İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü- Osmaniye
İşin Adı Atos İle Akaryakıt
İlan Tarihi 16.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 31.05.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 31.05.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/230182

1-İdarenin
a) Adresi : cemal paşa mahallesi adalet caddesi no 7 KADİRLİ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası : 3287182254 - 3287181346
c) Elektronik Posta Adresi : kadirliemn@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
EURO MOTORİN 34000 LT KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN 28000 LT 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici Firma tarafından İdarenin ( Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü) araçlarına takılacak olan "Araç Tanıma Cihazı" ile yüklenici firma veya bayisi olduğu Dağıtıcı firmaya ait Akaryakıt Tüketim Otomatik Sistemi (ATOS) bulunan , istasyonlardan , İdarenin araçlarına ihtiyaç nispetinde 24 saat esasına göre peyder pey alınacaktır ve teslim edilecektir.Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde , hizmet binalarındaki Jenaretörlerin depolarına toplu olarak dolum yapılacaktır
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapılmasını) müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/ işe başlanacaktır. İşin süresi 365 (Üçyüzaltmışbeş) gün (12 Ay) takvim günüdür. Başlama Tarihi 13.07.2019 Bitiş Tarihi 12.07.2020 dür. Yüklenicinin teslim programı: İhale konusu 95 oktan Kurşunsuz Benzin ve Motorin (Euro Dizel) Yükleniciye ait Türkiye genelinde ATOS bulunan Bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından İdarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde peyderpey alınacaktır. İdarenin araçlarının bulunduğu mahaldeki ATOS bulunan akaryakıt istasyonları pompalarından araçların ihtiyaçları oranında alınacaktır. Yüklenici, İdarece teslim alınacak akaryakıt ürünlerinden dolayı İdarenin araçlarında meydana gelebilecek her türlü arızaları tamir ve tazmin etmek zorundadır. Aynı durum dış kadro araçlar ve hizmet binalarımızda bulunan jeneratörlerin akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması içinde geçerlidir


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KADİRLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ-LOJİSTİK BÜRO AMİRLİĞİ İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati : 31.05.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliye ait, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3. maddesine göre alınması zorunlu bulunan ve ihale son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış;

a) İstekli, bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş, “Dağıtıcı Lisans Belgesi”nin aslı veya noter tasdikli sureti.

b) İstekli, bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş, 

         b.1.Bayilik Lisans Belgesi

       b.2.İsteklinin bayisi olduğu kuruluş tarafından verilmiş bayilik yazısı veya yetki belgesi veya  sözleşmesi’ nin aslı veya noter tasdikli sureti.

 c) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini

d) İsteklinin Ülke genelinde mevcut olan Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi ile ikmal yapılabilen istasyonlarının yer aldığı harita  veya adres listesi.

 

İstekli firmalar yukarıda ilgili maddelerde belirtilen belgeleri Teklifleri ile birlikte sunmak zorundadırlar.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 2 (yüzde iki) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 120 TRY (Türk Lirası) karşılığı : KADİRLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ-LOJİSTİK BÜRO AMİRLİĞİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KADİRLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ-LOJİSTİK BÜRO AMİRLİĞİ İHALE SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.