İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tüvasas Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma Daire Başkanlığı
İşin Adı V1 Vagon Onarımı
İlan Tarihi 16.01.2020
İhale K.No 2020/20232
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.01.2020 14:30:00
Son Teklif Tarihi 24.01.2020
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2020/20232
İşin Adı : V1 Vagon Onarımı
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : MİTHATPAŞA MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:131 54100
b) Telefon ve faks numarası : 2642751660 - 2642751679
c) Elektronik posta adresi : satinalma@tuvasas.com.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.tuvasas.com.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü / TOPLAM: 60 ADET
b) Yapılacağı Yer : YÜKLENİCİ ATÖLYESİ
c) Süresi : İHALEYİ KAZANAN YÜKLENİCİ SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP EN GEÇ 7 (YEDİ) TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE ATÖLYESİNİ HAZIR HALE GETİRECEKTİR. İŞİN BAŞLAMA TARİHİ SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP VAGONLARIN YÜKLENİCİ FİRMA ATÖLYELERİNE TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTİR. FİRMA TESLİM ALDIĞI VAGONU 50 (ELLİ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TÜVASAŞ’A TESLİM EDECEKTİR. İŞİN BİTİŞ TARİHİ 31.12.2020’ DİR.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : MİTHATPAŞA MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:131 – 54198
b) Tarihi ve saati : 24.01.2020 - 14:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.

 a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

ç) (İstenmesi halinde) bu ihale ilanında istenen detayları ise idari şartnamede belirtilen, yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1  İş deneyimini gösteren belgeler:

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'ten az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Özel sektöre gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesinde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Kamu İhale Kurumunca yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47. maddesi hükümleri uygulanır.

4.3.2. İsteklinin kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler

  * İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER EN 15085–2 “DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN KAYNAĞI STANDARDI SERTİFİKASINI” TEKLİF EKİNDE İBRAZ EDECEKLERDİR.

4.3.4. İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis,  makine,  teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

* TÜVASAŞ SÖZKONUSU ONARIM İŞİ İÇİN YER TAHSİSİ YAPMAYACAKTIR.

* İSTEKLİLER, İŞİN YAPILACAĞI TESİSE SAHİP OLACAKLARDIR. İSTEKLİLER TESİSE SAHİP OLDUKLARINA DAİR BİLGİ VE BELGELERİ TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.

          (Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da Yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir.

          Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.)

        * ORTAK GİRİŞİM OLARAK VERİLECEK TEKLİFLERDE ORTAK GİRİŞİME İŞTİRAK EDEN İSTEKLİLERİN HER BİRİ İÇİN BİR ATÖLYE ADRESİNİN BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

        * ORTAK GİRİŞİME İŞTİRAK EDEN İSTEKLİLER YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİ AYRI AYRI VERECEKLER VE TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.

4.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

* İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER;

1-REVİZYON VE ONARIMI YAPILACAK TÜM YOLCU VAGONLARINI TÜVASAŞ TESİSLERİNDE GÖRECEKLER, ANLAŞILMAYAN HUSUSLARDA TÜVASAŞ YETKİLİLERİNDEN BİLGİ ALACAKLAR VE BUNA GÖRE İŞ GÖRME BELGESİ DÜZENLENECEKTİR. BU BELGE TÜVASAŞ ONARIM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TANZİM EDİLEREK TAMİR GRUBU, VAGON TİPİ VE DÜZENLEME TARİHİ BİLGİLERİNİ İÇERECEK VE TEKLİF VERECEK İSTEKLİ TARAFINDAN İMZALANARAK TEKLİF EKİNDE YER ALACAKTIR.

2- İHALE ÜZERİNDE KALMASI HALİNDE YAPTIĞI İŞÇİLİKLER İLE KENDİSİ TARAFINDAN TEMİN EDİLEREK VAGONA MONTAJI YAPILAN MALZEMELER İÇİN 1 YIL MÜDDETLE VAGONUN İŞLETMEDE SORUNSUZ OLARAK ÇALIŞMASINI GARANTİ EDECEK VE TEKLİF EKİNDE BELİRTECEKTİR.

