği - Köydes
İşin Adı İçme Suyu Tesis Geliştirme Yapımı İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.12.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 11.12.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

İHALE İLANI

T.C.

KESKİN İLÇESİ

Köylere Hizmet Götürme BirliğiBaşkanlığından

Kırıkkale İli Keskin İlçesi Köprüköy –Eroğlu–Camurabatmaz Köyleri  İçme Suyu Tesis Geliştirme Yapımı işi .

28.04.2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan KöylereHizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulüile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yeralmaktadır:

1) Birliğin Adı:  Keskin İlçesi Köylere Hizmet GötürmeBirliği

2) İhalenin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı:

2.1- İhalenin Adı: Keskin İlçesi  İlçesi Köprüköy–Eroğlu –Camurabatmaz Köyleri  İçme Suyu Tesisi Yapımİşi ihalesi.

2.2- Niteliği, Türü ve Miktarı: İnşaat İmalatları, İdaretarafından ihale şartnamesi ekinde verilecek olan ihale konusu yapım işine aitProjeler, Mahal Listeleri, Teknik Şartnameler, İdari Şartname ve Pursantajoranları cetvellerinde belirtilmiştir.

3) İşin Yapılacağı Yer:  Keskin İlçesi Köprüköy-Eroğlu-Camurabatmaz   Köyüdür.

4) İhale Konusu İşe Başlama ve İşi Bitirme Tarihi: Sözleşmeimzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 45  (kırkbeş ) takvim gündür

5) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleriteklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faksnumarası ile varsa elektronik posta adresi.

5.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

5.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisindebulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veyailgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicilinekayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihaletarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlıolduğuna dair belge,

5.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmzaSirküleri.

5.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

                                                       -1-

5.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtenson durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir TicaretSicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzereilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5.4- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11 inci ve 12inci ve bu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 4.4 üncü maddelerinde sayılandurumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.

5.5- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen anahtar teslimi götürübedel teklif mektubu.

5.6- İdari Şartnamenin 8 inci maddesinde belirtilen şekil ve şartları taşıyan veteklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, isteklilercebelirlenecek tutarda geçici teminat  Keskin Ziraat Bankası  Şubesinezdinde bulunan 10711188-5007 nolu  teminat hesabınayatırılacaktır.

5.7- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişininnoter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5.8- İhaleye iş ortaklığı olarak katılınması halinde İdari Şartnamenin işortaklığı ile ilgili maddelerinde istenilen belgeler.

5.9- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5.10- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerintaşıması gereken kriterler:

 5.10.1- İş deneyim belgeleri: İsteklinin, son on yıl içinde yurtiçinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde teklif bedelinin en az % 50’sioranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiğiidarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle(11.06.2011 tarihve 27961 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde İşDeneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”de yer alan (A) IV Grup İşler Benzer İşlere denk sayılacaktır.) ilgili deneyimini gösteren veteklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin işdeneyim belgesi,     

5.10.1.1- Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzelkişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, işdeneyim belgesi sahibi gerçek kişinin aynı tüzel kişinin yarısından fazlahissesine sahip olduğuna dair belge ile sunulacak iş deneyim belgesinin başkabir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin noter onaylı taahhütnameeklenecektir.

5.11- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerleortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) yapan yerli istekliler bu ihaleyekatılamaz.

5.12- Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklarda, yukarıdaki belgelerintamamı, ortaklık oranına bakılmaksızın her ortak adına ayrı ayrı verilecektir.

-2-

6) İhale Dokümanının Nerede Görülebileceği ve Hangi Bedelle Alınacağı.

6.1- İhale dokümanı, Keskin İlçesi Köylere Hizmet Götürme BirliğiBaşkanlığı, Hükümet Konağı 2.Kat. – KESKİN adresinde görülebilir ve KeskinZiraat Bankası Şubesi nezdinde bulunan  10711188-5002 nolu vadesiz  hesaba 100-TL yatırıldıktan  sonra dekontkarşılığında  aynı adresten temin edilebilir.

6.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalarızorunludur.

7) İhalenin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte Yapılacağı.

7.1- İhale Yeri: Keskin Kaymakamlığı Toplantı Salonu, Keskin HükümetKonağı, 2.Kat, KESKİN

7.2- İhale Tarihi ve Saati: 11.12.2019 Çarşamba GünüSaat: 14.00

8) Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Nereye Verileceği.

8.1- Teklifler, 11.12.2019 Çarşamba Günü Saat: 14.00’e kadarİhale Komisyonu Başkanlığı, Keskin İlçesi Köylere Hizmet GötürmeBirliği Başkanlığı, Hükümet Konağı 2.Kat. – KESKİN adresineverilecektir Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve buşekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9) Birliğimiz  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih 26506  Sayılı ResmiGazetede Yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinetabi olup, bu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir İhale dokümanındabelirtilmeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir.

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Yeterlilik