İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Uşak Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Köydes
İşin Adı İçmesuyu Arıtma Tesisi Bakım Ve Onarım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.01.2020 14:00:00
Son Teklif Tarihi 22.01.2020
Düzeltilen Maddeler
Detay

1-İdarenin

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

a) Birliğin adı ve adresi

: Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği – Ünalan Mah. Atatürk Bulvarı No:102 UŞAK (İl Özel İdare Genel Sekreterliği A Blok 1. Kat)

b) telefon ve faks numarası

: 0 276 227 39 28- 0 276 223 80 14

2-İhale konusu İşin

a) niteliği, türü ve miktarı

: Merkez Örencik ve Fakılı Köyleri İçmesuyu Arıtma Tesisi Bakım ve Onarım

b) İşin Yapılacağı yer

: Merkez Örencik ve Fakılı Köyleri

c)İşe başlama ve işi bitirme tarihi

:Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 45 (kırkbeş)  takvim günüdür. Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 10(on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

:

a) yapılacağı yer

: İl Özel İdare İş Merkezi İl Encümeni Toplantı Salonu UŞAK (Fatih Cad. Durak Mah. No:2 Kat:5 UŞAK)

b) tarihi ve saati

22/01/2020- Çarşamba günü  

Saa14:00’de


4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleriteklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faksnumarası ile varsa elektronik posta adresi.

b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya meslek odasıbelgesi.(İhale tarihinin içerisinde bulunduğu yıla ait olacaktır.)

c) Teklif veremeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmzaSirküleri.

     1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi.

     2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya buhususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imzasirküleri.

d) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik primborcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden bir ay öncesine kadardüzenlenmiş belgenin aslı.

e) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair sonteklif verme tarihinden bir ay öncesine kadar düzenlenmiş, belgenin aslı.

f) Şartname ile birlikte örneği verilen teklif mektubu.

g) Şartnamede belirlenen geçici teminat.

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin notertasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

ı) Ortak girişim olması halinde,  (b), (c), (i) bentlerinde yer alanbelgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

i) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinde sayılan a), b), c), d), e), g) veı)  durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. İhale üzerindekalan istekli daha sonra bu belgelerin aslını veya noterce onaylanmış birerörneğini İdareye teslim edecektir. Ancak istekliler mevzuat hükümleriuyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ile vergi borcu olmadığına dairbelgeleri teklifleri kapsamında sunacaktır.

j) İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler.

4.2- İstekliler ihaleye ilişkin olarak istenilen belgelerin aslına uygunluğunuihale saatinden önce İdarenin yetkili personeli tarafından “İdareceaslı görülmüştür.” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerineiade edilen örneklerini, teklif mektubunu, işin şartnamesinde belirtilen teknikpersonel bildirimi, Yapı Araçları taahhütnamesi ile işin şartnamesindebelirtilen iş deneyim belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ilebirlikte işin şartnamesinin 18 nci maddesinde belirtildiği şekilde en geç ihalesaatine kadar İdareye ibraz edeceklerdir.

4.3-İş Deneyim Belgesi: Son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşmekapsamında kamuya taahhüt edilen, kabul işleri tamamlanan ve teklif edilenbedelin %25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş olarak arıtma tesisiyapım işi, arıtma tesisi bakım onarımına ait tek sözleşme  iş deneyimbelgesi. İş deneyim belgelerinin noter onaylı sureti veya asıllarıgörevli personele tasdik ettirilmek zorundadır.

4.4-Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Çevre mühendisidiploması da benzer iş olarak kabul edilecektir.

   5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5.1- İhale konusu işin tamamı ya da bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.

5.2- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

6- İhale Dokümanları ve Açıklamalar: İhale dökümanı Merkez İlçe KöylerineHizmet Götürme Birliği sekreterliği odasında görülebilir ve 200,00(ikiyüz)TL, bedelle Ziraat Bankası Uşak Şubesindeki TR95 0001 0002 5636 3813 1250 02 nolu hesaba yatırılacaktır. İhale dokümanını satınalmayanlar ihaleye katılamazlar.

7-Teklifler 22.01.2020 tarih ve saat 11:00’e kadar alındı belgesikarşılığı Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliğine teslimedilecektir.

8- Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerdetemsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta veyaiadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen tekliflerdeğerlendirmeye alınmaz.

9-“İstekliler tekliflerini, herbir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birimfiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vere
Yeterlilik