İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Coğrafi Bilgi Sistemleri Gen. Müd. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İşin Adı Milli Emlak Bilgi Sistemi (mebis) Yazılım Geliştirme
İlan Tarihi 25.03.2020
İhale K.No 2020/144611
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.04.2020 10:30:00
Son Teklif Tarihi 9.04.2020
Düzeltilen Maddeler
Detay yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2020/144611

1-İdarenin
a) Adresi : Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Kat:18 Çankaya / Ankara 06510 Balgat ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124102050 - 3122862614
c) Elektronik Posta Adresi : ahmet.orcun@csb.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
31 AY SÜRESİNCE MİLLİ EMLAK BİLGİ SİSTEMİ (MEBİS) YAZILIM GELİŞTİRME HİZMETİ TEMİNİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 31 aydır


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Kat 18
b) Tarihi ve saati : 09.04.2020 10:30


Yeterlilik
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
870.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 1.950.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 1.300.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 3.250.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

1- Yazılım Ekip Lideri

 • Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak.
 • Büyük ölçekli kurumsal yazılım projelerinin mimari tasarımı, geliştirilmesi ve/veya bakımı konularında tecrübe sahibi olmak.
 • En az 10 (on) yıllık iş tecrübesine (C#, .Net Framework, ASP.Net MVC ile uygulama geliştirme alanında) sahip olmak.
 • C#, ASP.Net, CORE MVC, HTML5, CSS3, Bootstrap, Javascript kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.

2- Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET)

 • Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak.
 • Büyük ölçekli yazılım projelerinin mimari tasarımı, geliştirilmesi ve/veya bakımı konularında tecrübe sahibi olmak.
 • En az 6 (altı) yıllık iş tecrübesine (C#, .Net Framework, ASP.Net MVC ile uygulama geliştirme alanında) sahip olmak.

3- Veritabanı Uzmanı

 • Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak.
 • Kurumsal uygulamalarda en az 2 (iki) yıl veritabanı yöneticisi veya veritabanı uzmanı olarak PostgreSQL veritabanı yönetim sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • En az 4 (dört) yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

4-  İş analisti 

 • Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak.
 • UML modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • En az 2 (iki) yıllık iş tecrübesine (bilişim sektöründe) sahip olmak.
 • Süreç modelleme araçlarını kullanabiliyor olmak.
 • Yazılım projelerinin kodlama hariç tüm aşamaları hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Uygulama geliştirmede kullanılan teknik araçlar hakkında bilgi sahibi olmak.
b) Teknik Personel:

YÜKLENİCİ sözleşme süresince iş süreçlerini gerçekleştirmek üzere aşağıdaki teknik özellikleri yazan personeli KURUM’da tam zamanlı olarak çalıştıracaktır.

b) KURUM’da tanımları şartnamede belirtilen özelliklere sahip olmak üzere;

2020 yılı içinde 1 (bir) Yazılım Ekip Lideri, 3 (üç) Kıdemli dotNet Yazılım Geliştirme Uzmanı, 3 (üç) dotNet Yazılım Geliştirme Uzmanı,  1 (bir) Veritabanı Uzmanı, 2 (iki) Analist;
2021 yılı içinde 1 (bir) Yazılım Ekip Lideri, 3 (üç) Kıdemli dotNet Yazılım Geliştirme Uzmanı, 4 (dört) dotNet Yazılım Geliştirme Uzmanı,  1 (bir) Veritabanı Uzmanı, 2 (iki) Analist;
2022 yılı içinde 1 (bir) Kıdemli dotNet Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 (bir) dotNet Yazılım Geliştirme Uzmanı,  2 (iki) dotNet CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı 1 (bir) Veritabanı Uzmanı

tam zamanlı olarak görev yapacaktır.

c) YÜKLENİCİ alt taşeron kullanımı ile personel temini veya yazılım geliştirme çalışması yapmayacaktır.

ç) PROJE kapsamında KURUM’da görevlendirilen personelin yasal izin hakları İDARE tarafından uygun görülen tarihlerde kullandırılacaktır.

d) YÜKLENİCİ Projede görevlendireceği personeli İDARE’ye bildirecek ve bunlarla ilgili değişikliklerde İDARE’nin onayını alacaktır.

e) İDARE, projede çalıştırılacak personeli unvan niteliklerine göre iş başlangıcı öncesi teknik mülakata tabi tutacaktır. YÜKLENİCİ mülakatta başarısız olan personelin yerine 10 (on) iş günü içinde yeni adayları İDARE’nin onayına sunacaktır.

f) Proje süresince görevlendirilen personel İDARE’nin sağlayacağı ortamda çalışacaktır.

g) İlgili personelin mesaiye devam durumu İDARE tarafından takip edilecek, aksaklıklar söz konusu olduğunda YÜKLENİCİ gerekli tedbiri alacaktır.

ğ) YÜKLENİCİ tarafından bu projede çalıştırılacak personel, İDARE’nin çalışma kurallarına uyacaktır.

h) YÜKLENİCİ KURUM’da görevlendirilecek teknik personellerin diplomaları/mezuniyet belgelerini, sertifikalarını, öğrenim durumlarını, adli sicil kaydını, SGK giriş bildirgesi ve mesleki iş tecrübelerini belgeleyen öz geçmiş formlarını sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlamadan önce İDARE’ye sunacaktır.

