İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ezine Köylere Hizmet Götürme Birliği - Köydes
İşin Adı İçme Suyu Terfi Hattı Ve Terfi Binası Yapılması Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.01.2020 15:00:00
Son Teklif Tarihi 20.01.2020
Düzeltilen Maddeler
Detay

EZİNE KÖYLERE HİZMETGÖTÜRME BİRLİĞİTARAFINDAN EZİNE             İLÇESİ BALIKLI KÖYÜ İÇME SUYU TERFİ HATTI VE TERFİ BİNASI YAPILMASI YAPIMİŞİ K.H.G.B. İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18. MADDESİ GEREĞİNCE AÇIK İHALE USULÜİLE İHALE EDİLECEKTİR.

 

1-  İdarenin

        a) Adresi: Cumhuriyet Mahallesi 22 Eylül Cad. Hükümet KonağıEZİNE/ÇANAKKALE

        b) Telefon ve faks numarası: : 0 286 618 5796 / 0286 618 1675

        c) Elektronik posta adresi (varsa): -

2- İhale KonusuHizmetin

         a) Niteliği, türü ve miktarı: İçmeSuyu Terfi Hattı ve Terfi Binası Yapılması Yapım İşi

         b) Yapılacağı yer: BalıklıKöyü Ezine/ÇANAKKALE

          c)İşe başlama tarihi      : Sözleşmeninyapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işebaşlanacaktır.

           d) İşin süresi: Yertesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: EzineKaymakamlığı Toplantı Salonu 

           b) Tarihi ve Saati :20/01/2020 – Pazartesi Günü  Saat: 15:00

4- İhaleyekatılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesindeuygulanacak kriterler:

4.1- İhaleyekatılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligatiçin adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ileelektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatıgereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarodası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.2.1 Gerçekkişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya daesnaf ve sânatkarlar  odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilanveya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunugösterir belge,

4.1.2.2 Tüzelkişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğuTicaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisindebulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair Oda Kayıtbelgesi,

4.1.3. Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmzaSirküleri;  

4.1.3.1 Gerçekkişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 Tüzelkişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veyakurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumugösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret SicilGazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgiliTicaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. BuŞartname ekinde yer alan standart formlara uygun teklif mektubu

4.1.5. BuŞartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veyageçici teminat mektupları dışındaki teminatların banka hesabına yatırıldığınıgösteren makbuzlar.

4.1.6. İhalekonusu işte alt yüklenici çalıştırılmayacağına dair Alt YükleniciTaahhütnamesi.

4.1.7. İhaledokümanının satın alındığına dair belge

4.1.8. KöylereHizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. maddesi (İhale dışı bırakılma)ve 12. maddesi (İhaleye katılamayacak olanlar) ile ilgili nedenleritaşımadığına ilişkin taahhütname.

4.1.9.Vekâletenihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter Tasdiklivekâletnamesi ile Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.10. İsteklininortak girişim olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen OrtakGirişim Beyannamesi.

4.2- Meslekive Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler;

4.2.1. İşdeneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamındataahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihalekonusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimigöstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesinesahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odasıbünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya daserbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenenve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak buşartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.2. İsteklininorganizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

4.2.3. İsteklininişi yürütecek Teknik Personel için Teknik Personel Taahhütnamesi,

           Yüklenicinin bu iş için işyerinde aşağıda belirtilen teknik personelebulundurulması gerekmektedir.

 

Adet                 Pozisyonu                    Mesleki Ünvanı                                  MeslekiÖzellikleri

1                        Şantiye şefi                İnşaat Mühendisi                              Enaz 3 yıl deneyimli

 

 

4.3- İhalekonusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri;İnşaat Mühendisliğidir. Benzer işlere dair tebliğde yer alan (A) IViçme-Kullanma suyu yapım işleri (Altyapı) Grubu işler sayılacaktır.

5- İhale dokümanı Ezine Köylere  Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresindegörülebilir ve 250,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6- TekliflerEzine Köylere  Hizmet Götürme Birliği Bürosuna, elden teslim edilecektir.Postayla ve faksla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7- İsteklilertekliflerini, Teklif Birim Fiyat Bedelleri üzerinden verecektir. İhale sonucutoplam bedel üzerinden Teklif Birim Fiyat sözleşmeleri imzalanacaktır. Buihalede işin tamamı için teklif verilecektir, Takvim yılı değişmiş olsa bilefiyat farkı ve avans verilmeyecektir.

8- İsteklilerteklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir. İhaleyi alan Firma sözleşme sırasındateklif edilen toplam bedelin % 6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminatvereceklerdir. (Nakit yatıracaklar için: Banka Hesap No: T.C. Halk BankasıEzine Şubesi: TR43 0001 2009 6420 0016 0000 56

9- İhaleyesadece yerli istekliler katılabileceklerdir.

10- Verilentekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 ( altmış) takvim günü olmalıdır.

11-  Konsorsiyumlarihaleye teklif veremezler.

Diğer hususlar:

NOT:1-KöylereHizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 39 maddesinin 1’nci fıkralarıuyarınca ihale yetkilisi tarafından tekliflerin sözlü ya da yazılı yenilenmesiistenebilir.

2-Kurumumuz4734 sayılı kamu ihale kanuna tabi olmayıp, İhale komisyonu,zorunlu hallere münhasır olmak üzere gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyiyapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir. Keyfiyetilan olunur.

 

 

 

                                                                                                        EZİNE KÖYLERE

                                                                                              HİZMETGÖTÜRME BİRLİĞİ
Yeterlilik