İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Köydes
İşin Adı Sentetik Çim Yüzeyli Saha Yapılması İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.02.2020 14:00:00
Son Teklif Tarihi 19.02.2020
Düzeltilen Maddeler
Detay

İHALE İLANI

Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından ilan olunur.

 

            İlçemiz Mevlana Ortaokulu, Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu, Bölükyayla Çok Programlı Lisesi, Göçeri Ortaokulu Erikli Aktoprak İlk/Ortaokulu bahçelerine sentetik çim yüzeyli saha yapılması işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 

1. İdarenin     

            a) Birliğin Adı                                    . Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) Adresi                                : Kâhta Kaymakamlığı Kâhta/ Adıyaman

            c) Telefon – Faks Numarası   : 416 725 5125 – 725 6125

            d) Elektronik Posta Adresi    :

            ( varsa )

2. İhale konusu yapım işinin

a) İhalenin adı                        : Mevlana Ortaokulu, Turgut Özal İmam Hatip

  Ortaokulu, Bölükyayla Çok Programlı Lisesi, Göçeri

  Ortaokulu Erikli Aktoprak İlk/Ortaokulu bahçelerine

  sentetik çim yüzeyli saha yapılması işi,

b) Niteliği, Türü ve Miktarı    : Beş Okulun bahçesine sentetik çim yüzeyli saha

  yapılması işi,

c) Yapılacağı Yer                   : Kahta İlçesi Mevlana Ortaokulu, Turgut Özal İmam

  Hatip Ortaokulu, Bölükyayla Çok Programlı Lisesi,

  Göçeri Ortaokulu Erikli Aktoprak İlk/Ortaokulu,

            d) İşe Başlama Tarihi             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş)

  takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe

  başlanacaktır.

            e) İşin Süresi                          : İşe başlama tarihinden itibaren 270 takvim günüdür.

3. İhalenin  

            a) Yapılacağı Yer                   : Kahta Kaymakamlığı Toplantı Salonu

            b) Tarihi – Saati                      : 19/02/2020 Çarşamba günü

                                                           Saat 14.00’de                     

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,

            4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi ( Belgeler İhalenin yapıldığı yılı içerisinde alınacaktır.)

            4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküsü.

            4.1.4. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.

            4.1.5. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya tasdikli örneği.

4.1.6. Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri ile aynı yönetmeliğin 12. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

            4.1.7. Şekli ve içeriği İdare Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.8. Şekli ve içeriği ihale dökümanındaki idari şartnamede belirlenen teklif mektubu (İç Zarfa konulacaktır. Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu belgeleri eksiksiz olan isteklilerin dış zarfları komisyon ve istekliler huzurunda açılacaktır.

4.1.9. Kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden 1 ay içinde düzenlenmiş belge,

4.1.10. Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son 15 gün içinde düzenlenmiş belge,

            4.1.11 İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde teklif edilen bedelin en az % 70’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi vermesi zorunludur. Bu iş deneyim belgelerinin sentetik çim yüzeyli saha yapım işi ile inşaat işlerine ait işi iş deneyim belgesi olması zorunludur.

 

 

 

4.1.12. Teknik Personel Taahhütnamesi:

İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen personel Taahhütnamesi istenmektedir. İsteklinin aşağıda belirtilen sayı ve nitelikte teknik personeller için teknik personel taahhütnamesinin verilmesi zorunludur.

 

Taahhüt olarak istenen teknik personel listesi

ADET

MESLEKİ ÜNVANI

DENEYİMİ

(Asgari) yıl

1

İnşaat Mühendisi

5


 

5. İnşaat Mühendisliği işlere denk sayılacaktır.

 

6. İhale dokümanı Kahta Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 1.000.00.TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar Kâhta Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. ( Nakit yatırılacak geçici teminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Kahta Halk Bankası nezdindeki 16100008 nolu hesabına yatırılacaktır.)

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi/kalemleri için teklif edilen anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel teklif sözleşme imzalanacaktır.

10. Verilen tekliflerden geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 ( Otuz ) takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

12. İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

            13. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

            14. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği.

            15. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğini uygular. Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Birlik ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi bölmekte, kısmen veya tamamen yapmakta istediği kalemleri satmamakta, satış miktarında artırma veya eksiltme yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Birlik işin yeniden ihaleye çıkarılmasına da yetkilidir.

 

 

 

           

Saadettin DOĞAN

     Kaymakam

  Birlik Başkanı

 

Bu ilan bilgilendirme amaçlıdır. Resmi belge olarak kullanılamaz.
 Eklenme tarihi: 12 Şubat 2020 Çarşamba
Yeterlilik