ı) İDARE, YÜKLENİCİ tarafından görevlendirilen personeli değiştirme hakkına sahip olabilecektir. İDARE, personelin üstlenmiş olduğu görevi hakkıyla yerine getirmediğini tespit ettiği, performansından memnun olmadığı, tutum ve davranışlarını uygun görmediği personelin yerine İDARE’nin kabulüne uyan aynı ya da daha üstün niteliklere sahip personelin görevlendirmesini talep edebilecektir.

i) YÜKLENİCİ’nin KURUM’da çalışan personelini KURUM tarafından talep edilmeksizin değiştirmeyi istemesi halinde değişim gerçekleşmesi KURUM onayına bağlıdır.

 

 

j) YÜKLENİCİ taahhüt edilen personel sayısında eksiltme yapamamakla birlikte, ihale konusu hizmetlerin kesinlikle aksatılmaması koşulu ile işten çıkarma ve çıkma gibi sebeplerle personel sayısında bir azalma olursa, YÜKLENİCİ bu eksikliği en geç 20 (yirmi) takvim günü içerisinde giderecek ve aynı süre içerisinde yeni başlattığı personele ait teknik şartnamede belirtilen belgeleri İDARE’ye verecektir.

k) İş Kanununu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre gerekli yükümlülüklerin, süresinde yapılmamasından ve hüviyetsiz veya herhangi bir suçtan dolayı kolluk kuvvetlerince aranan kişilerin çalıştırılmasından doğacak her türlü İdari, Mali ve Cezai sorumluluk YÜKLENİCİ’ye aittir.

l) Çalışacak personelle ilgili her türlü hukuki vb. sorumluluklar YÜKLENİCİ’ye aittir.

m) Teknik şartname ile sözleşme arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda teknik şartname hükümleri esas alınacaktır.

n)  KURUM’da tam zamanlı görev yapacak personel aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır:

Yazılım Ekip Lideri:

1) Kurumsal yazılım mimarisi oluşturma konusunda gerekli tecrübeye sahip olmalıdır.

2) En az 10 (On) yıl C#, .Net Framework ve ASP. NET MVC ile uygulama geliştirme alanında çalışmış olmalıdır.

3) Barkodlu SGK hizmet dökümü ile yazılım sektöründe en az 10 (on) yıl çalışmış olduğunu belgelemelidir.

4) C#, ASP.NET CORE MVC, HTML5, CSS3,  Bootstrap,  Javascript kullanarak uygulama geliştirmiş olmalıdır.

5) Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmalıdır.

Kıdemli dotNet Yazılım Geliştirme Uzmanı:

1) En az 6 (Altı) yıl C#, .Net Framework ve ASP. NET MVC ile uygulama geliştirme alanında çalışmış olmalıdır.

2) Barkodlu SGK hizmet dökümü ile yazılım sektöründe en az 6 (Altı) yıl çalışmış olduğunu belgelemelidir.

3) C#, ASP.NET CORE MVC, HTML5, CSS3,  Bootstrap,  Javascript kullanarak uygulama geliştirmiş olmalıdır.

4) Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmalıdır.

dotNet Yazılım Geliştirme Uzmanı:

En az 4 (Dört) yıl C#, .Net Framework ve ASP. NET MVC ile uygulama geliştirme alanında çalışmış olmalıdır.

2) Barkodlu SGK hizmet dökümü ile yazılım sektöründe en az 4 (Dört) yıl çalışmış olduğunu belgelemelidir.

3) C#, ASP.NET CORE MVC, HTML5, CSS3,  Bootstrap,  Javascript kullanarak uygulama geliştirmiş olmalıdır.

4) Tercihen üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden birinden veya üniversitelerin dört yıllık bölümlerinden mezun olmalıdır.

dotNet CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı :

1) En az 4 (Dört) yıl C#, .Net Framework ve ASP. NET MVC ile uygulama geliştirme alanında çalışmış,

2) HTML5, CSS3, Geoserver, Openlayers, Bootstrap, Javascript kullanarak kurumsal CBS uygulaması geliştirmiş,

3) Tercihen üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden birinden veya üniversitelerin dört yıllık bölümlerinden mezun olmalıdır.

Veritabanı Uzmanı:

1) Kurumsal uygulamalarda en az en az 2 (İki) yıl veritabanı yöneticisi veya veritabanı uzmanı olarak PostgreSQL veritabanı yönetim sistemi konusunda çalışmış,

2) Barkodlu SGK hizmet dökümü ile yazılım sektöründe en az 4 (Dört) yıl çalışmış olduğunu belgelemelidir.

3) Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmalıdır.

İş Analisti:

1) Üniversitelerin dört yıllık bölümlerinin herhangi birinden mezun olmalıdır.

2) En az 2 (İki)  yıl bilişim sektöründe analist olarak çalışma tecrübesine sahip olmalıdır.

3) UML modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmalıdır.

4) Süreç modelleme araçlarını kullanabiliyor olmalıdır.

5) Yazılım projelerinin kodlama hariç tüm aşamaları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

6) Uygulama geliştirmede kullanılan teknik araçlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
 • Yüklenici ISO 9001:2015 ve ISO 27001:2013 sertifikaları Sözleşme aşamasında idareye sunulacaktır.
 • İstekli CMMI 3 veya ISO/IEC 15504 SPICE veya AQAP 160 belgesine sahip olmalıdır.
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bilişim alanında tekbir sözleşme ile yapılmış olan; danışmanlık, yazılım geliştirme ve yazılım bakım ve destek işleri ihalenin tümü için benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 5 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar: