İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sandıklı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
İşin Adı 33 Köyün Fosseptik Tel Ve Panel Çiti İle Çevrilmesi Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 2.07.2020 14:30:00
Son Teklif Tarihi 2.07.2020
Düzeltilen Maddeler
Detay

SANDIKLI İLÇESİ KÖYLERE HİZMET

GÖTÜRME BİRLİĞİ

 

Sandıklı İlçesi Köydes kapsamındaki Sandıklı Hırka-Baştepe Deşarj Hattı, Çevrepınar Deşarj Hattı, Sandıklı Başağaç Kısmı Yenileme, 33 köyün Fosseptik Tel ve Panel Çiti ile Çevrilmesi Yapım işi  Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

1-İdarenin                                                                        

a) Adresi

: Hükümet Konağı Kat 3 Sandıklı  Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası

:  0 272 512 55 50    Faks: 0 272 512 55 50

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü, miktarı

: Kanalizasyon Hattı Yapım işi

b) Yapılacağı yer

: Sandıklı Hırka-Baştepe Deşarj Hattı, Çevrepınar Deşarj Hattı, Sandıklı Başağaç Kısmı Yenileme, 33 köyün Fosseptik Tel ve Panel Çiti ile Çevrilmesi

c) İşe başlama tarihi

: Yer Tesliminin yapılması ile işe başlanılacaktır.  

d) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

: Hükümet Konağı Kat: 3 Toplantı salonu  

b) Tarihi ve saati

 02.07.2020 Perşembe Günü saat:  14.30


 4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

            4-1-İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen belgeler

            4.1.1. Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası,

            4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

            4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge,

            4.1.2.2. Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya  İmza sirküleri,

4.1.3.1. Gerçek Kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel Kişi olması halindeilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11 nci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan; isteklinin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda bulunmadığına dair yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4.1.10. İhaleye Vekaleten iştirak ediliyorsa noter tasdikli vekaletname,

 

 4-2 Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler.

      4.2.1 İş Deneyim Belgesi: İsteklinin son 10 (on) yıl içerisinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’si oranında gerçekleştirdiği veya % 70’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70’si oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

      4.2.2  İsteklinin Organizasyon Yapısına ve personel  durumuna ilişkin belgeler;

      İsteklinin 1 adet İnşaat Mühendisi ve 1 Adet İnşaat teknikeri çalıştıracağına dair taahhütnameyi vermesi zorunludur.

      4.2.3 Makine ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler;

      Yüklenici işin yapımı ile ilgili gerekli iş makinalarını ve ekipmanı üzerinde iş kaldığı takdirde inşaat mahallinde bulunduracağını taahhüt edecektir.

       5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde Sandıklı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği bürosundan görülebilir ve 250,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklif, ihale tarih ve saati olan 02.07.2020 Perşembe Günü saat:  14.30’a kadar Birlik İhale Komisyonuna alındı karşılığında teslim edilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 takvim günü olmalıdır.

11. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İlan olunur.

Eflatun Can Tortop

Kaymakam

Birlik Başkanı

Yeterlilik