İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Çardak Köprülü Kavşağı Yapım İkmal İşi
İlan Tarihi 04.12.2019
İhale K.No 2019/611883
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.12.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 30.12.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/611883

1-İdarenin
a) Adresi : Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad. No:2 38060 MELİKGAZİ/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3523153900 - 3523209606
c) Elektronik Posta Adresi : bol06@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
123.000 m3 Her cins zeminde Yarma, Ariyet ve Temel Kazısı, 2780 m3 C30/37 Hazır B.A. Betonu, 500 m3 Grobeton, 500 Ton İnş. Demiri, 54.000 ton PMAT/PMT, 79.100 m2 BSK yapılması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Nevşehir-Çardak
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Osman Kavuncu Mah. Fırat Caddesi No:2 Melikgazi / KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 30.12.2019 - 14:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

19.06.2018 tarihli 30453/m   sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği´nde yer alan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin ''Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)" başlığı altında A/V grubuna giren işlerdir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No İş Kalemi/Grubu Poz No Kısa Tanımı Minimum Teklif Oranı % Maksimum Teklif Oranı % PUAN

1

AUI/01

23 cm SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 m2 BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM KAPLAMA YAPILMASI. (Bitüm İdare Malı.) 16 24 10
2 AUI/02 Pletnmiks Alttemel ve/veya Plentmiks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı İle) (Suyun Plente ve İş Yerine Nakli, Agreganın Plente, Karışımın Serim Yerine Nakli Dahil.) 13 19 8
3 ASY/15 İNŞAAT BÜNYESİNE GİREN HER CİNS VE ÇAPTAKİ NERVÜRLÜ İNŞAAT ÇELİĞİNİN KULLANILMASI (ZATİ BEDELİ, YÜKLENMESİ, TAŞINMASI ,BOŞALTILMASI, İSTİFİ VE İŞÇİLİĞİ DAHİL)(ZAİYAT DAHİL) (Ø 50 mm.ye Kadar Her Çaptaki) 10 14 6
4 ATI/02 HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE HER CİNS MAKİNE İLE ARİYET OCAĞI KAZISI YAPILMASI, NAKLİ VE KULLANILMASI. (Mevcut Yol Yüzeyinin Kabartılması ve Reglaj Yapılması Dahil). (Sulama Sıkıştırma Dahil.) 7 10 4
5 ATI/01 HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE HER CİNS MAKİNE İLE YARMA VE YAN ARİYET KAZISI YAPILMASI, NAKLİ VE KULLANILMASI. (Mevcut Yol Yüzeyinin Kabartılması ve Reglaj Yapılması Dahil)(Sulama Sıkıştırma Dahil.) 5 7 3
6 ASY/26 PREKAST CEPHE PANELLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI. (Her Ebat ve Kalınlıkta, Nakliye Dahil.) (C30/37 Hazır Beton Harcı İle) (Toprakarme Hariç) 3 5 2
7 ASY/11 OCAK TAŞINDAN İSTİFLİ KÖPRÜ VE MENFEZ TAHKİMATI 3 5 2
8 ASY/16 YÜKSEK DAYANIMLI BOYUNA VE ENİNE ÖN ÇEKİM ÖNGERME ÇELİĞİNİN TEMİNİ( Tel, Demet veya Çubuk) YERİNE KONUL.,GERİLMESİ,GEVŞETİLMESİ VE KESİLMESİ İŞÇİLİĞİ (Kılıf Borusu Temini)ZATİ BEDELİ,YÜKLENMESİ,TAŞINMASI,BOŞALTILMASI, İSTİFİ (Zaiyat Dahil) 4 5 5
9 ASY/23 Ø 400 mm ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KANALİZASYON BORUSUNUN TEMİNİ, DÖŞENMESİ VE NAKLİ (MANŞON, CONTA DAHİL) 1 3 1
10 ASY/06 KÖPRÜLERİN ÖNGERİLMELİ (ÖNÇEKİM-ARTÇEKİM) BOYUNA VE ENİNE KİRİŞLERİNDE DEMİRLİ BETON YAPILMASI (C45/55 HAZIR BETON HARCI İLE) (Beton Nakli Dahil)(Taşıma ve Yerine Koyma Dahil) 1 2 1
11 ASY/03 BETONARME DUVARLARDA KURUDA VE SUDA DEMİRLİ BETON (C30/37 Hazır Beton Harcı İle)  1 2 1
12 iŞ GRUBU 1*

ASY/12 - ASY/25 -  ASY/10 - ASY/24 - ASY/20 Poz Nolu İş Kalemleri

10 15 6
13 iŞ GRUBU 2* ASY/05- ASY/01 -ASY/13 -ASY/07- ASY/04 - ASY/02 - ASY/14 - ASY/17 - ASY/22 - ASY/19 -ATI/03 - ASY/09 - ASY/18 - ASY/08 -AUI/03 -ASY/21 Poz Nolu İş Kalemleri 6 9 4

İŞ GRUBU 1 AŞAĞIDAKİ POZLARDAN OLUŞMUŞTUR.

