İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı
İşin Adı 2019 Yılı Isınma Amaçlı (tip-1) 150 Ton Kömür Alımı
İlan Tarihi 16.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.05.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 27.05.2019 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/221261

1-İdarenin
a) Adresi : YENİ MAHALLE KAZIM KARABEKİR CADDESİ NO:18/1 29100 MERKEZ GÜMÜŞHANE MERKEZ/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası : 4562135122 - 4562135701
c) Elektronik Posta Adresi : aliyurtbasi@jandarma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
150 TON
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TESLİM YERLERİ ÇİZELGESİ VE TESLİM YERİ MESAFE ÇİZELGESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE İHALE DOKÜMANIN EKİNDE BULUNAN "KÖMÜR TESLİM YERLERİ, MİKTAR VE MESAFELERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE"DE BELİRTİLEN BİRLİKLERE, BELİRTİLEN MİKTARLARDA YÜKLENİCİ TARAFINDAN DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : YENİ MAHALLE KAZIM KARABEKİR CADDESİ NO:18/1 29100 MERKEZ - GÜMÜŞHANE MERKEZ / GÜMÜŞHANE
b) Tarihi ve saati : 27.05.2019 - 10:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
  • İTHALATCILARIN "İTHALATÇI KAYIT BELGESİ"NİN,
  • ÜRETİCİLERİN "UYGUNLUK İZİN BELGESİ"NİN,
  • DAĞITICILARIN HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ "DAĞITICI KAYIT BELGESİ"NİN,
  • SATICILARIN İSE HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ "KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ"NİN ASLI/ASLININ İDARE VEYA  NOTERCE ONAYLI SURETİNİ, İHALE AŞAMASINDA TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE SUNMALARI ZORUNLUDUR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı GÜMÜŞHANE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ / GÜMÜŞHANE TEL.NU. :0 456 213 51 22 (Dahili Hat: 8120 / 8161 ) Faks Numarası: 0456 213 57 01 adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÜMÜŞHANE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI // İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.