İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Karayolları Genel Müdürlüğü- Ankara
İşin Adı 5 Kısımda 14 Adet Kabinli Sabit Otomatik Dizel Jeneratör Ünitelerinin Alımı Ve Montajı
İlan Tarihi 16.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.06.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 21.06.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/226631

1-İdarenin
a) Adresi : Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124498100 - 3124497120
c) Elektronik Posta Adresi : info@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
I.Kısım: 5 adet 75 kVA , II.Kısım: 2 adet 95 kVA, III.Kısım: 5 adet 250 kVA, ve IV.Kısım: 1 adet 450 kVA V.Kısım: 1 adet 650 kVA prime güçte kabinli sabit otomatik dizel jeneratör ünitelerinin 5 kısım halinde alım ve montajı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Karayolları Atölye Müdürlüğü (Akköprü/ANKARA) sahasıdır.
c) Teslim tarihi : Her bir kısmın teslimi Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 takvim günü içerisinde ve tek parti olarak yapılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 115 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara)
b) Tarihi ve saati : 21.06.2019 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

-Teklif edilen jeneratörlerin CE uygunluk işaretine sahip olduğunu gösteren (CE uygunluk beyanı veya teklif edilen model için hazırlanan CE dosyası ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun CE onayı) belge ve dokümanlar ihalede verilecektir.

2-Teklif edilen jeneratörlerde kullanılacak dizel motorun elektrojen grupları üzerinde en az bir (1) yıl  süre ile kullanılmış olduğunu “Onaylı Fatura Kopyası” ile belgelendirilecektir. Bu kapsamda bir yıllık sürenin tesbiti  jeneratör grubunun  ihale tarihinden en az bir yıl önce satışının yapıldığını gösteren faturaların onaylı kopyası teklifin ekinde verilecektir.

BU İHALEYE SADECE İMALATÇI FİRMALAR TEKLİF VEREBİLİR, YETKİLİ SATICILAR TEKLİF VEREMEZ.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1- Yerli imalatçılar, Sanayi Genel Müdürlüğünden alınmış Sanayi Sicil Belgesini vereceklerdir.

2- Yabancı imalatçılar  kendi ülkeleri mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş  İmalatçı Belgelerinden birini ihalede vereceklerdir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-Teklif edilen jeneratörlerin; teknik şartnameye uygun olduğunu gösteren detaylı teknik dokümantasyon (broşür, katalog, proje vb.) ihalede verilecektir.

2- Jeneratörlerde kullanılan  dizel motor ve alternatörlerin; markası, modeli ve menşei bilgisi tablo halinde verilecektir.

TEKNİK DOKÜMANLAR MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK KRİTERLERİ ARASINDA YER ALACAK VE TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ESAS OLACAKTIR. 


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Değişik kapasitelerde her türlü jeneratör imalatı.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 111 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara)adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 117 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.