İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Havsa Köylere Hizmet Götürme Birliği - Köydes
İşin Adı İçme Suyu Sondaj Açılması İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.02.2020 14:30:00
Son Teklif Tarihi 24.02.2020
Düzeltilen Maddeler
Detay

HAVSA KÖYLEREHİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

İHALE İLANI

2019 Yılı KÖYDES Ek Programıkapsamında Edirne İli Havsa İlçesi Taptık Köyü İçme Suyu Sondaj Açılması işi KöylereHizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 18. Madde Açık İhale Usulü ileyapılacaktır.

1- İDARENİN                     :

a)Adı                                    : Havsa KöylereHizmet Götürme Birliği

b)Adresi                              : Helvacı Mah Fatih Cad. No: 18 Kat: 2 Havsa / EDİRNE

c)Telefon ve FaxNo            : 0284 336 0089,  0 284 336 1858

d) e –postaadresi                : havsakhgb@hotmail.com

2-İHALENİN                     :

a)Adı                                    : Edirne İli Havsa İlçesi Taptık Köyü İçme Suyu Sondaj

  Açılması işi.

b)Tarihi, saati ve yeri         : 24/02/2020 Çarşamba günü Saat: 14.30’da Havsa

Kaymakamlığı Toplantı Salonu,Havsa Hükümet Konağı Kat:3  

Havsa/EDİRNE

c)Niteliği                              : Taptık Köyü İçme Suyu Sondaj Açılması işi.

d)Türü                                 : İçme Suyu Sondaj Açılması işi.

c )Miktarı                            : 1 Adet İçme Suyu Sondaj Açılması işi.

3.MALZEMENİN             :

a)TeslimYeri                      : Taptık Köyü- Havsa/EDİRNE

b) TeslimSüresi                   : Sözleşmenin imzalanmasının ardından 60 takvimgünü içinde teslim.

4. İHALEYEKATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

İsteklilerin ihaleyekatılabilmesi için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında vermelerigerekmektedir.

a)  Tebligatiçin  adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası varsaelektronik posta adresi.

b)  Mevzuatgereği kayıtlı olduğu  Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, Ticaret SicilGazetesi.

b-1.Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihi içerisinde bulunduğuyılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya ilgili meslekodasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b-2. Tüzelkişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğuTicaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisindebulunduğu yılda almış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c)  Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

c-1. Gerçekkişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

c-2.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veyakurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumunugösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler iletüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

c-3. Vekâletenihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdiklivekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Şeklive içeriği bu şartnamede belirtilen Teklif Mektubu (Teklif mektubunu ayrıiç zarfa konulacak ve zarfın ağzı kapatılarak, teklif mektubunun hangi işe aitolduğu belirtilecektir.)

e)  Şeklive içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) İhaledokümanı satın alındığına dair belge,

g) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d),(e), (f) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin yazılıtaahhütname,

h) İşBitirme Belgesi: Teklif edilecek bedelin % 50’si (Yüzde Elli) oranında son5 (beş) yıl içerisinde gerçekleştirdiği ihale konusu iş veya benzer işlereilişkin iş deneyim belgesi istenir.

ı) Yapımişinde kullanılacak makine ve teçhizattaahhütnamesi.

j) İhaleyesadece yerli istekliler katılacaktır,

k) İsteklininortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen işortaklığı  beyannamesi,

n) Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

o) İhalekonusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.

ö) Edirne İl Özelİdaresi tarafından hazırlanan Teknik Şartnameler dahilinde yer alan esaslarçerçevesinde teklif verilecektir.

5. İHALE DOKÜMANININ NEREDE GÖRÜLEBİLECEĞİ VE HANGİBEDELLE ALINACAĞI, TEKLİFLERİN VERİLMESİ, GEÇİCİ TEMİNAT;

a) İhaledokümanı Havsa KöylereHizmet Götürme Birliği Helvacı Mah Fatih Cad. No: 18 Kat:2 HAVSA adresinde görülebilir.  İhaleye katılacak olanlar  100,00 TL karşılığıaynı adresten temin edilir.

b) İhaleyeteklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

c) İsteklilerteklif edilen bedelin %3 ünden azolmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek olup,

c-1.Geçici teminat İş Bankası Havsa Şubesi TR49 0006 4000 0011 3100 1051 59 noluhesaba yatırmaları ve dekontlarını dosyaya eklemeleri gerekmektedir.

c-2.Teminatın Teminat Mektubu olarakverilmesi halinde dosyalarına ekleyeceklerdir. Teminat Mektubu dışında kıymetlievrak geçici teminat olarak kabul edilmeyecektir.

c) Teklifler 24/02/2019 tarihi Pazartesi Günü Saat: 12.00’ye kadar Havsa KöylereHizmet Götürme Birliği’ ne verilecektir.

d) Verilentekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 takvimgünüdür.

f) Buiş için Avans verilmeyecektir.

g) Konsorsiyumolarak ihaleye teklif verilemez.

6.İHALEDIŞI BIRAKILMA DURUMLARI:         

a) İflas eden, tasfiye halindeolan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işleriniaskıya alan,          

b) İflası ilân edilen, zorunlutasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresialtında bulunan,     

c) Mevzuat hükümleri uyarıncakesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,   

d) Mevzuat hükümleri uyarıncakesinleşmiş vergi borcu olan,     

e) İhale tarihinden önceki beş(5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hükümgiyen,          

f) İhale tarihinden önceki beş(5) yıl içinde, ihaleyi yapan birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslekahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu birlik tarafından ispat edilen,

g) İhale tarihi itibariyle,mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmişolan,

h) Bu maddede belirtilen bilgive belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespitedilen,

7İHALEYEKATILAMAYACAK OLANLAR: 

a) 04/01/2002tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamuİhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhaleKanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerinekatılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunukapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlübulunanlar.     

b) İlgilimercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Birliğinihale yetkilisi.      

ç) Birliğinihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

d) (c)ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan veikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlatedinenleri.    

e) (c),(ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerinyönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç). 

Bu yasaklara rağmen ihaleyekatılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesinedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerekihale iptal edilir.   

8. Birliğimiz4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamaktaserbesttir.    

9. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yerverilmeyecektir.

Yeterlilik