İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Anadolu Otoyolu Gebze Kavşağı İle İzmit (batı) Kavşağı Arasında Bulunan Eksik Aydınlatma Sistemlerinin Tamamlanması Ve Anadolu Otoyolundaki Mevcut Aydınlatma Sistemlerindeki Eksikliklerin Giderilmesi
İlan Tarihi 14.02.2020
İhale K.No 2020/53712
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.03.2020 10:00:00
Son Teklif Tarihi 9.03.2020
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/53712

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123125000 - 2123125070
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Anadolu Otoyolu Gebze Kavşağı ile İzmit (Batı) Kavşağı Arasında Bulunan Eksik Aydınlatma Sistemlerinin Tamamlanması ve Anadolu Otoyolundaki Mevcut Aydınlatma Sistemlerindeki Eksikliklerin Giderilmesi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Takriben 253 kilometre uzunluğundaki otoyol ve bağlantı yollarında eksik aydınlatma sistemlerinin tamamlanması ve mevcut aydınlatma sistemlerindeki eksikliklerin giderilmesi Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Anadolu Otoyolu Gebze Kavşağı ile İzmit (Batı) Kavşağı Arası
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 500 (beş yüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.03.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan D/V grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisliği'dir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
0,4/1 kV 160 kVA Transformatör (Mlz.+Mont.) 0,26336% 0,356311% 0,2
0,4/1 kV 250 kVA Transformatör (Mlz.+Mont.) 0,421821% 0,570699% 0,3
1 kV 3*250 A.'e kadar Kompakt Termik-Mağnetik Şalter (Mlz.+Mont.) 0,169456% 0,229264% 0,1
1 kV 3*160 A.'e kadar Kompakt Termik-Mağnetik Şalter (Mlz.+Mont.) 0,340296% 0,460401% 0,2
1/0,4 Kv Saç Trafo Köşkü (Mlz.+Mont.) 0,474557% 0,642048% 0,3
1/0,4 kV 63 kVA Transformatör (Mlz.+Mont.) 0,904512% 1,223751% 0,53
400 W Sod.Buh.Yol Aydınlatma Armatürü (Malzeme) 8,72712% 11,807279% 4,13
250 W Sod.Buh.Yol Aydınlatma Armatürü (Malzeme) 0,119417% 0,161565% 0,1
150 W Sod.Buh.Yol Aydınlatma Armatürü (Malzeme) 0,194532% 0,26319% 0,11
Monofaze Termik-Mağnetik Şalter 125 A'e kadar (Mlz.+Mont.) 0,041568% 0,056239% 0,07
Aşırı-Düşük Gerilim Rölesi (Mlz.+Mont.) 0,010094% 0,013656% 0,07
Beton Zeminde Tranşe Makinesi ile Yer Altı Kablo Kanalı Kazılması 10,305783% 13,943118% 5
Yeraltına(Toprak Kanala) NYY Kablo Montajı 4,762428% 6,443285% 2,5
Yeraltına(Toprak Kanala) NYFGbY ve 2XSEYFGbY Kablo Montajı 3,781021% 5,115499% 2
Beton Kanala,Duvara ve Direğe NYY Kablo Montajı 7,099694% 9,605468% 4
Beton Kanala,Duvara ve Direğe NYFGbY ve 2XSEYFGbY Kablo Montajı 1,579024% 2,136327% 1
Aynı Toprak Kanala Birden Fazla NYY Kablo Montajı 0,28146% 0,380799% 0,2
Aynı Toprak Kanala NYFGbY ve 2XSEYFGbY Kablo Montajı 0,112398% 0,152068% 0,1
Daire Kesitli Bara (8 mm 0,14 kg/m) (Mlz.+Mont.) 0,018838% 0,025487% 0,07
