İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı Oyratlı İlkokulu Wc Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.02.2020 14:00:00
Son Teklif Tarihi 18.02.2020
Düzeltilen Maddeler
Detay

Besni KöylereHizmet Götürme Birliği Başkanlığından ilan olunur.

 

           İlçemize bağlı Oyratlı İlkokulu WC yapım işi, Besni Safyün Hatice Gölbaşıİlköğretim Okulu Güvenlik Kulübesi yapımı, Besni Namık Kemal İlk Öğretim OkuluKompanzasyon ve Jenaratör işi, Dörtyol, Kutluca, Suvarlı (Ş.Selçuk dost) Ç.P.L.,Yayıklı ve Besni Şehit Bekir Oruçtutan İlkokullarının onarım işleri Birlikİhale Yönetmenliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihaleedilecektir.

 

1.İdarenin     

           a) BirliğinAdı                                   :Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b)Adresi                               :Besni Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası Besni/        : Adıyaman

           c) Telefon – Faks Numarası   :416 318 1015 – 318 1015

           d) Elektronik Posta Adresi    :

           ( varsa )

 

2. İhale konusu yapım işinin

a) İhaleninadı                       :Oyratlı İlkokulu WC yapım işi, BesniSafyün Hatice Gölbaşı İlköğretim Okulu Güvenlik Kulübesi yapımı, Besni NamıkKemal İlk Öğretim Okulu Kompanzasyon ve Jenaratör işi, Dörtyol, Kutluca,Suvarlı (Ş.Selçuk Dost) Ç.P.L., Yayıklı ve Besni Şehit Bekir Oruçtutanİlkokullarının onarım işi.

b) Niteliği, Türü veMiktarı    :8 (Sekiz) Okulun onarım işi. 

c) YapılacağıYer                  :Oyratlı İ.O., Besni Saf  yün Hatice Gölbaşı ve Besni Namık Kemalİlköğertim Okulu, Dörtyol, Kutluca İlk Okulu, Suvarlı (Ş.Selçuk Dost) Ç.P.L.,Yayıklı İlk Okulu ve Besni Şehit Bekir Oruçtutan İlkokulu

           d) İşe BaşlamaTarihi            :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş)  

:takvim günü içinde yer teslimiyapılarak işe

:başlanacaktır.

           e) İşinSüresi                         :İşe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

 

3. İhalenin

           a) YapılacağıYer                         :Besni Kaymakamlığı Toplantı Salonu

           b) Tarihi –Saati                            :18/02/2020 Salı günü Saat: 14.00

c) Son teklif verme tarihi ve saati :18/02/2020Salı günü Saat: 13.30

 

4. İhaleye katılma şartları veistenilen belgeler:

           4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faksnumarası,

           4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya MeslekOdası Belgesi ( Belgeler İhalenin yapıldığı yılı içerisinde alınacaktır.)

           4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imzasirküsü.

           4.1.4. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.

           4.1.5. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını veşirketteki görevlerini belirten, son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesiaslı veya tasdikli örneği.

4.1.6. Köylere Hizmet GötürmeBirliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f),(g) ve (ğ) bentleri aynı Yönetmenliğin 12. maddesinin 1 fıkrasının (a), (b),(c), (ç), (d), (e) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılıtaahhütname,

           4.1.7. Şekli ve içeriği İdare Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.8. Şekli ve içeriği ihaledökümanındaki idari şartnamede belirlenen teklif mektubu (İç Zarfakonulacaktır.) Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu belgeleri eksiksiz olanisteklilerin iç zarfları komisyon ve istekliler huzurunda açılacaktır. Dosyalarıyeterlilik alamayan isteklilerin iç zarfları açılmadan kendilerine iadeedilecektir.

4.1.9. İhale şartnamesini satın aldığına dair belge,(Banka dekontu)

4.1.10. Geçici teminatı yatırdığınadair belge,

           4.1.11. İş deneyim belgeleri: İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde kamuveya özel sektörde teklif edilen bedelin en az % 70 oranında denetlediğiveyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzerişlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından azolmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi vermesi zorunludur.

4.1.12. Bu ihalede benzer iş olarak11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yapım İşlerindeBenzer İş Gruplarında değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğin B-ÜSTYAPIIII GRUP: BİNA İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.

           4.1.13. Teknik Personel Taahhütnamesi:

           a)İsteklilerden aşağıda sayısı ve niteliği belirtilen personeli iş mahallindeçalıştıracağına ilişkin taahhütname sunacaklardır. Sözleşmeye müteakip, şantiyeşefinin isim ve belgelerini idareye ibraz etmek zorundadır.

 

Taahhüt olarak istenen teknikpersonel listesi

ADET

Pozisyonu

MESLEKİ ÜNVANI

DENEYİMİ

(Asgari) yıl

1

Şantiye Şefi

İnşaat Mühendisi    

5


 

5. Mezuniyet belgeleri/diplomalar:İnşaat Mühendisliği diploması iş deneyim belgesine denk sayılacaktır.

6- İhale dokümanı BesniKaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve100,00.-TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecekolanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler son teklif verme tarihive saatine kadar Besni Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslimedilecektir.

8. İstekliler teklif ettikleribedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatıihale dosyasına koyacaklardır. (Nakit yatırılacak geçiciteminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Besni T.C. Ziraat Bankasınezdindeki IBAN TR940001000274521930445001 nolu hesabına yatırılacaktır.)

9. İstekliler tekliflerinin, anahtarteslimi götürü bedel üzerenden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılanistekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Verilen tekliflerden geçerliksüresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklifveremezler.

12. İşin tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz.

           13. İhaleye sadece yerli isteklilerkatılabilecektir.                                       __________

 

Besni Köylere Hizmet GötürmeBirliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamaktaserbesttir. Ancak 4734 sayılı kanunun yasaklar hükmü Birliğimiz içingeçerlidir. İhale ile ilgili detaylı bilgi Adıyaman Valiliği Resmi İnternetSitesi (www.adıyaman.gov.tr),Besni Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesi (www.besni.gov.tr) adresinde görülebilir. BesniKaymakamlığının 416 3181015 No’lu telefonundan bilgi alınabilir. Bu ilanda yeralmayan konularda İdari ve Teknik Şartname hükümleri geçerlidir.

 

           İlanen Duyurulur. 11/02/2020

BedirhanİMAMOĞLU                  

      Kaymakam

   Birlik Başkanı

Yeterlilik