İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kiğı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı - Köydes
İşin Adı Kilitli Parke Taşı Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 2.07.2020 11:00:00
Son Teklif Tarihi 2.07.2020
Düzeltilen Maddeler
Detay

KİĞI İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİK BAŞKANLIĞI

 

Bingöl İli, Kiğı İlçesi Nacaklı Köyü Çakılan Mezrası Kilitli Parke Taşı Yapım İşi (Köy İçi - 2500 M2), Demirkanat Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi (Köy İçi - 1500 M2),  Demirkanat Köyü Mezarlık Yolu Stabilize Serme Sulama Ve Sıkıştırma Yapım İşi 1 Km, Alagöz Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi (Köy İçi - 600 M2),  Çanakçı Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi (Köy İçi - 1500 M2) Grup Yapım işleri; 28.04.2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt No                                                                   2020 /1

1. İdarenin

 

a ) Adresi

KİĞI İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI / BİNGÖL

b ) Telefon ve Faks Numarası

0 426 3112139 – 0 426 3112569

c ) Elektronik Posta Adresi

 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği internet adresi varsa

www.kigi.gov.tr.

2. İhale konusu yapım işinin

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

Bingöl İli, Kiğı İlçesi Nacaklı Köyü Çakılan Mezrası Kilitli Parke Taşı Yapım İşi (Köy İçi - 2500 M2), Demirkanat Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi (Köy İçi - 1500 M2),  Demirkanat Köyü Mezarlık Yolu Stabilize Serme Sulama Ve Sıkıştırma Yapım İşi 1 Km, Alagöz Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi (Köy İçi - 600 M2),  Çanakçı Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi (Köy İçi - 1500 M2) Grup Yapım işleri;  Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvellerinde bulunan imalatların yapılması

b ) Yapılacağı Yer

Bingöl İli, Kiğı İlçesi Nacaklı Köyü Çakılan Mezrası, Demirkanat Köyü,  Alagöz Köyü ve Çanakçı Köyü

c ) İşe Başlama Tarihi

Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (BEŞ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç ) İşin Süresi

Çalışılmayan dönem hariç (10 Aralık-15 Mart), Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

KİĞI KAYMAKAMLIĞI TOPLANTI SALONU (Yenişehir Mah. Cumhuriyet Cad. Özel İdare Hizmet Binası Kat:2 Kiğı /BİNGÖL)

b ) Tarihi –Saati

02.07.2020 –11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

     

 

Dış Teklif Zarfı içinde:   ( zarfın üzerinde işin adı, ihale tarihi saati, idarenin adı, isteklinin adı ticaret unvanı yazılacak kapalı, imzalı ve kaşeli olacaktır)

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Sicil Kayıt Sureti)

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Sicil Kayıt Sureti) 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.5. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

4.1.6 . İhale Dokümanı ekinde verilen, Taahhütnameler dosyada sunulacaktır.

4.1.7. İhaleye Ortak girişim olarak teklif verilmesi durumunda;  ortak girişim beyannamesi, her bir ortak için de ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadırlar. İş Kendisinde kalması halinde noter onaylı ortak girişim yapılacaktır. 

 

İç zarfın İçinde( zarfın üzerinde işin adı, ihale tarihi saati, idarenin adı, isteklinin adı ticaret unvanı yazılacak kapalı, imzalı ve kaşeli olacaktır)

4.1.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.8 Birim Fiyat Cetveller.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş geçilmiştir...

4.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler;

İstekli firma iş süresi boyunca: 6 Damperli Kamyon, 1 Betonyer, 1 Ekskavatör, 1 JCP (Kazıyıcı), 1 Greyder, 1 Silindir  işin başında bulunduracaktır. İstenilen tüm araçlar 10 (On) yaşından büyük olmayacaktır. Buna ilişkin taahhüt ve Yapı Araçlar Bildirisi taahhütnamesi düzenlenerek ihale dosyasında sunulacaktır.

5. İhale Dokümanı ve temin edilebileceği yer:

İhale Dokümanı T.C. Ziraat Bankası Kiğı Şubesi nezdinde bulunan TR 36000100027908360395-5001 İBAN nolu vadesiz hesaba işe ilişkin 9.000,00 Türk Lirası yatırarak, makbuzu idareye teslim ettikten sonra ihaleye ait doküman alınır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ihaleye ilişkin 01.07.2020 tarihi mesai bitiminden önce doküman almaları gerekmektedir. İhale günü şartname ve doküman satılmayacaktır.  İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanı birlik odasında görülebilir.