Beton Direklerin Kesilerek Demontajı 1,471732% 1,991167% 1
Galvanizli Civatalı ve Galvaniz Demir Direk (Mlz.+Mont.) 1,222164% 1,653516% 0,72
Galvanizli Civatalı ve Galvaniz Demir Travers ve Konsollar (Mlz.+Mont.) 0,15247% 0,206283% 0,1
Galvaniz Demir Konstrüksiyon (Mlz.+Mont.) 0,050364% 0,06814% 0,07
Galvanizli Çelik Poligon Ayd. Direği AD1-90/5 133 kg 0,086557% 0,117107% 0,1
Galvanizli Çelik Poligon Ayd. Direği AD1-120/10 209 kg 0,08161% 0,110414% 0,1
Galvanizli Çelik Poligon Ayd. Direği AD2-120/20 220 kg 2,863191% 3,873728% 1,6
Galvanizli Çelik Poligon Ayd. Direği Montajı 1,540144% 2,083724% 1
Galvaniz Boru 3" (Mlz.+Mont.) 2,086243% 2,822564% 1,2
Galvanizli Saç Kablo Kanalı 2mm (Mlz.+Mont.) 0,031086% 0,042058% 0,07
Çelik Alüminyum İletkenler Swallow (Mlz.+Mont.) 0,066853% 0,090448% 0,07
Hava Hattı Mesnet İzolatörü 36 kV(sis tipi)(Mlz.+Mont.) 0,024648% 0,033347% 0,07
B-35 Demir Trv. için (Durdurucu) İz.Demiri (Malzeme) 0,004918% 0,006654% 0,07
100KN/16B Komp.Sil.Askı.Gergi.İzalat.(Mlz.+Mont.) 0,016478% 0,022293% 0,07
Tek Askı Tertibatı Swallow 0,009845% 0,01332% 0,07
Tek Gergi Tertibatı Swallow 0,006112% 0,008269% 0,07
Çift Gergi Tertibatı Swallow 0,014669% 0,019847% 0,07
İzole Eldiven 36 kV 0,005564% 0,007527% 0,07
İzole Halı 36 kV 0,004644% 0,006283% 0,07
İzole Sehpa 36 kV 0,002661% 0,0036% 0,07
Metal Oksit(ZNO) Parafudr 36 kV 10 kA (Mlz.+Montaj) 0,038287% 0,0518% 0,07
Har.Tip Sig.Top.Seksiyoner 36 kV 400 A. (Mlz.+Mont.) 0,095649% 0,129408% 0,1
36 kV 2-20 A. O.G. Sigorta Patronu 0,00442% 0,005979% 0,07
Ayırıcı Kumanda Tertibatı(bobinsiz) 0,004962% 0,006713% 0,07
400 W'a kadar Yol Aydınlatma Armatürü (Montaj) 1,027937% 1,390739% 0,6
Sod.Buh.Ampul 150 W (Yük.Bas.Ateşlemeli tip) 0,001759% 0,002379% 0,07
Sod.Buh.Ampul 250 W (Yük.Bas.Ateşlemeli tip) 0,001174% 0,001589% 0,07
Sod.Buh.Ampul 400 W (Yük.Bas.Ateşlemeli tip) 0,094097% 0,127308% 0,1
Hava Yalıtımlı Metal Mahfazalı Beton Trafo Köşkü (Mlz.+Montaj) 0,43623% 0,590193% 0,3
Harici Tip A.G. Panosu 100 kVA'lik 3X160 A. Oto.Şalterli (Mlz.+Montaj) 0,024363% 0,032961% 0,07
Harici Tip A.G. Panosu 160 kVA'lik 3X250 A. Oto.Şalterli (Mlz.+Montaj) 0,050174% 0,067882% 0,07
Harici Tip A.G. Panosu 250 kVA'lik 3X400 A. Oto.Şalterli (Mlz.+Montaj) 0,101273% 0,137017% 0,1
Dikey A.G. Sigortalı Yük Ayırıcısı 3*160 A. (Mlz.+Montaj) 0,083772% 0,113339% 0,1
Tehlike Levhası Alüminyum 0,00114% 0,001542% 0,07
Topraklama şeriti ve gömülmesi (1 m şerit 0.8 kg alınmıstır.) (Mlz.+Mont.) 0,01797% 0,024313% 0,07
50 mm² (462.06 Kg/Km) Bakır İletken ve Gömülmesi (Mlz.+Mont.) 0,023711% 0,03208% 0,07
2 Mt., Galvanizli 65×65×7'lik Galvaniz Toprak Elektrodu ve Gömülmesi (Mlz.+Mont.) 0,013568% 0,018356% 0,07
0,4/1 kV 250 kVA'e kadar Transformatör Montajı 0,157979% 0,213737% 0,1
Direk Tipi Trafo Postalarına Ait Transformatör 33 / 0.4 - 0.231 kV 100 kVA (Mlz.+Mont.) 0,081664% 0,110487% 0,1
