İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 14.bölge Müdürlüğü
İşin Adı Bursa Çevre Otoyolunda Trafik Emniyeti, Can Ve Mal Güvenliğinin Sağlanması Açısından Süreklilik Arz Eden Hasar Görmüş Otokorkuluk, Telçit, Yatay Ve Düşey Trafik İşaretlerinin Yenilenmesi Yapım İşi
İlan Tarihi 04.12.2019
İhale K.No 2019/626345
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.12.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 25.12.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/626345

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-14.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : 152 EVLER MAH. ANKARA YOLU CAD. No:286 16330 DUAÇINARI YILDIRIM/BURSA
c) Telefon ve faks numarası : 2242816000 - 2242816083
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Bursa Çevre Otoyolunda Trafik Emniyeti, Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanması Açısından Süreklilik Arz Eden Hasar Görmüş Otokorkuluk, Telçit, Yatay ve Düşey Trafik İşaretlerinin Yenilenmesi Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
12.000 mt. Otokorkuluk, 15.000 m² Telçit, 34.000 m² Yatay ve 314 m² Düşey Trafik İşlerinin Yenileme İşleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bursa Çevre Otoyolu
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 670 (altı yüz yetmiş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.12.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü - İhale Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

KENDİ MALI OLMA ŞARTI ARANACAKTIR : 

1 Adet Su Jeti

1 Adet Termoplastik çizgi makinası (175 HP gücünde Kamyon, 60 HP gücünde 125 cfm’ lik Kompsör)

İsteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunludur.

1-İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Bu belgelerin ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması şartı aranacaktır.

2-Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

3-Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A/V Grubu işler 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Makine Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliğidir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Otokorkuluk rayı yapılması (Saç zati bedeli, nakli, yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması dahil) 8% 11% 5
Otokorkuluk rayı montajı (Trafik İşaretlemesi ,Yükleme, montaj yerine Taşınması , boşaltılması, istiflenmesi Dahil) 2% 3% 1
Otokorkuluk rayı sökülmesi (Trafik İşaretlemesi, Depolama alanına Taşınması Boşaltılması İstiflenmesi Dahil ) 1% 2% 1
Otokorkuluk dikmesi montajı (Trafik İşaretlemesi ,Yükleme, montaj yerine Taşınması , boşaltılması, istiflenmesi Dahil) 1% 2% 1
Otokorkuluk dikmesi sökül. (Trafik İşaretlemesi, Depolama alanına Taşınması Boşaltılması İstiflenmesi Dahil ) 1% 2% 1
Otokorkuluk takozu ( L=480 mm ) ile ara bağlantı parçası yapılması (Saç zati bedeli, yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması dahil) 1% 2% 1
Otokorkuluk dikmesi yapılması (Saç zati bedeli, yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması dahil) 3% 5% 2
Otokorkuluk gergi kuşağı imalatı (Saç zati bedeli, yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması dahil) 1% 2% 1
Hasar görmüş Otokorkuluk dikmesinin yerinde düzeltilmesi 1% 2% 1
Galvanizli kafes telden çit yapılması (Saç zati bedeli, nakli,yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması,istifi dahil) 2% 4% 1
Kafes Tipi Telçitin Yerine Montajı (Montaj yerine taşınması, yüklenmesi, boşaltılması, istiflenmesi dahil) 1% 2% 1
Yatay İşaretlemenin Silinmesi (Su Jeti İle) 6% 8% 3
Termoplastik boya ile püskütme (spy) yöntemiyle yol çizgilerinin çizilmesi (Makine ile ) (1,5 mm kalınlıkta) 3% 5% 2
Termoplastik boya ile püskütme (spy) yöntemiyle yol çizgilerinin çizilmesi (Makine ile ) (2 mm kalınlıkta) 10% 15% 6
Çift kompenantlı boya ile ofset taraması çizilmesi (3 mm kalınlığında) 1% 2% 1
Alüminyum profilden bilgi levhası yapılması, süper yüksek performanslı reflektif malzemenin yapıştırılması (2,5 m² den büyük) (Her şey dahil) 3% 4% 1
Galvanizli sac profilden trafik bilgi levhası yapılması ve yüksek performanslı reflektif malzemenin yapıştırılması (1,5 mm kalınlığında) (her şey dahil) 1% 2% 1
Kaplama üstü levha taşıyıcı konstrüksiyonu imali ve galvaniz kaplanması ( T ve L Tipi Dahil ) (Kutu Profilden) 9% 13% 5
5mm2 - 20 mm2 öngösterici veya diğer levhalar için T tipi taşıyıcı konstrüksiyonun komple yerine konulması (Temel dahil) (Her şey dahil) (Kutu Profilden) (C30/37) 1% 2% 1
2 mm kalınlığında Galvanizli sac profilden trafik bilgi levhası yapılması, Levhaya yüksek performanslı reflektif malzeme yapıştırılması 1% 2% 1
Mevcut Yaya Korkulukları Üzerine Profilli Demirden Galvanizli Köprü Yaya Korkuluğu Yapılması 16% 24% 9
Köprü ve Viyadük üstgeçitlerdeki mevcut yaya korkuluklar üzerinde kafes telçit imali ve yerine konması 5% 7% 3
Otok. gergi kuşağı sökülmesi (Trafik İşaretlemesi ,Yükleme, montaj yerine Taşınması , boşaltılması, istiflenmesi Dahil) 1% 2% 1
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Sınır Değer Tespiti ve Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 45.maddesinin; 45.1.1.2. alt bendi gereğince, Sınır Değer Katsayısının Altyapı İşlerinde N= 1,00 olarak uygulanması, Resmi Gazetenin 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı nüshasında yayınlanarak 4 Aralık 2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.