İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İl Jandarma Komutanlığı(giresun)
İşin Adı Isınma Amaçlı Kömür (tip-1) Alımı
İlan Tarihi 16.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.06.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 10.06.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/207484

1-İdarenin
a) Adresi : TEYYAREDÜZÜ MAHALLESI OTOGAR YANI SEHIT TUGGENERAL BAHTIYAR AYDIN KISLASI 28100 OTOGAR YANI GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4542150655 - 4542150622
c) Elektronik Posta Adresi : bayram_ab@mynet.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
MAL ALIMI, ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (TİP-1), 1.100 TON 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ALIMI YAPILACAK ISINMA AMAÇLI KÖMÜRÜN TESLİM EDİLECEĞİ YER VE MİKTARLARI İLE ŞEHİR MERKEZİNE OLAN MESAFELERİ EKTE BELİRTİLMİŞTİR.
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE İHALE DOKÜMANININ EKİNDE BULUNAN TESLİM YERLERİ VE MİKTARLARI ÇİZELGESİNDE BELİRTİLEN YERLERE, ÇİZELGEDE BELİRTİLEN MİKTARLARDA YÜKLENİCİ TARAFINDAN DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : GİRESUN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU MERKEZ/GİRESUN
b) Tarihi ve saati : 10.06.2019 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN, İTHALATÇILARIN; İTHALATÇI KAYIT BELGESİNİN, ÜRETİCİLERİN; UYGUNLUK İZİN BELGESİNİN, DAĞITICILARIN; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİNİN, SATICILARIN İSE HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ  KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİNİN ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİNİ İHALE AŞAMASINDA TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE,

YÜKLENİCİLERİN, SATIŞ İZİN BELGESİ İLE İTHAL KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK BELGESİNİ MUAYENE AŞAMASINDA SUNMALARI GEREKMEKTEDİR.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

“ISINMA AMAÇLI KÖMÜR SATIŞ İŞİ” BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı İHALE DÖKÜMAN BEDELİNİN DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILDIĞINA DAİR DEKONT İLE BİRLİKTE LOJ.Ş.MD.LÜĞÜNDEN SATINALINABİLİR adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GİRESUN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ/GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 360 (üç yüz altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
MADDE 49.TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIF YAPILAN HUSUSLAR ÇİZELGESİNDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLER ARANACAKTIR. MADDE 50. MAL TESLİMİNE İLİŞKİN DİĞER DÜZENLEMELER; 50.1. TEDARİK EDİLECEK OLAN KÖMÜRÜN İLGİLİ BİRLİKLERE TESLİMİNİN HER AŞAMASINDA YAPILACAK İŞLEMLER İDARE TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL NEZARETİNDE YAPILACAKTIR. 50.2. KÖMÜRÜN İLGİLİ TESLİM YERLERİNE SEVKİNDE KULLANILAN ARAÇLARIN YÜKLENMESİNİ MÜTEAKİP, İDARE TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL NEZARETİNDE VE İDARE TARAFINDAN BELİRLENECEK OLAN KANTAR VEYA KANTARLARDA DOLU OLARAK TARTIMI YAPILACAKTIR. YÜKÜN BOŞALTILMASINI MÜTEAKİP YİNE İLGİLİ PERSONEL NEZARETİNDE DOLU TARTIMIN YAPILDIĞI KANTARDA ARACIN BOŞ AĞIRLIĞI TARTILACAKTIR. KANTAR FİŞLERİNİN (2) SURETİ İDARE PERSONELİNDE KALACAK (1) SURETİ İSE YÜKLENİCİ VEYA GÖREVLENDİRECEĞİ PERSONELE TESLİM EDİLECEKTİR. TARTIM İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BÜTÜN MASRAFLAR YÜKLENİCİYE AİTTİR. 50.2.1. KÖMÜR TESLİMİ YAPILACAK OLAN ARAÇTA SADECE BİR TESLİM NOKTASINA AİT KÖMÜR VARSA DOLU VE BOŞ AĞIRLIK TARTIMI YAPILACAK, BİRDEN FAZLA TESLİM NOKTASINA AİT KÖMÜR VARSA HER TESLİMATTAN SONRA TARTIM YAPILACAKTIR. MESAİ SAATLERİ DIŞINDA VE HAFTA SONU TATİLLERİNDE YAPILACAK KÖMÜR TESLİMATLARINDA 1 (BİR) GÜN ÖNCE İDARE İLE KOORDİNE KURULACAK, İDARENİN ONAYINI MÜTEAKİP TESLİMATI YAPILACAKTIR. 50.3. KÖMÜR TESLİMİNDE ÖNCELİK SIRASI 453 NUMARALI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI İLE KOORDİNE EDİLEREK BELİRLENECEK OLUP, YÜKLENİCİ; 453 NUMARALI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞININ TESLİMAT PROGRAMINA AYNEN UYACAK VE BU KONUDA HERHANGİ BİR İTİRAZDA BULUNMAYACAKTIR. 50.4. TEDARİK EDİLECEK 1.100 TON KÖMÜR 25 KG.LIK, YAKLAŞIK 44.000 TORBA KULLANILARAK AMBALAJLANMAKTADIR. AMBALAJDA KULLANILAN 1 (BİR) ADET TORBANIN BOŞ AĞIRLIĞI HASSAS TARTIDA TARTILACAK VE ALIMI YAPILACAK TORBA ADETİ İLE ÇARPILARAK ÇIKAN MİKTAR KADAR İLAVE KÖMÜR (TESLİM EDİLEN KÖMÜR İLE AYNI MARKA VE ÖZELLİKLERDE) İDARENİN BELİRLEYECEĞİ YERE YÜKLENİCİ TARAFINDAN MAL TESLİM SÜRESİ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. BU İŞLEM İÇİN AYRICA BİR ÜCRET VEYA HAK TALEP EDİLMEYECEKTİR. 51. İŞ BU İDARİ ŞARTNAME BU MADDE İLE BİRLİKTE 51 (ELLİBİR) MADDEDEN İBARETTİR.