ASY/12           Kutu Menfezlerde Kuruda Ve Suda Demirli Beton (C30/37 Hazır Beton Harcı İle) (Nakli Dahil)

ASY/25           "Prefabrik Beton Parke İmali Ve Yerine Döşenmesi (6 cm Kalınlıkta) (Yatak Kumu Temini, Kum ve Prefabrik Eleman Nakli Dahil)  "

ASY/10           Hendeklerin Betonla Kaplanması (Orta Refuj Ve Yarma Hendeği)(C30/37 Hazır Beton Harcı İle)

ASY/24           "Prefabrik Beton Bordür İmali Ve Yerine Döşenmesi (0,15x0,30) (Yastık Betonunun Yapılması ve Nakliyeler Dahil)         "

ASY/20           Uygun Granülometriye Sahip Kum, Çakıl Veya Kırmataş Malzeme İle Sanat Yapıları Ve Köprü Temel Tabanına, Beton Yol Ve Tretuvar Altlarına, Drenaj Hendekleri İle Her Türlü Büz Ve Menfez Yanlarına Şilte, Filtre Tabakası Veya Dolgu Yapılması

 

İŞ GRUBU 2 AŞAĞIDAKİ POZLARDAN OLUŞMUŞTUR.

ASY/05           Köprülerde Kuruda Veya Suda Demirli Beton Yapılması (C30/37 Hazır Beton Harcı İle) (Nakli Dahil)

ASY/01           Her Derinlikte, Her Cins Ve Klastaki Zeminde Kuruda Veya Suda Her Çeşit Sanat Yapısı Temeli Kazısı Yapılması (Heyelan Etmiş Sahada Yapılacak Drenaj Hendeği Ve Duvar Temelinin Kazılması Hariç) Makine İle  (Kazı Malzeme Nakli Dahil)

ASY/13           Refüjlerde, Bordürle Çevrili Refüjlerde, Eşanjönlerde Düz Sahalarda Ve Şevlerde Bitkisel Toprak Tabakası Teşkili (Bitkisel Toprak Kazısı, İşçilik ve Nakliyeler Dahil)

ASY/07           Köprülerde 0-80 Mm Boyuna Hareket Kapasiteli, Sabit Ankrajlı, Kauçuk Contalı Sıcak Haddelenmiş Veya Ekstrüde Özel Çelik Profilden Mamul Su Geçirmez Tip, Genleşme Derzi Yapılması Ve Yerine Konulması (Malzeme Bedeli ve Nakli Dahil)

ASY/04           Her Türlü İnşaat Ve Köprü Temellerinde Kuruda Veya Suda Demirsiz Beton (C16/20 Hazır Beton Harcı İle)

ASY/02           Her Derinlikte, Her Cins Ve Klastaki Zeminde Kuruda Veya Suda Köprü Temelinin Kazılması (Kazı Nakli Dahil)

ASY/14           Prefabrik drenaj bacası yapılması ve yerine koyulması. ( Nakliye Dahil)

ASY/17           Profilli Demirden Korkuluk Yapılması Ve Yerine Konulması (Boyama, Malzeme Bedeli ve Nakliyeler Dahil)

ASY/22           "Drenaj Yapılması (Malzeme ve Nakli Dahil)   "

ASY/19           Katran Badana Yapılması

ATI/03             Dolgu Altlarındaki Her Cins Zayıf (Bitkisel Toprak Vs.) Ve Oynak (Batak Ve Balçık) Zeminlerin Kazılması Ve Kullanılması. ( Kazı Malzemesinin Depo Yerine Nakli Dahil )

ASY/09           Köprülerde Polimer Bitümlü Membran İle Su Yalıtımı Yapılması

ASY/18           Fonttan Izgara, Garguy Ve Kapak Yapılması (Malzeme Bedeli ve Nakliyeler Dahil)

ASY/08           "Neopn (Lastik) Mesnet Tertibatı (İçi Çelik Fretli) (Zati Bedeli, İş Başında Teslimi ve Yerine Yerleştirilmesi Dahil)   "

AUI/03            5 Cm Sıkışmış Kalınlıkta 1m2 Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması (Tip 1) ( Kırılmış Ve Elenmiş Ocak Taşı İle) ( Nakliyeler Dahil) (Bitüm İdare Malı)

ASY/21           Köprülerde Ve Diğer Drenaj İşlerinde 150 Mm. Çapında Pvc Boru Temini Ve Döşenmesi

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

 A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır

A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır

A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır

A.3-Toplam puan

 Toplam puan, teknik teklif puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanlarının toplamıdır.

 A.4-Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

 Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF=(ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

  Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı ifade eder.

Şeklinde hesap yöntemi oluşturulmuştur.

B-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ;

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Büro adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


" 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi Gazete; "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısının Altyapı İşlerinde N= 1,00 olarak belirlenmiştir."