Direk Tipi Trafo Postalarına Ait Transformatör 33 / 0.4 - 0.231 kV 160 kVA (Mlz.+Mont.) 0,213073% 0,288275% 0,13
Direk Tipi Trafo Postalarına Ait Transformatör 33 / 0.4 - 0.231 kV 250 kVA (Mlz.+Mont.) 0,388667% 0,525844% 0,23
1*16 mm² NYY Kablo (Malzeme) 1,406197% 1,902501% 1
1*150 mm² NYY Kablo (Malzeme) 0,041609% 0,056294% 0,07
4*6 mm² NYY Kablo (Malzeme) 0,541129% 0,732116% 0,32
4*10 mm² NYY Kablo (Malzeme) 2,353438% 3,184063% 1,3
4*16 mm² NYY Kablo (Malzeme) 2,635064% 3,565087% 1,5
3*25+16 mm² NYY Kablo (Malzeme) 2,958586% 4,002793% 1,7
3*50+25 mm² NYY Kablo (Malzeme) 0,309822% 0,419171% 0,2
3*70+35 mm² NYY Kablo (Malzeme) 0,059135% 0,080006% 0,07
3*95+50 mm² NYY Kablo (Malzeme) 0,062098% 0,084015% 0,07
3*35+16 mm² NYFGbY Kablo (Malzeme) 0,866916% 1,172886% 0,51
3*50+25 mm² NYFGbY Kablo (Malzeme) 4,61718% 6,246773% 2,5
3*70+35 mm² NYFGbY Kablo (Malzeme) 7,410522% 10,026001% 4
36 kV 2XSEYFGbY Kablo(XLPE yal.) 1*95/16 mm² (Malzeme) 0,104512% 0,141398% 0,1
150 mm Yönlendirilebilir Yatay Delgi (HDD) Metodu İle Delik Açılması 1,257062% 1,70073% 0,74
3x50/25 mm² NYY Dahili ve Harici Kablo Başl.(Mlz.+Mont.) 0,002333% 0,003157% 0,07
3x70/35 mm² NYY Dahili ve Harici Kablo Başl.(Mlz.+Mont.) 0,004416% 0,005975% 0,07
3x95/50 mm² NYY Dahili ve Harici Kablo Başl.(Mlz.+Mont.) 0,000512% 0,000693% 0,07
36kV 2XSEYFGbY 1x95/16 mm² Harici Kab. Başl.(Mlz.+Mont.) 0,097937% 0,132503% 0,1
36kV 2XSEYFGbY 1x95/16 mm² Dahili Kab. Başl.(Mlz.+Mont.) 0,078715% 0,106497% 0,1
Monofaze Pako Şalter 10-32 A. (Mlz.+Mont.) 0,005852% 0,007917% 0,07
Trifaze Pako Şalter 40 - 100 A. (Mlz.+Mont.) 0,009556% 0,012929% 0,07
Her türlü inşaatta temel dışında kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C25/30 hazır beton harcı ile ) 3,549313% 4,802011% 2
Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın kırılması 0,048057% 0,065019% 0,07
Kompakt tip Termik-Mağnetik Şalter 3*100 A (Mlz.+Mont.) 0,022843% 0,030906% 0,07
Kompakt tip Termik-Mağnetik Şalter 3*250 A (Mlz.+Mont.) 0,019038% 0,025757% 0,07
Kontaktör 3*100 A'e kadar (Mlz.+Mont.) 0,026541% 0,035909% 0,07
Kontaktör 3*160 A'e kadar (Mlz.+Mont.) 0,012328% 0,016679% 0,07
Aydınlatma Kontrolünde Kullanılan Zaman Rölesi 0,012206% 0,016514% 0,07
30 kVAR'a kadar Otomatik Kumandalı Merkezi Kompanzasyon Bataryası (Mlz.+Mont.) 0,071% 0,096059% 0,07
İlave Otomatik Kumandalı Merkezi Kompanzasyon Bataryası (Mlz.+Mont.) 0,035946% 0,048633% 0,07
Reaktif Güç Kontrol Rölesi (Mlz.+Mont.) 0,02026% 0,027411% 0,07
Anahtarlı Oto.sig. 1*40 A'e kadar (Mlz.+Mont.) 0,094961% 0,128477% 0,1
Anahtarlı Oto.sig. 3*40 A'e kadar (Mlz.+Mont.) 0,036007% 0,048715% 0,07
3*2,5 mm² NYMHY Kablo (Mlz.+Mont.) 0,530043% 0,717118% 0,31
Led Projektör 150 W (Mlz.+Mont.) 1,148675% 1,55409% 0,68
Led Projektör 200 W (Mlz.+Mont.) 1,987426% 2,68887% 1,1
Toprak Elektrodu (Mlz.+Mont.) 0,35156% 0,47564% 0,21
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.