3-  OPSİYONEL OLARAK BELİRTİLEN İŞLER HARİÇ STANDART BAKIM VE ONARIM İŞLERİ İÇİN, VAGON TİPLERİ AYIRT EDİLMEKSİZİN KOMPLE BİRİM VAGON İÇİN SABİT FİYAT TEKLİFİ VERECEKLERDİR.

4-  01.097 NOLU “KLİMALI YOLCU VAGONLARI (V1) ONARIMI” TEKNİK ŞARTNAMESİNİN 7.2. MADDESİNDEKİ TABLODA BELİRTİLEN OPSİYONEL İŞLER İÇİN DE AYRICA OPSİYONEL FİYAT TEKLİFİ VERECEKLERDİR.

* ORTAK GİRİŞİM OLARAK TEKLİF VERİLMESİ HALİNDE ORTAK GİRİŞİMLER ORTAKLAR ARASINDAKİ VAGON DAĞILIMINI TEKLİFLERİNDE BİLDİRECEKLERDİR.

5- TŞ-01.097 NOLU TEKNİK ŞARTNAMENİN MUHTELİF MADDELERİNDE TEKLİF İLE BİRLİKTE İSTENEN BİLGİ VE BELGELERİ TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE SUNACAKLARDIR. SUNULMASI İSTENEN BİLGİ VE BELGELERİN SUNULMAMASI DURUMUNDA, TEKNİK ŞARTNAMENİN EKSİK OLARAK CEVAPLANDIRILDIĞI VARSAYILACAKTIR.

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

* KENDİNDEN TAHRİKLİ VE/VEYA TAHRİKSİZ (ÇEKİLEN TİPTE), YOLCU TAŞIMA AMAÇLI KULLANILAN DEMİRYOLU ARAÇLARININ İMALATI VE/VEYA MODERNİZASYONU VE/VEYA ONARIMI İŞLERİNİ YAPMIŞ OLMAK.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı (en uygun) teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300,00.- TL Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanını idari Şartnamede belirtilen şartlarda Posta veya kargo yolu ile de satınalınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İdari Şartnamenin 4. Maddesi hükümlerine göre ihale dokümanını satınalmayan isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.

8. Teklifler ihale tarihi ve saatine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü – Genel Evrak Şefliği / ADAPAZARI adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. Teklif: TÜVASAŞ Teklif Mektubu örneğine uygun verilecektir. Sözleşme: TÜVASAŞ Tip Sözleşme örneğine uygun olarak sözleşme düzenlenecektir.

10. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

11. İhale konusu işe ilişkin alternatif teklif verilemez.

12. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın teminat mektubu olarak verilmesi halinde, teminat mektubunun süresi teklif geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla olacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (YÜZYİRMİ) takvim günü olmalıdır.

14. İdaremiz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

DİĞER HUSUSLAR:

* 01.097 NOLU “KLİMALI YOLCU VAGONLARI (V1) ONARIMI” TEKNİK ŞARTNAMESİNİN 7.2. MADDESİNDE BELİRTİLEN OPSİYONEL OLARAK YAPILAN İŞLER İÇİN HAKEDİŞLER, İŞİN TAMAMLANDIĞI ANDA DÜZENLENEN HAKEDİŞE AYRICA İLAVE EDİLECEKTİR.

* İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER, OPSİYONEL OLARAK BELİRTİLEN İŞLER HARİÇ STANDART BAKIM VE ONARIM İŞLERİ İÇİN, VAGON TİPLERİ AYIRT EDİLMEKSİZİN KOMPLE BİRİM VAGON İÇİN SABİT FİYAT TEKLİFİ VERECEKLERDİR.

* TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDE GEÇEN TEKNİK RESİMLER YÜKLENİCİNİN TALEBİ HALİNDE SÖZLEŞME AŞAMASINDA VERİLECEKTİR.