İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği - Köydes
İşin Adı İçme Suyu Şebeke Yenileme İle Uzunkuyu Köyü İçme Suyu Terfi Hattı Yenileme İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 6.12.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 6.12.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

İHALE İLANI

Besni Köylere Hizmet GötürmeBirliği Başkanlığından ilan olunur.

            İlçemizebağlı Beşyol Köyü Karageçi ve Balka Mezralarının içme suyu şebeke yenileme ileUzunkuyu Köyü içme suyu terfi hattı yenileme işi Birlik İhale Yönetmenliğinin18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin     

            a)BirliğinAdı                                  :  Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b)Adresi                               :  Besni Kaymakamlığı Besni/ Adıyaman

            c)Telefon – Faks Numarası  :  416 318 10 15 – 318 10 15

            d)Elektronik Posta Adresi     :

            ( varsa)

2. İhale konusu yapım işinin

a) İhaleninadı                                   : Beşyol Köyü Karageçi ve Balka Mezralarının içmesuyu           

şebeke yenileme ile Uzunkuyu Köyü içme suyu terfi hattı

yenileme işi.  

b) Niteliği, Türü ve Miktarı   :3 (Üç) Köye içme suyu şebekeyenileme ile içme suyu terfi hattı yenileme işi.

c) YapılacağıYer                 :Besni İlçesi Beşyol Köyü Karageçi ve Balka mezrası ile Uzunkuyu Köyü.

            d) İşeBaşlamaTarihi            :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş)

  takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe   

  başlanacaktır.

e) İşinSüresi                         : İşe başlama tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

3. İhalenin 

            a)YapılacağıYer                         : Besni Kaymakamlığı Toplantı Salonu

            b)Tarihi –Saati                           : 06/12/2019 Cuma günü Saat:14.00

            c) Sonteklif verme tarihi ve saati :06/12/2019 Cuma günü Saat:13.30

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

            4.1.1.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,

            4.1.2.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek OdasıBelgesi ( Belgeler İhalenin yapıldığı yılı içerisinde alınacaktır.)

            4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküsü.

            4.1.4.Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.

            4.1.5.Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirkettekigörevlerini belirten, son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veyatasdikli örneği.

4.1.6. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11.maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri aynıYönetmenliğin 12. maddesinin 1 fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e)bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

            4.1.7.Şekli ve içeriği İdare Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.8. Şekli ve içeriği ihale dökümanındaki idari şartnamede belirlenen teklifmektubu (İç Zarfa konulacaktır.) Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu belgelerieksiksiz olan isteklilerin iç zarfları komisyon ve istekliler huzurundaaçılacaktır. Dosyaları yeterlilik alamayan isteklilerin iç zarfları açılmadankendilerine iade edilecektir.

4.1.9. İhale şartnamesini satın aldığına dair belge, (Banka dekontu)

4.1.10. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

            4.1.11.İş deneyim belgeleri: İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde kamu veya özelsektörde teklif edilen bedelin en az % 70 oranında denetlediği veyahutyönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerleilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamaküzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi vermesi zorunludur.

4.1.12. Bu ihalede benzer iş olarak,  Resmi Gazetede 11/06/2011 tarihve 27961 sayı ile yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde DeğerlendirilecekBenzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (A). ;IV. GRUP:İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri başlığı altındaki işler,benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.1.13. Teknik Personel ve Araç Taahhütnamesi:

a) İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen personeltaahhütnamesi ile araç taahhütnamesi istenmektedir. İsteklinin aşağıdabelirtilen sayı ve nitelikte teknik personel ve araç ekipmanı iş mahallindeçalıştıracağına ilişkin taahhütname sunacaklardır.

Taahhüt olarak istenen teknik personel listesi

ADET

Pozisyonu

MESLEKİ ÜNVANI

DENEYİMİ

(Asgari) yıl

1

Şantiye Şefi

İnşaat Mühendisi veya İnşaat Teknikeri  

5


b) İhale konusu yapım işi için asgari olarak aşağıda belirtilen işaraçlarının temin edilmesi gerekmektedir.

SIRA NO:

MAKİNE, EKİPMAN CİNSİ

MİNİMUM ADET

1

Kepçe

1

2

Kamyon

1


Yukarıda yazılı araçların kendi malı veya kiralayacağına dair araçtaahhütnamesi verecektir.

5. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği diploması iş deneyimbelgesine denk sayılacaktır.

6- İhale dokümanı Besni Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğiadresinde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığında aynı adresten teminedilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalarızorunludur.

7. Teklifler son teklif verme tarihi ve saatine kadar Besni KöylereHizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir.

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’den az olmamak üzere kendibelirleyecekleri tutarda geçici teminatı ihale dosyasına koyacaklardır. (Nakityatırılacak geçici teminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin BesniT.C. Ziraat Bankası nezdindeki IBAN TR940001000274521930445001 nolu hesabınayatırılacaktır.)

9. İstekliler tekliflerinin, anahtar teslimi götürü bedel üzerendenverecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye anahtar teslimigötürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Verilen tekliflerden geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

12. İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

          13. İhaleye sadeceyerli isteklilerkatılabilecektir.                           

Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunatabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 sayılı kanununyasaklar hükmü Birliğimiz için geçerlidir. İhale ile ilgili detaylı bilgiAdıyaman Valiliği Resmi İnternet Sitesi (www.adıyaman.gov.tr),Besni Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesi (www.besni.gov.tr) adresinde görülebilir. BesniKaymakamlığının 416 3181015 No’lu telefonundan bilgi alınabilir. Bu ilanda yeralmayan konularda İdari ve Teknik Şartname hükümleri geçerlidir.

            İlanenDuyurulur. 29/11/2019

           

        Bedirhan İMAMOĞLU

                                                                                                                           Kaymakam

      Birlik Başkanı

Yeterlilik