6. Teklifler :   

6.1. İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Birim Fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

6.2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

6.3.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kiğı Kaymakamlığı Toplantı Salonu (Yenişehir Mah. Cumhuriyet Cad. Özel İdare Hizmet Binası Kat:2 Kiğı /BİNGÖL) İhale Komisyonuna verilecektir. 

7. Geçici Teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler

7.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın nakit olarak yatırılacaksa Birliğin Kiğı Ziraat Bankası Şubesindeki TR 36000100027908360395-5001 İBAN nolu hesabına yatırılacaktır. Verilen teminat miktarı teklif edilen bedelin %3’ ünü karşılamadığı takdirde yüklenici firmanın teklifi geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. İhale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) gün süreli olmalıdır.

 

Diğer Hususlar:

 1. İhale Karar Onay süresi ihale yetkilisinin karar tarihinden itibaren 5 (Beş) işgünü olacaktır. Bu süreye ihalenin yapıldığı gün dahil değildir.
 2. Kesinleşen ihale kararının istekliye elden yazılı olarak tebliğ edilmesi halinde aynı gün, tebliğin postaya verilmesi halinde takip eden yedinci gün tebliğ tarihi sayılacaktır.
 3. Kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren beş gün içinde, üzerine ihale kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. İhale üzerinde kalan yüklenici sözleşme imzalamadığı takdirde Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği doğrultusunda cezai müeyyideler uygulanacaktır.
 4. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 5. Her ne suretle olursa olsun ihale saatine kadar komisyona verilen teklifler geri iade edilmeyecektir. 
 6. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 7. Bu yapımda işin tamamı için teklif verilecektir.
 8. Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 9. İdare, bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.  İhale iptal nedeniyle istekliler Birlikten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
 10. Yapılacak ihale, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Kiğı Köylere Hizmet Götürme Birliği Tüzüğü  ve 28/04/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği kapsamında olup, ihale süreci açısından 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunlara tabi değildir. Ancak 06/03/2007 tarihinde 5355 sayılı Kanuna eklenen Ek 2. madde çerçevesinde 4734  ve 4735 sayılı Kanuna göre yasaklanmış olan kişi ve firmalar ihalelere giremez.
 11. Birliğimiz 4734 sayılı K.İ.K. 53 üncü mad. dayanılan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik mevzuatına tabi değildir.
 12. İhale, ekonomik ve verimlilik açısından en avantajlı teklife göre belirlenecektir.
 13. İhale komisyonu  gerek gördüğü takdirde,  teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.    
 14. İşe Yönelik olarak herhangi bir gecikme faizi, fiyat farkı ve Eskalasyon gibi ek ödemeler yapılmayacaktır.
 15. İşe ait ödenek hakedişlere istinaden ilgili kurumdan Kiğı İlçesi köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı hesabına geçtikten sonra ödeme yapılacaktır. Aksi takdirde idareden herhangi bir hak talebinde bulunulmayacaktır.
 16. Hakedişler, İş tamamlandıktan ve Geçici Kabul yapıldıktan sonra ödenecektir. Ödenek aktarıldığında ödemeler yapılacaktır. Hak ediş yapım esnasında %4 oranında Kesin kabul eksikliği nakit olarak kesilecektir.  
 17. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
 18. Yapılacak olan ihalelerde ekonomik olarak en avantajlı fiyat teklifi veren isteklilerin herhangi bir sebeple taahhüdünden vazgeçmesi halinde geçici teminatları birlik adına irad kaydedilecek olup, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre cezai müeyyideler uygulanacaktır. 
 19. İhale ilanında belirtilen hususlara ilişkin tüm detaylar idari şartname ve sözleşme tasarısında belirtilmiştir. Herhangi bir hüküm olmayan ya da tereddüt hâsıl olan konularda 4734, 4735 ve 2886 sayılı kanunlar ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümler esas alınabilir. Buna ilişkin ihale komisyonun alacağı kararlara göre hareket edilecektir.
 20. Ceza ve yasaklamalara ilişkin olarak birlikler tarafından yapılan ihalelerdeki yasak fiil veya davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 55.madde hükümleri uygulanır.
 21. Bu işin iptal edilmesi veya onaylanmaması durumunda istekliler peşinen bilgilendirilmiş sayılmalarıyla birlikte herhangi bir hak talebinde bulunulmayacaktır. 
Yeterlilik